Hotărârea nr. 27/2010

Hotărârea 27/2010 - Sistarea stării de indiviziune cu privire la terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 15.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind sistarea stării de indiviziune a unui teren, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 15

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind sistarea stării de indiviziune a terenului situat în Cluj-Napoca. Calea Moților nr. 15 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Lâszlo Attila. Mihai Sandu, Liviu Popa. Marcelus Lucian Suciu. Claudia Anastasc și Manuel Chira;

Analizând Referatul nr. 6505 din 11.01.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune sistarea stării de indiviziune a unui teren cu destinația de curte, situat în municipiul Cluj-Napoca. Calea Moților nr. 15;

Reținând prevederile II.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996. republicată și ale Hotărârii nr. 339/2009 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 550/2009;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 3 lit. “c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se însușește raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca. Calea Moților nr. 15, întocmit de expert tehnic judiciar. evaluator A.N.E.V.A.R. ing. Martin Dan. conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă sistarea stării de indiviziune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca. Calea Moților nr. 15. identificat în CF nr.758. cu nr. topo 11003/2, prin atribuirea cotei Municipiului în suprafață de 53,92 mp., către SUCIU ROXANA. cu plata unei sulte în sumă de 389 euro/mp. la care se adaugă 74 euro/mp reprezentând T.V.A. (potrivit procesului-verbal al ședinței Comisiei de vânzări terenuri din 09.12.2009).

Art.3 Cumpărătorul va achita integral prețul sultei terenului (echivalentul în lei la data plății), în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Președinte de ședință. /I

Adrian PopaNr. 27 din 26 ianuarie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 27/2010

11/9/2009

RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

OBIECTUL

ADRESA

BENEFICIAR

ADRESA


EVALUARE TEREN str.Motilor nr.15 , Cluj-Napoca Suciu Roxana

str.Motilor nr.15,apt.3 , Cluj-NapocaRAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

Subsemnatul:

ing.Martin Dan,domiciliat in Cluj-Napoca,str.lugoslaviei nr.70,apt. 13,expert tehnic judiciar in cadrul Biroului local de expertize judiciare Cluj,expert evaluator ANEVAR,prezint raportul de expertiza de mai jos.

1. Beneficiarul expertizei

Suciu Roxana,cu domiciliul in Cluj-Napoca,str.Motilor nr. 15,apt.2

2. Obiectul expertizei

Evaluare teren

3. Obiectivele expertizei

1. Stabilirea valorii de piața pentru cota aferenta din terenul situat in Cluj-Napoca,str.Motilor nr.

15, inscris in C.F.nr.758 Cluj,cu Nr.Top. 11003/2

4. Desfasurarea lucrări de expertizare

In baza solicitării din partea beneficiarilor m-am deplasat la imobilul situat in Cluj-Napoca

str.Motilor nr. 15,unde am constatat următoarele :

Zona de amplasament

Rețele apa canal

0

La gard

Rețele gaz

Rețele termoficare

La gard

200-500 m

Rețele electricitate

La gard

Rețele telefon

La gard

Acces teren

Drum asfaltat

Forma terenului

Nefavorabila (raport laturi> 1/5),front strada <10m

Restricții urbanistice

Neconstruibil

suprafața totala a terenului

126 mp.conform C.F.,128,50mp conform măsurători

Cota de teren supusa evaluării

Aspect urbanistic si estetic al zonei

126 mp.

Favoarabil

Poluarea zonei

POT max

Natura terenului de fundare

Grad seismic

Regim de inaltime

Starea terenului

Situația juridica a terenului

Utilizarea terenului


Sonora rutiera

45-60 %

Normala

7

P+(4-6)

Liber de construcții,plat

Intabulat C.F.nr. 758 ,Nr. Top. 11003/2

Locuințe uni sau multifuncționale.

5. Evaluarea terenului

• In evaluare se va considera cea mai buna utilizare a terenului.

