Hotărârea nr. 266/2010

Hotărârea 266/2010 - Aprobarea P.U.Z., str. Pata Rât; beneficiari: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca şi SC STRICT PREST SRL.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Pata Rât

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Pata Rât - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 148143/43/07.07.2010 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Pata Rât, beneficiari: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și SC Strict Prest SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 148143 /713/07.07.2010 și Avizul de oportunitate nr. 106271/514/20.05.2010, aprobat prin Hotărârea nr. 213/25.05.2010;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. Pata Rât, beneficiari: Consiliul local al -       municipiului Cluj Napoca și SC Strict Prest SRL.

Prin PUZ se propune introducerea în intravilan, a zonei, cu încadrarea UTR=Lx: locuințe cu regim mic de înălțime, cu indicii urbanistici POT max=35%, CUTmax=0,7.

După amenajarea și sistematizarea verticală a terenului vor fi amplasate locuințe de tip modular, în regim înșiruit, ce se vor racorda la rețelele edilitare existente sau extinse.

Amplasarea clădirilor față de limite și unele față de altele, va respecta normele de distanță conform regulamentului de urbanism.

Anterior a fost aprobat Avizul de oportunitate nr. 106271/514/20.05.2010, prin Hotărârea nr. 213/23.05.2010.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G. Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 148143/713/07.07.2010.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 266 din 15 iulie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)