Hotărârea nr. 278/2010

Hotărârea 278/2010 - Aprobarea solicitării de trecere a unui teren din proprietatea statului român şi administrarea Societăţii de Construcţii CCCF BUCUREŞTI – filiala de Drumuri şi poduri SA Cluj, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca şi în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitării de trecere a unui teren din proprietatea Statului Român și administrarea Societății de Construcții CCCF București, Filiala de Drumuri și Poduri S.A. Cluj, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unui teren din proprietatea Statului Român și administrarea Societății de Construcții CCCF București, Filiala de Drumuri și Poduri S.A. Cluj, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 147052/453/05.07.2010 al Serviciului evidență patrimoniu și cadastru prin care se propune aprobarea solicitării de trecere a unui teren din proprietatea Statului Român și administrarea Societății de Construcții CCCF București, Filiala de Drumuri și Poduri S.A. Cluj, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Reținând prevederile art. 9 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă solicitarea de trecere a terenului în suprafață de 28200 mp., identificat prin nr. topo 23150/2, înscris în CF nr. 68968 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, aleea Detunata nr. 4, din proprietatea Statului Român și administrarea Societății de Construcții CCCF București, Filiala de Drumuri și Poduri S.A. Cluj, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Președinte de ședință, Jr. Csoma Botond

irmure


Nr. 278 din 15 iulie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)