5.1. pi in metoda comparației prin bonitate:

P = Kx(A + S + G + T + E + Tf+D + B + R + C + V + Pe)x MxFxGsxHx Go x Cr x U x Z, unde:

K = coeficient de actualizare pentru o valoare a € de 4,2877 lei/€ (curs B.N.R. 26.10.2009) K = 4,2877/3,5084 = 1,222

A = valoare de zona

Pentru municipii II B zona 0 —> A = 378 RON/mp.

S = corecție rețele apa canal (la gard)

S = 16,70 / 100 x A = 63,13 RON/mp

G = corecție gaz (la gard)

G = 6,70 / 100 x A = 25,33 RON/mp

T = corecție termoficare (intre 200-500 m)

T = 8,35 / 100 x A = 31,56 RON/mp

E = corecție electrificare (la gard)

E = 6.70 / 100 x A = 25,33 RON/mp

Tf= corecție telefon (la gard)

Tf= 3,40 / 100 x A = 12,85 RON/mp

D = corecție drum acces ( acces asfaltat)

D = 16,70/ 100 x A = 63,13 RON/mp.

B = corecție funcție de dimensiuni si forma terenului (nefavorabil - raport >1 / 5)

B = - 5,00 / 100 x A = - 18,90 RON/mp


R = restricții de folosire conform planului urbanistic (neconstruibil)

R = -40,00 / 100 x A = -151,20 RON/mp

C = corecție funcție de utilizare si poziție specifica (ultracentral >150 mp)

C = - 5,00 / 100 x A = - 18,90 RON/mp

V = corecție funcție de aspectul urbanistic si estetic al imobilelor vecine (favorabil)

V = 0 RON/mp

Pe = corecție poluare (sonora rutiera)

Pe = - 3,00 / 100 x A = - 11,34 RON/mp

M = coeficient privind marimea terenului construibil (construibil intre 45 - 65 %)

M = 1,00

F = corecție funcție de natura terenului de fundare (teren normal de fundare)

F = 1,00

G = corecție privind gradul seismic

G = 1,00 (gradul 7)

H = corecție privind regimul de inaltime ( P+ 4-6 nivele)

H= 1,25

Go= corecție privind gradul de ocupare

Go= 1,00

Cr = coeficient de respingere

Cr= 1,00

U = corecție privind utilizarea terenului (locuințe uni sau multifuncționale)

U = 2,00

Z = corecție de zona (in zona « 0 » pe artere principale)

Z = 2,00

P = 1,222 x 398,99 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,25 x 1,00 x 1,00 x 2,00 x 2,00 = 2.438 RON/mp

P = 2.438 RON/mp echivalent cu 568,60 €/mp (pentru curs B.N.R. 1 € = 4,2877 RON) 5.2. prin metoda comparației directe:

Terenuri - Vanzari - oferte pe piața - Zona Centru

Front

Suprafața

stradal

Utilitari

La

Preț

Zona

(mp)

(m)

sosea

euro/mp

Nr.

Centru

1400

22

E+A+G+C

Da

500

1

Centru

5000

65

E+A+G+C

Da

650

2

 • •  Ofer spre vanzare teren pe strada Republicii cu suprafața de 1400 mp, lățime de 22 ml, ideal pentru construcție vila sau sediu de fuma. Preț 500 Euro/mp.

 • •  Agenție imobiliara vând teren intravilan cu destinație construcții, zona Sala Sporturilor, in suprafața de 5000 mp front 65 m, PUD^P+7. CUT-4,5 POT"70% utilitati pe teren. Preț 650 euro/mp/neg

  Evaluare teren str.Moti

  or nr.15

  Element de comparație

  Teren de evaluat

  1

  2

  Preț de ofertare (€/mp)

  ?

