Hotărârea nr. 295/2010

Hotărârea 295/2010 - Aprobarea P.U.D. două locuinţe P+M, str. Mihai Românul nr. 23; beneficiar: Preda Răzvan.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu două locuințe P+M, str. Mihai Românul nr. 23

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -două locuințe P+M. str. Mihai Românul nr. 23 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 176029 din 16.08.2010 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - două locuințe P+M, str. Mihai Românul nr. 23, beneficiar: Preda Răzvan;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 112587/728 din 01.07.2010, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - două locuințe P+M, str. Mihai Românul nr.

23, beneficiar: Preda Răzvan, prin care se stabilesc reglementările urbanistice pentru amplasarea construcției pe parcelă, paralel cu axul străzii. în retragere de min. 5 m. de la traseul regularizat, la min. 2 m. de la limita laterală estică și min. 3 m. de la limita laterală vestică, respectiv min. 5 m. de la limita nordică. Primul corp de clădire va avea două apartamente, al doilea va fi cu un apartament, iar între ele distanța va fi de cca 10 iii. Se asigură accesul auto și parcarea în incintă.

în vederea autorizării se va opera în CF dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafeței de teren necesare pentru regularizarea străzii la 14 m. carosabil + trotuare (la 10 m. din ax drum).

Ocuparea terenului se înscrie în valorile maxime ale zonei UTR L3c: POT max. = 35%, și CUT max. = 0,6 la P+l și 0.9 la P+2.

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 112587/728 din 01.07.2010.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 295 din 26 august 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)