Hotărârea nr. 284/2010

Hotărârea 284/2010 - Aprobarea cuantumului majorărilor de întârziere în cazul veniturilor nefiscale.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

II O T Ă R Â 1< E privind aprobarea cuantumului majorărilor de întârziere în cazul veniturilor nefiscale

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului majorărilor de întârziere în cazul veniturilor ncfiscale proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 138293/413 din 24.06.2010 al Direcției economice prin care se propune armonizarea prevederilor contractuale în ceea ce privește cuantumul majorărilor de întârziere;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 4 lit "a", 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă cuantumul de 0,5%/zi ca și procent utilizat în calculul majorărilor de întârziere pentru toate veniturile de natură nefiscală, începând cu data de 01.08.2010.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr. 284 din 15 iulie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi)