Hotărârea nr. 271/2010

Hotărârea 271/2010 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. George Bariţiu nr. 10-12, înscris în C.F. nr. 258165 Cluj-Napoca, cu nr. topo 781, 782.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 10-12, înscris în C.F. nr. 258165-Cluj-Napoca, cu nr. topografic 781,782

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 10-12, înscris în C.F. nr. 258165-Cluj-Napoca, cu nr. topografic 781,782 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 121333 din 18.06.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 10-12, înscris în C.F. nr. 258165-Cluj-Napoca, cu nr. topografic 781,782, în favoarea noului proprietar al construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se transmite dreptul de concesiune asupra terenului asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 10-12, înscris în C.F. nr. 258165-Cluj-Napoca, cu nr. topografic 781,782, în favoarea S.C. BCR Real Estate Management S.R.L., începând cu data de 25.02.2010.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.


Nr. 271 din 15 iulie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)