Hotărârea nr. 292/2010

Hotărârea 292/2010 - Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reţea de staţii self-service de închiriere de biciclete”.


CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Rețea de stații self-service de închiriere de biciclete”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Rețea de stații self-service de închiriere de biciclete” - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Claudia Anastase, Steluța Gustica Cătăniciu, Brîndușa Alina Mândru, Manuel Chira, Csoma Botond, loan Horea Florea, Florin-Valentin Gliga, Irsay Miklos, Lâszlo Attila, Remus Gabriel Lăpușan, Valtăr Marcu, Radu-Marin Moisin, Molnos Lajos, El Hayes Artur Roland, Petru Iacob Pântea, Nicoleta Niculescu, Claudiu Peter Teofil, loan Pop, Adrian Popa, Liviu Popa, Radu Florin Rațiu, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Marcelus Lucian Suciu, Gheorghe Șurubaru, Constantin loan Tomoș și Gheorghe loan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 152785 din 12.07.2010 al Biroului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune aprobarea proiectului „Rețea de stații self-service de închiriere de biciclete” în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional Axa prioritară I „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție LI „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creștere”, categoria de operațiuni: reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul „Rețea de stații self-service de închiriere de biciclete” care va fi depus de Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de leader, în parteneriat cu comuna Apahida și comuna Florești, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creștere”, categoria de operațiuni: reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban.

Art. 2. Se aprobă acordul de parteneriat dintre Municipiul Cluj-Napoca, comuna Apahida și comuna Florești, pentru proiectul „Rețea de stații self-service de închiriere de biciclete”, conform modelului prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3.

 • (1) Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 16.839.641,87 Ici, din care 12.652.433,85 lei reprezintă suma nerambursabilă solicitată.

 • (2) Se aprobă bugetul aferent Municipiului Cluj-Napoca în valoare totală de 9.792.252,60 lei.

 • (3) Se aprobă contribuția la cheltuielile eligibile, ce revine municipiului Cluj-Napoca, în valoare de 145.727,09 lei.

 • (4) Se aprobă contribuția la cheltuielile neeligibile, ce revine municipiului Cluj-Napoca, în valoare de 620.228,10 lei.

 • (5)  Se aprobă contribuția de 1.885.670,00 lei ce reprezintă valoarea totală TVA aferentă proiectului.

 • (6) Municipiul Cluj-Napoca se obligă să asigure resursele financiare, costuri eligibile, neeligibile, inclusiv costurile conexe proiectului, necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărîrii se încredințează Biroul strategie și dezvoltare locală, management proiecte și Direcția economică.

Nr. 292 din 15 iulie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 292 / 2010

Acord de parteneriat

în vederea implementării proiectului „Rețea de stații self-service de închiriere de biciclete”

Art. 1 Părțile:

 • 1)      Municipiul Cluj-Napoca, având sediul în str. Moților, nr. 3, Cluj-Napoca, Cluj, cod poștal 400001, România, cod de înregistrare fiscală R4305857, reprezentată legal de dl. Sorin Apostu, având funcția de primar, identificat prin C.l seria KX nr. 722222, CNP 1680208390688, în calitate de lider al parteneriatului,

 • 2)      Comuna Florești, având sediul în str. Avram lancu, nr. 170, Florești, Cluj, cod poștal 407280, România, cod de înregistrare fiscală R4485391, reprezentată legal de dl. Vancea loachim, având funcția de primar, identificat prin C.l seria KX nr. 346464. CNP 1540917120724, în calitate de partener,

 • 3)      Comuna Apahida, având sediul în str. Libertății, nr. 122, Apahida, Cluj, cod poștal 407035, România, cod de înregistrare fiscală R4485243, reprezentată legal de dl Fărcaș Ionel, având funcția de primar, identificat prin C.l seria KX nr. 276800, CNP 1320808120649, în calitate de partener,

au convenit asupra încheierii prezentului Acord, după cum urmează:

Art. 2 Obiectul Acordului de parteneriat

 • 2.1 Obiectul parteneriatului este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția fiecărei părți la cofinanțarea cheltuielilor totale, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului “ REȚEA DE STAȚII SELF-SERVICE DE ÎNCHIRIERE DE BICICLETE”

 • 2.2 Cererea de finanțare, inclusiv anexele sale, va fi parte integrantă a acestui acord.

