Hotărârea nr. 280/2010

Hotărârea 280/2010 - Modificarea Hotărârii nr. 193/2010 (însuşirea documentaţiei topo-cadastrale de dezlipire a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nădăşel f.n.).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii nr. 193/2010 (însușirea documentației topo-cadastrale de dezlipire a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nădășel f.n.)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 193/2010 (însușirea documentației topo-cadastrale de dezlipire a imobilulului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nădășel f.n). - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 148068/45/06.07.2010 al Serviciului evidență patrimoniu și cadastru, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 193/2010 (însușirea documentației topo-cadastrale de dezlipire a imobilulului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nădășel f.n.);

Reținând prevederile Ordinului nr. 634/2006, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 și ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică art. 1 al Hotărârii nr. 193/2010, care va avea următorul conținut:

„Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nădășel f.n., înscris în CF nr. 1473 Cluj-Napoca, în suprafață de 7852 mp., cu nr. topo. 7102/8, categoria de folosință teren pentru strada Nădășel, intabulat în favoarea Orașului Cluj, astfel:


parcela cu nr. topo nou 7102/8/1, în suprafață de 7302 mp., categoria de folosință teren pentru strada Nădășel, care se va reînscrie în CF nr. 1473 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

parcela cu nr. topo nou 7102/8/2, în suprafață de 300 mp., categoria de folosință teren, care se va înscrie în CF nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca”;

parcela cu nr. topo nou 7102/8/3, în suprafață de 250 mp., categoria de folosință teren, care se va înscrie în CF nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca”.

Art. II. Se însușește documentația topo-cadastrală de dezlipire întocmită de inginer cadastru Buzea Eugen-Cosmin și se constituie în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.
Nr. 280 din 15 iulie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 280/2010

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

y

PENTRU DEZLIPIRE TEREN

AMPLASAMENT:

STR. NĂDĂȘEL, F.N.

MUN. CLUJ-NAPOCA JUD. CLUJ

C.F. NR. 1473

NR. TOPO. 7102/8

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA STR. MOȚILOR, NR. 1-3 MUN. CLUJ - NAPOCA

JUD. CLUJ

EXECUTANT:

P.F.A. Buzea Eugen-Cosmin

Certificat de autorizare: Seria CJ, Nr. 187, Categoria B,C.

Str. Lazăr Gheorghe, nr. 9, ap. 14, mun. Cluj-Napoca. Telefon: 0741/152064

CLUJ - NAPOCA IULIE 2010

B.E. 7/16/2010

CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI

*                                                                         y

PARTEA SCRISĂ:

Fișa proiectului

1 pag

Conținutul documentației

>                                                                                           J

1 pag

Memoriul tehnic

1 pag

C.F. 1473 Cluj-Napoca

1 pag

Tabel de mișcare a parcelelor

1 pag.

PARTEA DESENATĂ:

Plan de încadrare în zonă

planșa 1

planșa 2

planșa 3

3 planșe


E Plan de situație conform C.F.

>

s Plan de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire

a Plan de amplasament și delimitare a imobilului


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării: Documentație tehnică pentru dezlipire teren, lucrarea fiind înregistrată în registrul de evidență la nr. 8/2010.

 • 2. Beneficiarul lucrării: Consiliul Local al mun. Cluj - Napoca prin primar Sorin Apostu, cu sediul în mun. Cluj - Napoca, str. Moților, nr. 1-3, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Buzea Eugen - Cosmin, P.F.A. str. Lazăr Gheorghe, nr. 9, ap. 14, mun. Cluj-Napoca, certificat de autorizare Seria CJ, Nr. 187, Categoria B, C.

 • 4. Obiectul lucrării: Terenul este situat în mun. Cluj - Napoca, str. Nădășel, f.n., având ca suprafață măsurată 7852 mp.

 • 5. Scopul lucrării: întocmirea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru dezlipire teren.

 • 6. Amplasarea bunului imobil: Corpul de proprietate se află situat în mun. Cluj -Napoca, str. Nădășel, f.n., între vecinii la:

 • - Nord - Proprietăți private,

 • - Est - Valea Chintăului,

 • - Sud - Mun. Cluj-Napoca,

 • - Vest - Mun. Cluj-Napoca.

 • 7. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară: în prezent imobilul este întabulat pe mun. Cluj-Napoca, în C.F. nr. 1473 Cluj-Napoca, nr. topo. 7102/8, având suprafața de 7852mp. Conform prezentei documentații se propune dezlipirea imobilului în trei imobile: imobilul cu nr. topo. 7102/8/1, cu suprafața de 7302mp, imobilul cu nr. topo. 7102/8/2, cu suprafața de 300 mp și imobilul cu nr. topo. 7102/8/3, cu suprafața de 250mp, care se vor înscrie în favoarea MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA, în administrarea Consiliului local al mun. Cluj-Napoca, conform tabelului de mișcare anexat.

 • 8. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:

a. Lucrări de teren

- Au fost culese date privind actele pe care le deține proprietarul și au fost notate vecinătățile.

S-a făcut recunoașterea terenului în vederea identificării punctelor necesare determinării suprafețelor și redactării planului de situație.

Pentru realizarea rețelei de ridicare a corpului de proprietate s-au folosit punctele de triangulație: 1 (Punct vechi) și 2 (Punct vechi). Din punctul de stație 2 cu viză pe punctul 1 cu ajutorul telemetrului electro-optic, s-au determinat punctele de contur ale corpului de proprietate și punctele caracteristice ale terenului. Coordonatele punctelor au fost determinate în sistemul de proiecție Stereografic 1970, iar cotele în sistemul Marea Neagră 1975.

b. Lucrări de birou

 • - s-a făcut calculul acordului de orientare și a coordonatelor punctelor radiate;

 • - s-a făcut calculul suprafeței în mod analitic;

 • - au fost elaborate planurile de amplasament și delimitare ale imobilelor;

 • - a fost întocmit tabelul de mișcare al parcelelor;

Prelucrarea datelor și redactarea planului de situație s-au făcut cu ajutorul programelor de calculator specializate pentru lucrările topografice.

