Hotărârea nr. 261/2010

Hotărârea 261/2010 - Aprobarea P.U.D., modificare amplasare pe parcelă, locuinţă unifamilială S+P+M, str. Sighişoarei nr. 7; beneficiară: Nemeş Corina.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modificare amplasare pe parcelă - locuință unifamilială S+P+M str. Sighișoarei nr. 7

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modificare amplasare pe parcelă - locuință unifamilială S+P+M, str. Sighișoarei nr. 7 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 32770 din 25.06.2010 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - modificare amplasare pe parcelă -locuință unifamilială S+P+M, str. Sighișoarei nr. 7, beneficiară: Nemeș Corina;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 90663/604 din 23.07.2009, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - modificare amplasare pe parcelă - locuință unifamilială S+P+M, str. Sighișoarei nr. 7, beneficiară: Nemeș Corina, prin care se reglementează modificarea amplasării pe parcelă față de soluția anterior autorizată cu A.C. nr. 391/2008, respectiv retragerea față de limita laterală. Amplasarea pe teren a clădirii se va face în retragere de la stradă de cca. 7 m., distanțele laterale vor fi de min. 0.6 m. spre sud, 1.2 m. spre nord, iar posterior, de min. 1.9 m. Parcarea auto se rezolvă pe platformă dalată în incintă.

Ocuparea terenului se înscrie în valorile zonei U.T.R. L3a - P.O.T. max. = 35% și C.U.T. max. = 0,9.

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 90663/604 din 23.07.2009.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.Nr. 261 din 15 iulie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)