Hotărârea nr. 269/2010

Hotărârea 269/2010 - Modificarea Hotărârii nr. 82/2010 (aprobarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din taxa specială de apă în anul 2010).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 82/2010 (aprobarea listei obiectivelor de investiții finanțate din taxa specială de apă în anul 2010)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 82/2010 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 150226 / 446 din 08.07. 2010 al Direcției tehnice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 82/2010, în sensul completării anexei care face parte integrantă din hotărâre cu alte obiective de investiții care sunt finanțate din taxa specială de apă ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se modifică anexa la Hotărârea nr. 82/2010, în sensul suplimentării cu alte obiective de investiții finanțate din taxa specială de apă. Iară modificarea valorii totale de 2.303.252 lei, conform anexei care face parte integrantă din hotărâre.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Apă Someș, Direcția tehnică și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Jr. Csoma Botoni

Nr. 269 din 15 iulie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ


Anexă la Hotărârea nr. 269/ 2010


Lista obiectivelor de investiții finanțate din taxa specială de apă pe anul 2010

Denumirea obiectivului

Taxa specială de apă 2010 (lei)

Obiectiv 1

Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă în municipiul Cluj-Napoca: str. Oașului și acces din str. Oașului la Cartierul Lomb, str. Pata Rât și acces la locuințele pentru persoanele fără adăpost, str. Cosminului.

1.304.452

Obiectiv 2

Extinderea și reabilitarea rețelelor de canalizare în municipiul Cluj-Napoca: str. Oașului și acces din str. Oașului la Cartierul Lomb, str. Pata Rât și acces la locuințele pentru persoanele fără adăpost.

998.800

Total

2.303.252