Hotărârea nr. 263/2010

Hotărârea 263/2010 - Aprobarea P.U.D., locuinţă cu două apartamente, S+P+E+M, str. Iuliu Merca nr. 14; beneficiar Secară Dorel.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuință cu două apartamente S+P+E+M, str. Iuliu Merca nr. 14

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuință cu două apartamente S+P+E+M, str. Iuliu Merca nr. 14 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 142499 din 30.06.2010 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - locuință cu două apartamente S+P+E+M, str. Iuliu Merca nr. 14. beneficiar: Secară Dorel;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 85599/527 din 06.05.2010. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - locuință cu două apartamente S+P+E+M,


str. Iuliu Merca nr. 14, beneficiar: Secară Dorel, prin care se stabilesc reglementările urbanistice pentru amplasarea pe parcelă a clădirii, în retragere de min. 3 m. de la alveola de lărgire, precum și de la limitele posterioară și laterale. Accesul pe parcelă se face direct din stradă. în scopul asigurării condițiilor de acces și manevră auto se va realiza o alveolă de lărgire a drumului cu o fâșie cu lățimea de min. 2,5 m. în vederea autorizării se va opera în CF înscrierea cu titlu de „drum” a respectivei suprafețe a alveolei.

Ocuparea terenului se înscrie în valorile maxime corespunzătoare UTR L3c; P.O.T. max. = 35% și C.U.T. max. = 0,9.

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 85599/527 din 06.05.2010.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.


Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 263 din 15 iulie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)