Hotărârea nr. 268/2010

Hotărârea 268/2010 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 144749/433/ 01.07.2010 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

II O TÂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr:

81635/674/17.06.2010-Modificări la soluția arhitecturală la lucrări autorizate cu A.C. nr. 852/2007-str. Romul Ladea

SC CONSIZO SRL;

136470/696/01.07.2010 - SC CORATIM SRL

Diversificare funcțiuni la clădirea corp CI, cu regim de înălțime D+P+8E, Calea Turzii nr. 164-168, cuprinsă în PUD aprobat prin Hotărârea nr. 123/2007;

109342/702/24.06.2010 - VIȘAN MARCEL

Amenajare pod tehnic la cele patru locuințe cuplate P+M și separat pivniță, str. Viile Dâmbul Rotund nr. 7A.

Art. 2 -

urbană.


Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare


Nr. 268 din 15 iulie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)