Hotărârea nr. 298/2010

Hotărârea 298/2010 - Aprobarea P.U.D. locuinţă unifamilială D+P+E, str. Sibiului nr. 7A; beneficiar: Vaida Vasile.

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuință unifamilială D+P+E, str. Sibiului nr. 7A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuință unifamilială D+P+E, str. Sibiului nr. 7A- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 171400 din 16.08.2010 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - locuință unifamilială D+P+E, str. Sibiului nr. 7A, beneficiar: Vaida Vasile;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 48253/598 din 20.05.2010, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - locuință unifamilială D+P+E, str. Sibiului nr. 7A, beneficiar: Vaida Vasile, prin care se stabilesc reglementările urbanistice pentru amplasarea construcției pe parcelă, alipit de limita laterală nordică, cuplată cu clădirea P+E de la nr. 7, retrasă mult (20,0 m.) de la stradă, la min. 3,0 m. de la limita laterală sudică și la mai mult de 5,0 m. de la limita posterioară. Accesul în incintă se face direct, iar parcarea auto se rezolvă pe platformă dalată. Indicii urbanistici se încadrează în valorile maxime admise pentru UTR L3a (asimilat datorită condițiilor geotehnicc optime, cf. Hotărârii nr. 83/2005): POT max. = 35% și CUT max. = 0.6 (pentru P+E).

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 48253/598 din 20.05.2010.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 298 din 26 august 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)