Art. 3 Durata acordului de parteneriat

Prezentul Acord de parteneriat intră în vigoare la data semnării lui de către părți, dar nu mai târziu de 26.07.2010 și este valabil până la 31 decembrie 2020 Prezentul acord nu va putea fi întrerupt mai devreme de 31.12.2020.

Art. 4 Drepturile și obligațiile fiecăruia dintre parteneri

 • 4.1 Drepturile și obligațiile Municipiului Cluj-Napoca LIDER

4.1.1  Drepturile și obligațiile Municipiului Cluj-Napoca pe perioada de realizare a documentației

 • ■   Asigură îndeplinirea condițiilor de eligibilitate a proiectului și solicitantului;

 • ■   Coordonează elaborarea documentației de finanțare pentru proiect;

 • *   Asigură obținerea documentațiilor tehnice aferente părților de proiect aflate pe teritoriul administrativ propriu și organizează în acest scop procedurile de achiziții necesare, în conformitate cu O.U.G. nr. 34/2006.

4.1.2 Drepturile și obligațiile Municipiului Cluj-Napoca pe perioada de implementare a proiectului

 • ■   Asigură personal în cadrul Unității de Implementare a Proiectului (UIP) și resursele umane necesare pentru realizarea proiectului;

 • ■   Organizează procedurile de achiziții în conformitate cu instrucțiunile finanțatorului și cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006;

 • ■   Prin intermediul UIP, monitorizează realizarea activităților și obținerea rezultatelor în conformitate cu planul de acțiune, contribuind totodată la evaluarea proiectului;

 • ■   Menține permanent legătura cu instituțiile relevante: parteneri, Coordonator Pol. Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest;

 • •   Asigură contribuția proprie la cheltuieli eligibile, neeligibile și TVA, conform surselor de finanțare ce vor fi definite prin documentația de finanțare;

 • ■   Asigură gestiunea financiară a proiectului conform procedurilor din acordul de finanțare și ale contractelor de achiziție;

 • ■   Asigură activitatea de publicitate a proiectului;

 • ■   Asigură activitatea de audit a întregului proiect;

 • ■   Asigură întreținerea și administrarea, echipamentelor, bunurilor și părților de proiect ce îi revin.

 • 4.2 Drepturile și obligațiile comunei Apahida PARTENER

4.2.1 Drepturile și obligațiile comunei Apahida pe perioada de realizare a documentației

■ Contribuie la realizarea documentației de finanțare pentru proiect, prin asigurarea documentelor și informațiilor necesare pentru îndeplinirea condițiilor de eligibilitate solicitant și proiect;

 • ■   Asigură obținerea documentațiilor tehnice aferente părților de proiect aflate pe teritoriul administrativ propriu și organizează în acest scop procedurile de achiziții necesare, în conformitate cu O.U.G. nr. 34/2006;

 • ■   Transmite către liderul de proiect datele și informațiile prevăzute la art. 5.1 litera a.

4.2.2 Drepturile și obligațiile comunei Apshida pe perioada de implementare a proiectului

 • ■   Asigură personal în cadrul Unității de Implementare a Proiectului (UIP) și resursele umane necesare pentru realizarea proiectului;

 • •   Asigură contribuția proprie la cheltuieli eligibile, neeligibile și TVA. conform surselor de finanțare ce vor fi definite prin documentația de finanțare;

 • •   Asigură întreținerea și administrarea echipamentelor, bunurilor și părților de proiect ce îi revin.

 • 4.3 Drepturile și obligațiile comunei Florești PARTENER

4.3.1 Drepturile și obligațiile comunei Florești pe perioada de realizare a documentației

 • •   Contribuie la realizarea documentației de finanțare pentru proiect, prin asigurarea documentelor și informațiilor necesare pentru îndeplinirea condițiilor de eligibilitate solicitant și proiect;

 • ■   Asigură obținerea documentațiilor tehnice aferente părților de proiect aflate pe teritoriul administrativ propriu si organizează în acest scop procedurile de achiziții necesare, în conformitate cu O.U.G. nr. 34/2006;

 • ■   Transmite către liderul de proiect datele și informațiile prevăzute la art. 5.2 litera a.

