Hotărârea nr. 260/2010

Hotărârea 260/2010 - Aprobarea P.U.D., locuinţă unifamilială S+P+E, str. Eremia Grigorescu nr. 44; beneficiari: Nagy Ferencz, Papp Eva Maria şi Nagy Eva.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuință unifamilială S+P+E, str. Eremia Grigorescu nr. 44

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuință unifamilială S+P+E, str. Eremia Grigorescu nr. 44 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 130121 din 30.06.2010 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - locuință unifamilială S+P+E, str. Eremia Grigorescu nr. 44, beneficiari: Nagy Ferencz, Papp Eva Maria și Nagy Eva;

■ Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 233688/530 din 06.05.2010, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - locuință unifamilială S+P+E, str. Eremia Grigorescu nr. 44, beneficiari: Nagy Ferencz, Papp Eva Maria și Nagy Eva, prin care se stabilesc reglementările urbanistice pentru amplasarea pe parcelă a clădirii, determinată de înglobarea unei construcții anexe existente, amplasare ce se va face în partea mediană a incintei, cu rezervarea distanței laterale de min. 3,3 m. (H. cornișă/2). Accesul la noua locuință se face pietonal, datorită configurației în pantă a terenului, iar gararea auto aferentă celor două locuințe de pe parcelă se rezolvă în garajul dinspre stradă, cu eventuala mărire a suprafeței acestuia. Lucrările de sistematizare verticală și amenajare vor asigura stabilitatea terenului, colectarea apelor și dirijarea la canalizare, fără prejudicierea vecinătăților.

Ocuparea terenului se înscrie în valorile maxime corespunzătoare UTR L2. cu P.O.T. max. = 20% și C.U.T. max. = 0,24.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 233688/530 din 06.05.2010.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 260 din 15 iulie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)