Hotărârea nr. 270/2010

Hotărârea 270/2010 - Însuşirea unei documentaţii pentru dezlipire şi înscriere concesiune şi transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 11.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea unei documentații pentru dezlipire și înscriere concesiune și transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 11

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea unei documentații pentru dezlipire și înscriere concesiune și transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 11 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 116531 din 18.06.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea unei documentați pentru dezlipire și înscriere concesiune și transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 11, în favoarea noilor proprietari ai construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă dezmembrarea parcelei cu nr. topo. 23404/1, 23405/1, teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 11, înscris în C.F. nr. 253429 (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 115942) - Cluj. în suprafață de 34202 mp., după cum urmează:

parcela cu nr. topo. 23404/1/1, 23405/1/1, teren în suprafață de 34063,75 mp., drept de proprietate al municipiului Cluj-Napoca;

parcela cu nr. topo. 23404/1/2, 23405/1/2, teren în suprafață de 138,25 mp., drept de proprietate al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Se însușește Documentația pentru dezlipire și înscriere concesiune, terenul ce face obiectul Contractului de concesiune nr. 65770/22.09.2003, urmând a fi înscris în C.F. nr. NOU, cu nr. topo. 23404/1/2. 23405/1/2, în suprafață dc 138,25 mp.

Documentația pentru dezlipire și înscriere concesiune, privind terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 11, întocmită de S.C. Topo Ccnan S.R.L., face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se înscrie dreptul de concesiune asupra terenului în suprafață de 138.25 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Bucegi nr. 11, înscris în C.F. nr. NOU - Cluj cu nr. topo. 23404/1/2, 23405/1/2, în favoarea concesionarilor Pojar Liviu-Simion și Pojar Simona-Silvia.

Art.3. Se transmite dreptul de concesiune asupra terenului în suprafață de 138,25 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 11, înscris în C.F. nr. NOU - Cluj cu nr. topo. 23404/1/2, 23405/1/2, în cotă de Vi parte în favoarea d-nci Pojar Simona Silvia și asupra cotei de Yi parte în favoarea moștenitorilor Pojar Simona Silvia în cotă de 2/8 parte, Pojar Sorina Mihacla în cotă de 3/8 parte și Pojar Claudia Silvia în cotă de 3/8 parte.

Art.5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.Contrasemnează:


Nr. 270 din 15 iulie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

sc “TOPO CENAN'' sri

Autorizația seria B nr. 996

CONTACT:

BIROU : tel'fax : 0264-561553

Adm. Ing. Nicolae Cenan tel. 0745-691974

Ing. Ciprian Lujerdean tel. 0740-504603


Anexă la Hotărârea nr. 270/2010


FOAIE DE PREZENTARE

DENUMIRE PROIECT:

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI

DELIMITARE A IMOBILULUI DOCUMENTAȚIE PENTRU DEZLIPIRE ȘI ÎNSCRIERE CONCESIUNE

STR. BUCEGI NR. 11

CLUJ-NAPOCA , JUD. CLUJ

BENEFICIAR:


POJAR SIMONA SILVIA

ALE. SLATINA NR. 2 , AP. 33

CLUJ-NAPOCA

POJAR SORINA MIHAELA

ALE. SLATINA NR. 2 , AP. 33

CLUJ-NAPOCA

POJAR CLAUDIA SILVIA

ALE. SLATINA NR. 2 , AP. 33

CLUJ-NAPOCA

........ÎNTOCMIT S.C. TOPO AUT. 996

~ AU i


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării : - Plan de amplasament și delimitare a imobilului având în caietul de evidența nr .

 • 2. Beneficiarul lucrării :

  • 2.1 POJAR SIMONA SILVIA cu domiciliul în mun. CLUJ - NAPOCA , ale. SLATINA nr. 2 , ap. 33 , jud. CLUJ ;

  • 2.2 POJAR SORINA MIHAELA cu domiciliul în mun. CLUJ - NAPOCA , ale. SLATINA nr. 2 , ap. 33 Jud. CLUJ ;

  • 2.3 POJAR CLAUDIA SILVIA cu domiciliul în mun. CLUJ - NAPOCA , ale. SLATINA nr. 2 , ap. 33 , jud. CLUJ ;

 • 3. Executantul lucrării : S.C. TOPO CENAN S.R.L. , având certificatul de autorizare seria B , nr. 996.