  500

  650

  Preț de vanzare probabil (€/mp)

  480

  610

  Drept de proprietate transmis

  Cota indiviza

  Integral

  Teren liber

  Integral

  Teren liber

  Corecție pentru dreptul de proprietate transmis (€/mp)

  - 10%

  -48

  - 10%

  -61

  Preț corectat (€/mp)

  432

  549

  Condiții de finanțare

  Cash

  Cash

  Cash

  Corecție pt.cond.de finantare(€/mp)

  0

  0

  Preț corectat (€/mp)

  432

  549

  Condiții de vanzare

  indep

  Inter

  Inter

  Corecții pt.pret de vanzare

  -1%

  -4

  -1%

  -5

  Preț corectat (€/mp)

  428

  544

  Localizare

  Mai rau

  Mai bun

  Corecție pt.localizare (%) (€/mp)

  5%

  21

  -5%

  -27

  Preț corectat (€/mp)

  407

  517

  Dimensiune (mp)

  126

  1400

  5000

  Corecție pt.dimensiume (%) (€/mp)

  -5%

  -20

  -10%

  -52

  Preț corectat (€/mp)

  387

  465

  Acces,forma,relief

  gang, neregulat plan

  Direct, regulat plan

  Direct, regulat plan

  Corecție (%) (€/mp)

  -10%

  -38

  -10%

  -46

  Preț corectat (€/mp)

  349

  419

  Utilitati teren

  Toate

  Toate

  Toate

  Corecție pt.utilitati (%)(€/mp)

  0

  0

  0

  0

  Preț corectat (€/mp)

  349

  419

  Valoarea unitara a terenului ocupat supus

  evaluării va fi situat in zona corecții

  or minime

Se alege valoarea de 419 €/mp

Având in vedere ca piața imobiliara este redusa se va alege valoarea terenului in intervalul cuprins intre cele doua metode ( 419 €/mp - 568,60 €/mp)

Se alege valoarea de 463 €/mp

Tabel cu repartizarea suprafeței

Numele si prenumele

Cota

de proprietate

Contract nr.

%

mp

Tibad Marta ludit

22,25 %

28,04 mp.

4236/06.10.2009

Gugula Emo

9,76 %

12,30 mp.

4668/22.10.2009

Suciți Roxana

11,28 %

14,21 mp.

4232/06.10.2009

Masca Pompei

13,91 %

17,53 mp.

4234/06.10.2009

Statul Roman

42,80 %

53,92 mp.

TOTAL

100 %

126 mp.

Valoarea terenului ramas Vt = P x S

S = 53,92 mp

Vt = 463,00 €/mp x 53,92 mp = 24.965 €

6. Concluzii

 • •  Valoare teren pe unitate de măsură

  = 463 €/mp

  = 24.965 €


 • •  Valoarea totala teren ramas

Expert tehnic judiciar :

Ing.Martin Dan

-----

tel: 0749-2 0(^2 ;0744-T(%$K 7$ Inginer . <21 I UJ Martin S

jI——————————————

PLANDE AMPLASAMENT ... DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara: 1:200Nr. CadastralSupr

masurata

Adresa Imobilului

1

128.46 mp

Mun. CluJ-Napoca,Calea Moților,nr.15

Cartea Funclaral

UAT   CluJ-Napoca

nr.


top. 11003/2

S = 128.46np


A. Date referitoare la teren

Nr parcela

Categoria de folosința

Scpntete dn meeuretort (mp)

Valoarea <w

Importare ('*)

Mențiuni

1

Cc

128.46mp

împrejmuit cu gard de lemn

Total

128.46mp


B. Date referitoare la construcții

Cod

Constr

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare (mp)

Mențiuni

Total

Executant: PF Pintea Raul-Alin


>: STEREO 70

Pct.

X(m)

Y(m)

1020

586339.027

391952.465

1048

586332.637

391954.897

1055

586327.288

391956.945

1047

586327.214

391956.694

1052

586313.838

391962.339

1053

586313.739

391962.142

1056

586299.915

391967.896

1058

586297.816

391963.372

1059

586301.312

391961.994

1060

586302.161

391964.034

1050

586325.369

391954.694

1049

586330.632

391951.735

1034

586331.132

391952.475

1061

586336.741

3$i$4M21

Data: 05 03.2009

Suprafața totala maturata ■ 128.46 m.p.

Suprafața din act(C.F ) ■ 126 m.p.