Hotărârea nr. 276/2010

Hotărârea 276/2010 - Darea în folosinţă gratuită Cantinei de Ajutor social şi pensiune, a spaţiului cu altă destinaţie, cu suprafaţa utilă de 270,51 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 10, aflat în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind darea în folosință gratuită, Cantinei de ajutor social și pensiune, a spațiului cu altă destinație, cu suprafața utilă de 270,51 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 10, aflat în administrarea consiliului local

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită, Cantinei de ajutor social și pensiune, a spațiului cu altă destinație, cu suprafața utilă de 270,51 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 10, aflat în administrarea consiliului local - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 148362/453/06.07.2010 al Serviciului Evidență patrimoniu și cadastru prin care se propune darea în folosință gratuită. Cantinei de ajutor social și pensiune, a spațiului cu altă destinație, cu suprafața utilă de 270,51 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 10, aflat în administrarea consiliului local;

Reținând prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1. 45 și 124 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă darea în folosință gratuită. Cantinei de ajutor social și pensiune, cod fiscal 5120733, a spațiului cu altă destinație, cu suprafața utilă de 270,51 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca. str.

Memorandumului nr. 10, ap. 30. aflat în administrarea consiliului local, identificat cu nr. topo 363/1/XXX, înscris în CF ind. nr. 125669/A, cu părți indivize comune în cotă de 11,29/100 înscrise în CF col. nr. 125668 Cluj-Napoca și a terenului curte aferent, în suprafață de 23 mp.

Art. 2, Imobilul va fi dat în folosință gratuită în baza unui protocol de predare-primirc, pe durata desfășurării activității Cantinei de ajutor social și pensiune.

Spațiul are valoarea de inventar de 1.257.602,69 lei.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Cantina de ajutor social și pensiune.


Nr. 276 din 15 iulie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)