Hotărârea nr. 272/2010

Hotărârea 272/2010 - Prelungirea Contractelor de asociere nr. 173/23.11.2000 şi nr. 235/09.11.2001, pentru spaţiile cu altă destinaţie situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai nr. 4 şi str. Iuliu Maniu nr. 8.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea Contractelor de asociere nr. 173/23.1 1.2000 și nr. 235/09.1 1.2001, pentru spațiile cu altă destinație situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai nr. 4 și str. luliu Maniu nr. <8

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea Contractelor de asociere nr. 173/23.11.2000 si nr. 235/09.11.2001, pentru spațiile cu altă destinație situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai nr. 4 și str. Iuliu Maniu nr. 8 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin. Nicoleta Niculescu, Florea Ioan Horea, Csoma Botond, Vușcan Gheorghe loan și Peter Teofil Claudiu;

Analizând Referatul nr. 148773 din 07.07.2010 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea Contractelor de asociere nr. 173/23.11.2000 și nr. 235/09.11.2001, pentru spațiile cu altă destinație situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai nr. 4, în suprafață de 16,98 mp., deținut de SC IZZY IMPEX SRL și str. luliu Maniu nr. 8, în suprafață de 93,18 mp., deținut de d-na Chisu Aurelia;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

II O T Ă R Â Ș T E :

Art.l Se aprobă prelungirea Contractului de asociere nr. 173 din 23.11.2000, până la data de 31.12.2010, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai nr. 4, în suprafață de 16,98 mp., având destinația de magazin mixt, deținut de SC IZZY IMPEX SRL.

Art.2 Se aprobă prelungirea Contractului de asociere nr. 235 din 09.11.2001. până la dala de 31.12.2010, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. luliu Maniu nr. 8, în suprafață de 93,18 mp., având destinația de atelier de pictură și sală de expoziție permanentă, deținut de d-na Chișu Aurelia.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul

municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 272 din 15 iulie 2010 ( Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi )