Hotărârea nr. 267/2010

Hotărârea 267/2010 - Aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism.


CONSILIUL LOCAL AL MUNIC IPIULUI

CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor de oportunitate ale

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 144735/433/01.07.2010 al Direcției urbanism și prin care se propune aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă avizele de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr:

88717/672/17.06.2010-Consultare pentru oportunitate PUZ - Schimbare funcțiune zonă din UTR=CB3 în UTR= L3a-pentru amplasare locuințe, zona "La Poderei" (la sud de Calea Someșeni);

JULA IOAN;

122606/673/17.06.2010- PUZ-str. Lombului pentru extindere cimitir

DUMITRAȘ DANIEL și BEJAN MARIUS

141039/695/01.07.2010 - PUZ - str.Câmpului - Grigore Antipa

MOLDOVAN VIOREL și asociații.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 267 din 15 iulie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)