 • 4. Obiectivul lucrării : PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI situat în mun. CLUJ - NAPOCA , str. BUCEGI nr. 11 Jud. CLUJ .

 • 5. Scopul lucrării : Documentație pentru dezlipire și înscriere concesiune .

6. Amplasamentul corpului de proprietate : Terenul este situat în mun. CLUJ -NAPOCA , str. BUCEGI nr. 11 , jud. CLUJ .

7. Situația juridică a corpului de proprietate : Dovada deținerii corpului de proprietate se face cu :

 • -  Extras C.F. NR. 253429

( provenită din conversia de pe hârtie a CF Nr. 115942 ) Nr. topo : 23404/1 ; 23405/1 în suprafață de 34202 mp.

 • -  Contract de Concesiune nr. 65770 din 22.09.2003

 • -  Certificat de Moștenitor nr. 26/2004 din 27.08.2004


/ V- CEP.'! IC^'TÎNTOCMIT

L. I.

r r'

c a £ -<:■


DE AUTORiZ^i^Qpg CENÂN;:SiR pj -- J , AUT. B 9%      g.c


\


ANCEI

V4’.X 1* t V N Al IOK-M.A

li • G .v o \ -s • r « f ’ <i ii'ni.’,‘. • jw«)i ■■ m<.’<

CARTE FUNCIARĂ NR. 253429

COPIE

A. Partea I. (Foaie de avere)

TEREN intravilan


CARTE FUNCIARA NR. 253429

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 115942 )
Al


B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 253429

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 115942 )

s

mm I ii ii ii...............

21805 / 19.12.1995

Act cerere, hotarare 72.1995, 99.1994, contract de concesiune nr. 9925.19+95, certificat de urbanism

1

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cu titlu de expropriere, dobândit prin Lege, cota

Al        i~

inițiala 1/1, cota actuala 1/1

(provenita din conversia CF

115942)

1 | STATUL ROMAN

C. Partea III. (Foaie de sarcini)


CARTE FUNCIARA NR. 253429

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca din conversia de pe hârtie a CF Nr. 115942

20170 / 21.12.1998

Act contract de vanzare-cumparare, 2261, 21.12.1998, emis de notar public Iancu Ștefan

1

Intabulare, drept de CONCESIUNE, pe o durata de 99 ani, cota inițiala 4250/19751,

Al     ~T

cota actuala 4250/19751

(provenita din conversia CF 115942)

1

SC TRANSILVANIA OIL SRL, CU SEDIUL IN CLUJ-NAPOCA

11114 / 10.C6.2004

Act contract de concesiune, 65770.2003, emis de Consiliul Local Cluj

2

Intabulare, drept de CONCESIUNE, dobândit prin Convenție, cota inițiala 79/19544,

Al

cota actuala 79/19544

(provenita din conversia CF 115942)

1

POJAR LIVIU SIMION si

2

POJAR SIMONA LIVIA
Pagina 1 din 2PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

SCARA 1:5000PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:200

Nr. cadastral

Suprafața nasurata

Adresa imobilului

S=138.25np

STR.BUCEGI NR. 11 , CLUJ-NAPDCA

|Cartea Funciara nr. |        253429           | UAT |             ciuj-Napoca

A. Date referitoare la teren

Valoare de

Nr parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

impozitare

(lei)

Mențiuni

1

CC

138.25

Terenul este neîmprejmuit.

Total

138.25

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

Total

• 4

INVENTA R DE COORDONA TE

/.

a('v ■     YirK

CERTIFIC AI             CERTJP

Sistem de proiecție "STEREO 70”

/?

