Hotărârea nr. 286/2010

Hotărârea 286/2010 - Aprobarea gratuităţii pe mijloacele de transport în comun pentru două cadre didactice de la Liceul pentru Deficienţi de vedere.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

II O TĂRÂ R E

privind aprobarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pentru două cadre didactice de la Liceul pentru Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea gratuității transportului urban cu mijloacele de transport în comun pe toate liniile pentru două cadre didactice de la Liceul pentru Deficienți de Vedere, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 31 - proiect din ințiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 143.469/802/30.06.2010 al Direcției de asistență socială și medicală prin care se propune aprobarea gratuității transportului urban cu mijloacele de transport în comun pe toate liniile pentru două cadre didactice de la Liceul pentru Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pe toate liniile, pe parcursul anului școlar 2010-2011, pentru două cadre didactice de la Liceul pentru Deficienți de Vedere, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 31.

Art.2. Lista actualizată cu cele două cadre didactice care vor beneficia de gratuitate va fi transmisă lunar de către Liceul pentru Deficienți de Vedere, Direcției de asistență socială și medicală.

Art.3. Decontarea cheltuielilor aferente eliberării abonamentelor de către R.A.T.U.C. Cluj-Napoca se face din bugetul Direcției de asistență socială și medicală, în baza facturilor lunare emise de transportator.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția de asistență socială și medicală și RATUC Cluj-Napoca.


Nr. 286 din 15 iulie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)