Hotărârea nr. 296/2010

Hotărârea 296/2010 - Aprobarea P.U.D. imobil de locuit cu trei apartamente Sp+D+P+E+M, str. Antonio Gaudi nr. 11; beneficiar: Irimuş Teodor.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu imobil de locuit cu trei apartamente Sp+D+P+E+M, str. Antonio Gaudi nr. 11

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -imobil de locuit cu trei apartamente Sp+D+P+E+M, str. Antonio Gaudi nr. 11 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 163024 din 10.08.2010 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic dc Detaliu - imobil de locuit cu trei apartamente Sp+D+P+E+M. str. Antonio Gaudi nr. 11, beneficiar: Irimuș Teodor;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 57656/595 din 20.05.2010, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - imobil de locuit cu trei apartamente Sp+D+P+E+M, str. Antonio Gaudi nr. 11, beneficiar: Irimuș Teodor, prin care se stabilesc reglementările urbanistice pentru amplasarea pe parcelă și configurarea unei clădiri de locuit cu trei apartamente, cu Sp+D+P+E+M, autorizată inițial cu AC nr. 1863/2006. Alcătuirea volumetrică valorifică configurația în pantă a terenului și se înscrie în reglementările anterior stabilite pentru zonă prin PUZ și PUD locuințe, beneficiar Domnița G., aprobat prin Hotărârea nr. 532/2004. Amplasarea pe parcelă se face cu respectarea alinierii la stradă, la cca 8,5 m. de la traseul regularizat al acesteia, la 1,0 m. distanță de limita laterală nordică (conform regulii zonei), la min. 3,0 m. de la limita laterală sudică și la 18,0 m. de la limita posterioară. Accesul în incintă se face direct, iar parcarea auto se rezolvă pe platformă dalată în fața casei.

Indicii urbanistici se încadrează în valorile maxime admise pentru UTR L3a: POT max. = 35% și CUT max. = 0.9.

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 57656/595 din 20.05.2010.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 296 din 26 august 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)