Hotărârea nr. 297/2010

Hotărârea 297/2010 - Aprobarea P.U.D. locuinţă cu două apartamente D+P+M şi P, str. Salviei nr. 10; beneficiar: Covalcic Andrei.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuință cu două apartamente D+P+M și P, str. Salviei nr. 10

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -locuință cu două apartamente D+P+M și P, str. Salviei nr. 10 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 93858 din 10.08.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - locuință cu două apartamente D+P+M și P, str. Salviei nr. 10, beneficiar: Covalcic Andrei;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 169563/278 din 18.03.2010, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - locuință cu două apartamente D+P+M și P,


str. Salviei nr. 10, beneficiar: Covalcic Andrei, prin care se stabilesc reglementările urbanistice pentru amplasarea pe parcelă a construcției, cu asigurarea distanțelor de min. 5,0 m. față de traseul regularizat al străzii, la min. 3,0 m. de la limita laterală nordică, la min. 2,0 m. de la limita laterală sudică și min. 5,0 m. de la limita posterioară.

Se asigură accesul auto și 2 locuri de parcare, cu zona de manevră auto, în incintă, în vederea autorizării se va opera în CF dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafeței de teren necesară pentru regularizarea căii de acces.

Ocuparea terenului se înscrie în valorile maxime ale zonei de amplasare; U.T.R. L3c: P.O.T. max. = 35% și C.U.T. max. = 0,6 (pentru regimul de înălțime P+M).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 169563/278 din 18.03.2010.


Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.Nr. 297 din 26 august 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)