Hotărârea nr. 282/2010

Hotărârea 282/2010 - Încetarea asocierii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu SC SCFM Universitatea Cluj SA.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

II O T Ă R Â R E

privind încetarea asocierii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu

S.C. SCFM UNIVERSITATEA CLUJ S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea asocierii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. SCFM UNIVERSITATEA CLUJ S.A. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 147669/ 452/ 06.07.2010 al Direcției patrimoniu! municipiului și evidența proprietății prin care se propune încetarea asocierii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. SCFM UNIVERSITATEA CLUJ S.A.;

In conformitate cu dispozițiile art. 969 Cod civil și ari. 9.1 din Contractul de asociere în participațiune nr. 211413 din 23.10.2009;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

II O T Ă R Â Ș T E:

Art. 1. Se aprobă încetarea, prin acordul părților, la cererea S.C. SCFM UNIVERSITATEA CLUJ S.A.. a Contractului de asociere în participațiune nr. 211413 din 23.10.2009, încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. SCFM UNIVERSITATEA CLUJ S.A.. având ca obiect amenajarea unei baze sportive la standarde europene care să cuprindă. în principal, teren de sport pentru seniori, centru sportiv pentru juniori doar pentru clubul ..Universitatea" și bază de cazare pentru sportivi pe terenul proprietatea municipiului Cluj-Napoca. situat în municipiu! Cluj-Napoca. str. Alexandru Vaida Voievod f.n.. în suprafață de 27.800 m.p.. înscris în C.F. nr. 255105. nr. Cadastral 255105.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul

municipiului și evidența proprietății.

Președinte de ședință.
J^oSecretarul municipiului.

Nr. 282 din 15 iulie 201 0

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)