4.3.2 Drepturile și obligațiile comunei Florești pe perioada de implementare a proiectului

 • ■   Asigură personal în cadrul Unității de Implementare a Proiectului (UIP) și resursele umane necesare pentru realizarea proiectului;

 • ■   Asigură contribuția proprie la cheltuieli eligibile, neeligibile și TVA, conform surselor de finanțare ce vor fi definite prin documentația de finanțare;

 • ■   Asigură intreținerea și administrarea echipamentelor, bunurilor și părților de proiect ce îi revin.

 • 4.4 Activitățile specifice implementării proiectului, aferente fiecărui partener, vor fi stabilite printr-un act adițional ce se va încheia ulterior, dar înainte de depunerea Cererii de Finanțare.

4.5 Cota de participare

Partenerii vor asigura cota de participare ce le revine în proiect, după cum urmează:

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE (LEI)

1

Valoarea totală a proiectului, din care:

16.839.641,87

Municipiul Cluj-Napoca

9. 792.252,60

Comuna Florești

4.562.611,40

Comuna Apahida

2.484.777,87

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

686.665,56

Municipiul Cluj-Napoca

620.228,10

Comuna Florești

37.964,26

Comuna Apahida

28.473,20

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

12.910.646,79

Municipiul Cluj-Napoca

7.286.354,50

Comuna Florești

3.646.344,34

Comuna Apahida

1.977.947,95

c

TVA

3.242.329,52

Municipiul Cluj-Napoca

1.885.670,00

Comuna Florești

878.302,80

Comuna Apahida

478.356,72

II

Contribuția proprie în proiect, din care:

944.878,50

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

258.212,94

Municipiul Cluj-Napoca

145.727,09

Comuna Florești

72.926,89

Comuna Apahida

39.558,96

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile

686.665,56

Municipiul Cluj-Napoca

620.228,10

Comuna Florești

37.964,26

Comuna Apahida

28.473,20

III

TVA*

3.242.329,52

IV

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

12.652.433,85

Contribuția totală la valoarea proiectului

Contribuția totală la proiect (LEI)

Procent din valoarea totală a proiectului

Municipiul Cluj-Napoca

2.651.625,19

15,75%

Comuna Florești

989.193,95

5,87%

Comuna Apahida

546.388,88

3,24%

Art. 5 Desemnarea liderului de parteneriat

 • 5.1  Partenerii sunt de acord cu numirea Municipiului Cluj-Napoca în calitate de lider al parteneriatului.

 • 5.2 Municipiul Cluj-Napoca se obligă să-și îndeplinească responsabilitățile ce îi revin în calitate de autoritate coordonatoare (lider de proiect) și de solicitant al finanțării pentru proiectul

„REȚEA DE STAȚII SELF-SERVICE DE ÎNCHIRIERE DE BICICLETE”. în acest scop, se autorizează Municipiul Cluj Napoca să acționeze în numele și pentru APL-urile partenere în toate situațiile legate de proiect.

a) Dreptul liderului desemnat al parteneriatului:

• de a solicita și primi de la ceilalți parteneri orice informații, date, documente, inclusiv facturi emise către ceilalți parteneri de către contractorii acestora, legate de implementarea proiectului individual care îi sunt necesare în vederea întocmirii și transmiterii către AM POR / Ol a rapoartelor de progres tehnice și financiare, a cererilor de pre-finanțare / rambursare a cheltuielilor și a oricăror alte documente/rapoarte solicitate prin Acordul-cadru / contractul de finanțare, precum și de a transmite aceste documente în numele parteneriatului;

■ de a solicita și primi orice informații, date, documente, inclusiv copii1 de pe dosarul procedurii de atribuire, precum și de a efectua orice verificări necesare, inclusiv la fața locului, în vederea asigurării corectitudinii și legalității procedurilor de atribuire a contractelor, în cadrul proiectului, de către ceilalți parteneri

b) Totodată, liderul de parteneriat își asumă obligația de a informa partenerii cu regularitate asupra progresului înregistrat în implementarea proiectului, precum și de a le transmite copii de pe cererile de pre-finanțare / rambursare, rapoartele de progres și alte date, informații, documente transmise AM POR / Ol.

Art. 6 Luarea deciziilor în cadrul parteneriatului

 • 6.1 Deciziile vor fi luate prin consens de către parteneri.

1

Orice copie a unui document, transmisă de către parteneri către liderul parteneriatului, va fi certificată „conform cu originalul” de către partenerul respectiv.

Art. 7 Modalități de efectuare a plăților / transfer al fondurilor

 • 7.1 în conformitate cu prevederile contractului de finanțare pentru proiecte, transferul fondurilor nerambursabile acordate de AM POR pentru proiect se va face exclusiv în contul deschis de către liderul de proiect, indiferent care dintre parteneri a angajat cheltuiala respectivă2. Ca urmare, liderul de proiect va avea obligația de a asigura transferul fondurilor primite de la AM POR către partener, corespunzător cheltuielilor angajate de către acesta în scopul implementării proiectului și în cuantumul certificat ca eligibil de către AM POR.

 • 7.2 Facturile emise de partener către liderul de proiect în vederea rambursării acestor cheltuieli vor avea înscrise următoarele informații:

 • ■  activitatea întreprinsă, corespunzător proiectului, căreia îi corespunde suma

solicitată a fi rambursată

 • ■  linia bugetară - conform bugetului proiectului - corespunzătoare activității

respective.

 • 7.3 Partenerii vor transfera în contul unic al proiectului sumele aferente cotei proprii de cofinanțare.

Art. 8 Modificarea Acordului de partenerat

 • 8.1 Acordul de parteneriat va putea fi modificat numai cu acordul tuturor părților, în condițiile prevăzute de lege și în limitele impuse de contractul de finanțare.

 • 8.1.1 Nu este permisă în nicio situație înlocuirea unui partener. în cazul în care unul dintre partenerii inițiali se retrage, drepturile și obligațiile ce îi reveneau acestuia, inclusiv cele financiare, vor fi în mod obligatoriu preluate de către unul dintre ceilalți parteneri;

 • 8.1.2 Nu este permisă modificarea Acordului de parteneriat într-un sens care contravine prevederilor din contractul de finanțare sau care are sau poate avea ca efect imposibilitatea sau crearea de dificultăți în implementarea corespunzătoare și în termenele stabilite ale proiectului.

Nu vor fi introduse clauze care permit modificarea unilaterală a Acordului de către unul dintre parteneri, fără a aduce atingere dreptului acestora de a se retrage.

Art. 9 Dreptul de proprietate

 • 9.1 Părțile au obligația să mențină proprietatea bunurilor și a echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe perioada de valabilitate a acordului, menționată la art 4 și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

 • 9.2 înainte de sfârșitul proiectului, partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate prin proiect. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

2

Transferul fondurilor nerambursabile, de către AM POR, exclusiv către liderul parteneriatului, nu influențează eligibilitatea cheltuielilor angajate de către ceilalți parteneri în implementarea contractului.

 • 9.3 Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

 • 9.4 Părțile au obligația să nu înstrăineze, să nu închirieze, să nu gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului.

Art. 10 Răspunderea partenerilor

 • 10.1 Partenerii își asumă răspunderea pentru implementarea proiectului.

 • 10.2 în cazul în care unul dintre parteneri nu își îndeplinește obligațiile ce îi revin cu privire la implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare toți partenerii răspund solidar și indivizibil față de AM POR / Ol.

Art. 11 Dispoziții finale

 • 11.1 Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate

părțile.

 • 11.2 Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu

le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

 • 11.3 Părțile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română.

întocmit în 4 exemplare, în limba română câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Municipiul Cluj-Napoca (Lider)

Sorin APOSTU, Primar

Semnătura

Data și locul semnării

Cluj-Napoca

Comuna

Apahida (Partener)

Ionel FĂRCAȘ. Primar

Semnătura

Data și locul semnării

Cluj-Napoca

Comuna

Florești

(Partener)

loachim VANCEA, Primar

Semnătura

Data și locul semnării

Cluj-Napoca