Pct

E(m)

N(m)

)E AUTORlZ/țaduttntf?

itRIÂ g.Cf.'l-poeOfpE^Ă^I S.R.L^J^’;

CLASA lAuteBrȘyfc       A-’

C. i OP’O CtNAN ,-T Arpiu ,. rA s.RL.

C ’

32

389795.241

584827.539

oi '

31

389796.920

584827.292

(O

49

389803.309

584830.581

48

389809.207

584833.690

52

389813.002

584825.472

\

50

389799.481

584818 452

Suprafața totala masurata = 138.25 mp

Suprafața din act = 138.25 mp

Se confirma suprafața din măsurători si Introducerea imobilului in baza de date

Parcela (1) cc

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D (i,i+1)

X [m]

Y [m]

32

584827.539

389795.241

1.697

31

584827.292

389796.920

7.186

49

584830.581

389803.309

6.667

48

584833.690

389809.207

9.052

52

584825.472

389813.002

15.235

50

584818.452

389799.481

10.028

S (1)=138.25mp P=49

. 8 64m

TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR -TERITORIUL MUN. CLUJ - NAPOCA

SITUAȚLA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr.

CF

Număr

Descriere imobil

Supr.

Proprietari

Sarcini

Ser.

topo.

Mp

253429

(provenită din conversia de pe hârtie a CFNr. 115942 )

A+l

23404/1

23405/1

Teren în

Cluj - Napoca

34202 mp

21805/19.12.1995

1. întabulare , drept de proprietate , cu titlu de expropriere , dobândit prin lege , cota inițială 1/1 , cota actuală 1/1

1. STATUL ROMÂN

20170/21.12.1998

1.Întabulare , drept de concesiune , pe o durată de 99 de ani, cota inițială 4250/19751 , cota actuală 4250/19751

 • 1. S.C. TRANSILVANIA OIL S.R.L., cu sediul în Cluj - Napoca

11114/10.06.2004

 • 2. întabulare , drept de concesiune , dobândit prin Convenție , cota inițială 79/19544 , cota actuală 79/19544

 • 1. POJAR LIVIU SIMION și

 • 2. POJAR SIMONA SILVIA

TOTAL SUPRAFAȚĂ

34202 mp

SITUAȚIA PROPUSĂ - ETAPA I

Nr.

CF

Număr

Descriere imobil

Supr.

Proprietari

Sarcini

Ser.

topo.

Mp

253429

( provenită din conversia de pe hârtie a CF Nr.

115942 )

A+2

23404/1/1

23405/1/1

Teren în

Cluj - Napoca

34063,75

21805/19.12.1995

1. întabulare , drept de proprietate , cu titlu de expropriere , dobândit prin lege , cota inițială 1/1 , cota actuală 1/1

1. Municipiul Cluj - Napoca

20170/21.12.1998

' 1 .intabulate , drept de concesiune , pe o durată de 99 de ani, cota inițială 4250/19751 , cota actuală 4250/19751

1. S.C. TRANSILVANIA OIL S.R.L., cu sediul în Cluj - Napoca

CF. NOU NR.

(*)

A+l

23404/1/2

23405/1/2

Teren în Cluj - Napoca

138,25

21805/19.12.1995

1. intabulate , drept de proprietate , cu titlu de expropriere , dobândit prin lege , cota inițială 1/1 , cota actuală 1/1

1. Municipiul Cluj - Napoca

Asupra terenului drept de concesiune pe o durată de 49 ani, în favoarea :

 • 1. Pojar Liviu - Simion

 • 2. Pojar Simona Silvia

( Contract de Concesiune nr. 65770 din 22.09.2003 )

TOTAL SUPRAFAȚA

34202 mp

SITUAȚIA PROPUSĂ - ETAPA A II-A


Nr.

CF

Număr

Descriere imobil

Supr.

Proprietari

Sarcini

Ser.

topo.

Mp

CF. NOU NR.

(*)

A+l

23404/1/2

23405/1/2

Teren în Cluj - Napoca

138,25

21805/19.12.1995

1. întabulare , drept de proprietate , cu titlu de expropriere, dobândit prin lege , cota inițială 1/1 , cota actuală 1/1

1. Municipiul Cluj -Napoca

Asupra terenului drept de concesiune pe 0 durată de 49 ani, în favoarea :

Asupra 14 parte,

Pojar Simona Silvia

Asupra 14 parte , cu titlu de drept moștenire , bun propriu :

Pojar Simona Silvia , 2/8 parte

Pojar Sorina Mihaela , 3/8 parte

Pojar Claudia Silvia , 3/8 parte

( Certificat de Moștenitor nr. 26/2004 din 27.08.2004 )

TOTAL SUPRAFAȚA

138,25 mp
V>:. X «<*. '< X.


... <!
'V r* o 'Jw

X

r r

Z'