Hotărârea nr. 285/2010

Hotărârea 285/2010 - Modificarea Hotărârii nr. 411/2008 (reglementarea unor activităţi care se desfăşoară în municipiul Cluj-Napoca şi crează disconfort vecinătăţilor).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

II O TÂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 411/30.09.2008 (reglementarea unor activități care se desfășoară în municipiul Cluj-Napoca și creează disconfort vecinătăților)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 411/30.09.2008 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 138437/483/24.06.2010 al Direcției Poliția comunitară, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 411/30.09.2008;

Reținând prevederile Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată, ale Ordonanței nr. 2/2001, art. 2 alin. 2 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență nr. 195/2005, art. 70, lit. c privind protecția mediului, cu modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 536/1997, art. 5 privind aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației;

Potrivit dispozițiilor art. 36, alin. 1 și 63 alin. 5 lit. g din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică art. 2 din Hotărârea nr. 411/2008, care va avea următorul conținut: “Art.2. (1) Orarul de funcționare a terenurilor de sport de pe raza municipiului Cluj-Napoca, în zonele cu locuințe, este în intervalul: 07,00 - 22,00.

(2) Terenurile amenajate pentru desfășurarea de activități sportive vor fi împrejmuite și acoperite cu plasă.”

Art. II. în cuprinsul Hotărârii nr. 411/2008, sintagma “Comisia de aprobare a autorizațiilor și orarelor de funcționare” va fi înlocuită cu sintagma “Comisia de aprobare a acordului de funcționare”.

Art. III. Celelalte articole din Hotărârea nr. 411/2008 rămân neschimbate.

Art. IV. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Poliția comunitară și Poliția municipiului Cluj-Napoca.


1        i                     '    \         i

\n-\

> 4


Nr. 285 din 15 iulie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)