Iulie 2010

Cluj - Napoca
TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C. F. | CAD.

TOPO.

MP

SITUAȚIA ACTUALĂ - CONFORM C.F.

1473 Cluj -Napoca

7102/8

7852

(l.jug.

583 stj)

Teren pentru str.

Nădășei

Drept de proprietate, în favoarea:

ORAȘULUI CLUJ

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

NOU

Cluj-Napoca

7102/8/1

7302

Teren

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ - NAPOCA

NOU

Cluj—

Napoca

7102/8/2

300

Teren

NOU

Cluj-

Napoca

7102/8/3

250

Teren

întocmit:

ing. Buzea Eugen- Cosmin

j/x

Ay certificat

//i> DE AUTORIZARE S SERIA CJ NR. 18/ șil

\\2 BUZEA £//

\Ă_ EUGENjCgSMlNPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZUPIRE

Scara: 1:1000

Nr, cadastral

Suprafota masurota

Adreso imobilului

7852mp

Str. Nodosel. f.n.

Cortea Funciara nr.

1473

UAT

CLUJ-NAPOCA

TABEL DE MIȘCARE AL PARCELELOR

Situatio octualo (inointe de dezlipire)

Situatio viitoare (după dezlipire)

Nr. cad.

Suprofato (mp)

Cotegoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cod.

Suprofato (mp)

Categorio de folosința

Descrierea imobilului

7852

Cc

Teren pentru str. Nodasel

7302

Cc

Teren

300

Cc

Teren

250

Cc

Teren

Total

7852

7852

JMun. Cluj-Nopoco b
Mun. Cluj-Nopoco


....... VVV1

uvivut

Executant:

Sistem de proiecție: Stereogrofic 1970

ing. Buzei    jen-Cosmin

Pct.

E (m)

N (m)

300

393885.728

588877.510

139

393915.609

588900.253

fe                 pi

Dota: lufi^.2010          ~ \

134

393939.021

588918.414

137

393945.417

588904.895

239

393966.730

5889.10.945

238

393979.1 19

588914.490

236

393991.514

588917.890

235

394008.220

588922.457

234

394022.1 10

588926.336

233

394036.222

588930.223

231

394048.771

588933.663

230

394061.378

588937.076

229

394075.207

588940.928

Se confirme suprofoto din mosurotori si introducereo imobilului in bazo de cote

228

394094.275

588946.228

223

394103.038

588948.933

217

394171.956

588969.356

177

394189.434

588955.153

301

394194.850

588948.065

305

393999.400

588894.530

304

393995.143

588908.976

308

393959.919

588899.328

307

393954.176

588884.882

302

393887.541

588863.891

Suprofoto totolo mosuroto = 7302mp

Suprofoto din oct = 7302mp

+


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scoro: 1:1000


Nr. codastrol

Suprafața mosuroto

Adresa imobilului

7302mp

Cartea Funcioro nr.

CF nou

UAT

CLUJ-NAPOCA


A. DATE REFERITOARE LA TEREN


Nr. porcelo

Cotegoria de folosința

Suprofoto (mp)

Voloore de impozitare (lei)

Mențiuni

1.

Cc

7302

parțial împrejmuit

Total

7302

1—


EDATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Cod constr.

Suprofoto construita la sol (mp)

Valoare de impozitare

(lei)

Mențiuni

Total

DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scaro: 1:200


Nr. codostrol

Suprofoto masurato

Adreso imobilului

300mp

Str. Nadosel. f.nCLUJ-NAPOCA


S» 300 mp


Nr. topo.

7102/8/2


Mun. Cluj-Napoca Nr. topo. 7102/8/1


A DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Cotegorio de folosinto

Suprofoto (mp)

Voloore de impozitare (lei)

Mențiuni

1.

Cc

300

neimprejmuit

Total

300

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.

Suprofoto construita Io sol (mp)

Valoare de impozitare (>ei)

Mențiuni

Totol

ing


Mun. Cluj— Napoca spațiu de jooca Nr. topo.

7102/8/3


INVENTAR OE COOROONATE

Sistem de proiecție: Stereogrofic 1970

Pct.

E (m)

N (m)

303

393975.932

588903.714

304

393995.143

588908.976

305

393999.400

588894.530

306

393980.189

588889.268

Suprofoto totala masurota = 300mp Suprofoto din act = 300mp

si introduceu       6|C


DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scoro: 1:200


Nr. codastrol

Suprofota masuroto

Adresa imobilului

250mp

Str. Nodosel. f.n


UAT


CLUJ—NAPOCA


A. DATE REFERITOARE LA TEREN


Valoore de impozitore (lei)


Mențiuni


neimprejmuit


B. DA TE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Suprofota construita Io sol


Valoare de impozitore (lei)


Mențiuni


Nr. topo.

7102/0/2


Nr. topo. 7102/0/1INVENTAR OE COORDONATE

Sistem de proiecție: Stereografic 1970

Pet.

E (m)

N (m)

308

393959.919

588899.328

303

393975.932

588903.714

306

393980.189

588889.268

307

393964.176

588884.882

Suprofota totala mosurato = 250mp Suprafața din oct « 250mp


Executant:

ing. Rurgq Etjgfta-Cosmin /F % certificat

p DE AUTORIZARE

Se confirmo supțjfptft din mosuro^y; ^ț^introducere^j^țltțlyi ... %EUGEN-COSMINy


ii in bozo ftrMote