Hotărârea nr. 273/2010

Hotărârea 273/2010 - Prelungirea Contractului de asociere nr. 135/03.08.2000, pentru spaţiul cu altă destinaţie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea Contractului de asociere nr. 135 din 03.08.2000, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Baba-Novac nr. 8

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 135 din 03.08.2000, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Baba-Novac nr. 8, deținut de SC SAGONA IMPEX SRL - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin, Nicoleta Niculescu. Elorea loan Horea, Csoma Botond. Vușcan Gheorghe loan și Peter Teofil Claudiu;

Analizând Referatul nr. 121944 din 07.05.2010 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea Contractului de asociere nr. 135 din 03.08.2000, deținut de SC SAGONA IMPEX SRL. pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Baba-Novac nr. 8. în suprafață de 12,30 mp;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂ RĂȘTE:

Art.l Se aprobă prelungirea Contractului de asociere nr. 135 din 03.08.2000. până la data de 31.12.2010, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Baba-Novac nr. 8. în suprafață de 12.30 mp., având destinația de ceasornicărie și bijuterie, deținut de SC SAGONA IMPEX SRL.

Art.2 Cota de asociere de 719,55 lei/lună, indexabilâ cu rata inflației, va fi achitată de la data expirării Contractului de asociere nr. 135 din 03.08.2000. respectiv 30.06.2010. Contractul încetează de drept în cazul predării spațiului către revendicator.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 273 din 15 iulie 2010

( Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi )