Hotărârea nr. 275/2010

Hotărârea 275/2010 - Prelungirea şi transcrierea Contractului de închiriere nr. 2588/25.04.2005, pentru spaţiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Universităţii nr. 1, de pe revista „Steaua”, pe Ministerul Afacerilor Externe.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea și transcrierea Contractului de închiriere nr. 2588/25.04.2005 pentru spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Universității nr. I. de pe Revista Steaua, pe Ministerul Afacerilor Externe

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea și transcrierea Contractului de închiriere nr. 2588/25.04.2005 pentru spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Universității nr. 1, de pe Revista Steaua, pe Ministerul Afacerilor Externe proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin, Horea loan Florea, Nicoleta Niculescu. Csoma Botond, loan Gheorghe Vușcan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 122477 din 07.06.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea și transcrierea Contractului de închiriere nr. 2588/25.04.2005 pentru spațiul situat în str. Universității nr. 1. de pe Revista Steaua, pe Ministerul Afacerilor Externe;

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

II O I ĂRĂȘ T E :

Art.l Se aprobă transcrierea Contractului de închiriere nr. 2588/25.04.2005 pentru spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Universității nr. 1, de pe Revista Steaua, pe Ministerul Afacerilor Externe.

Art.2 Se aprobă prelungirea Contractului de închiriere nr. 2588/25.04.2005 pentru spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Universității nr. 1, până la data de 31.12.2010, de Ia data expirării contractului.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 275 din 15 iulie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)