Hotărârea nr. 279/2010

Hotărârea 279/2010 - Aprobarea solicitării de trecere a unui teren din proprietatea statului român şi administrarea Oficiului Judeţean pentru Tineret şi Sport Cluj, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca şi în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării de trecere a unui teren din proprietatea Statului Român și administrarea Oficiului județean pentru tineret și sport Cluj, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unui teren din proprietatea Statului Român și administrarea Oficiului județean pentru tineret și sport Cluj, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 150935/453/09.07.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea solicitării de trecere a unui teren din proprietatea Statului Român și administrarea Oficiului județean pentru tineret și sport Cluj, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Reținând prevederile art. 9 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă solicitarea de trecere a terenului în suprafață de 5204 mp., parte din terenul identificat prin nr. topo 10896/1/2/1, situat în municipiul Cluj-Napoca, Splaiul Independenței nr. 6, din proprietatea Statului Român și administrarea Oficiului județean pentru tineret și sport Cluj, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Trecerea imobilului solicitat potrivit prevederilor alin.(l) se face în vederea realizării unor obiective de interes public.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Președinte de ședință.


♦ '\.lr. Csoma Botom


-Contrasemnează:

O ^ÎJyU^^v/^ecretarul municipiului,

Jr. Auroră Țărmure

irmure


Nr. 279 din 15 iulie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)