Hotărârea nr. 265/2010

Hotărârea 265/2010 - Aprobarea P.U.Z., str. Fabricii de chibrituri nr. 5-11, str. Maramureşului, str. J. Jaures-Platforma Tehnofrig; beneficiară: SC TEHNOFRIG IMOBILIARE SA.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str Fabricii de Chibrituri nr 5-11, str Maramureșului, str Jean Jaures - platforma Tehnofrig

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Fabricii de

Chibrituri nr 5-11, str. Maramureșului, str. Jean Jaures - platforma Tehnofrig - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 123594 din 06.07.2010 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal str Fabricii de Chibrituri nr. 5-11, str. Maramureșului, str. Jean Jaures - platforma Tehnofrig, beneficiară: S.C. Tehnofrig Imobiliare SA;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 123594/697 /Ol.07.2010, Avizul de oportunitate nr. 116029/578/03.06.2010 aprobat prin Hotărârea nr. 234/15.06.2010, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. I și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

II O TÂRĂȘTE:

Art, 1.- Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11, str. Maramureșului, str. Jean Jaures - platforma Tehnofrig, beneficiară: S.C. Tehnofrig Imobiliare SA

Prin PUZ se studiază zona platformei industriale Tehnofrig delimitată de str. Fabricii de Chibrituri la Sud și Sud-Est, incintele adiacente la str. Locomotivei și Jean Jaures, spre Vest, cele adiacente la str. Papiu Ilarian, spre Est și, respectiv, cele la str. Maramureșului, spre Nord. Pentru zona studiată se stabilesc următoarele funcțiuni cu indicii urbanistici aferenți: UTR=CM. subzonă mixtă de funcțiuni complexe, de importanță municipală, conținînd instituții și servicii de interes local, comerț, activități productive mici, nepoluante și locuințe, cu indicii urbanistici POT max.= 35% CUT max.= 3ADC/mp. teren.

UTR=CC3* zona centrelor de cartier situate în afara cartierului central, care grupează funcțiuni complexe de importanță supramunicipală și municipală, conținând instituții, echipamente și servicii de interes general, activități productive mici, nepoluante, cu indicii urbanistici POTmax. = 50%, CUTmax. = 2,5ADC/mp. teren.

Se urmărește ca după desființarea halelor actuale, sau menținerea lor și modernizarea cu posibilă reconversie funcțională, să se realizeze dotări comerciale, servicii hoteliere, de alimentație publică, sedii ale unor companii, dotări pentru loisir, spații publice etc., necesare în zonă. Reglementările urbanistice stabilesc în principal gama funcțională în care se vor încadra obiectivele de investiții și valori maxime ale indicilor. Prin documentații ulterioare va fi detaliată dispunerea clădirilor și volumetriile, funcție de specific, iar indicii urbanistici vor fi adaptați în concordanță cu funcțiunile.

Anterior a fost aprobat Avizul de oportunitate nr. 116029/578/03.06.2010, prin Hotărârea nr. 234/15.06.2010.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 123594/697/01.07.2010.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

Jr. Csoma Botond


Nr. 265 din 15 iulie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)