Hotărârea nr. 26/2010

Hotărârea 26/2010 - Aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plată orară, aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulaţiei din municipiul Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind Regulamentul de administrare a parcărilor publice cu plata orară aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației din municipiul Cluj-Napoca - proiect din initiațiva Primarului;

Analizând Referatul nr. 14196 al Serviciului Public de Interes Local pentru Adminstrarea Parcărilor, organizat ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, prin care se propune aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației din municipiul Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215 /2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de administrare a parcărilor publice cu plata orară aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației din municipiul Cluj-Napoca, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează valabilitatea Hotărârile nr. 857/2007, 35/2008 și 147 /2008.

Art. 3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor și Direcția Poliția comunitară.

Nr. 26 din 26 ianuarie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Serviciul Public de Interes Local pentru

Administrarea Parcărilor

REGULAMENTUL DE ADMINISTRARE A PARCĂRILOR PUBLICE CU PLATA ORARĂ APROBATE DE COMISIA MUNICIPALĂ

DE SISTEMATIZARE A CIRCULAȚIEI

CAP. I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 Regulamentul de administrare a parcărilor publice cu plata orară, denumit în continuare Regulament, reprezintă cadrul juridic care definește raporturile dintre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor în calitate de administrator al domeniului public și utilizatorii locurilor de parcare.

Art. 2 Regulamentul se aplică pe sectoare ale domeniului public, semnalizate prin marcaje rutiere și indicatoare P cu plată, însoțite de adiționalul cu tariful orar, orarul de funcționare și modul de achitare a taxei (modelul indicatorului este integrat prezentului regulament). Comisia municipală de Sistematizare a Circulației va aviza destinația fiecărui parcaj în parte (autovehicule sau autoturisme), precum și propunerea de noi locuri de parcare care vor intra în administrarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor.

Parcările ce fac obiectul prezentului Regulament sunt cele aprobate de către Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației, care a luat și hotărârea de încadrare a străzilor pe zone tarifare 1, respectiv 2.

Se disting următoarele tipuri de zone de parcare cu plată zone situate pe platforme în afara căilor de rulare, delimitate la marginea carosabilului, situate parțial sau integral pe trotuar, acolo unde, prin aceasta, nu se stânjenește traficul pietonal etc.

Art. 3 Parcarea autovehiculului în locurile de parcare aprobate și semnalizate este regulamentară dacă conducătorul auto respectă prevederea art. 179 din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, modificată și îndeplinește cumulativ următoarele obligații:

 • a) să achite contravaloarea timpului de parcare, să achiziționeze tichete sau abonamente de parcare înainte de ocuparea locului de parcare sau în max. 5 min. de la oprire;

 • b) ocupă un loc de parcare regulamentar, potrivit art. 2;

 • c) poziționează autovehiculul potrivit indicațiilor conținute de indicatorul P cu plată, în limitele marcajului rutier care delimitează zona de parcare;

 • d) la parcare, afișează pe bord, în interiorul autovehiculului, vizibil din exterior, tichetul validat potrivit instrucțiunilor înscrise pe el sau abonamentul de parcare;

 • e) nu depășește timpul de parcare la care are dreptul potrivit termenului de validitate al tichetului ori abonamentului sau a indicației parcometrului.

CAP, II. ZONE TARIFARE, TARIFE ȘI METODE DE TAXARE

A. ZONE TARIFARE

Art. 4 Se instituie două zone tarifare: zona tarifară 1 și zona tarifară 2.

B. TARIFE:

Art. 5 Tarifele de parcare pentru autovehicule sunt exprimate valoric în raport cu tariful orar pentru o ora de parcare în zona 1, simbolizat T.O., astfel:

Tarif de 30 minute în zona 1/1 ora în zona 2 - 1 leu

Tarif 1 ora în zona 1 / 2 ore în zona 2 - 2 lei

Tarif 2 ore în zona 1 / 4 ore zona 2-3,5 lei

1 zi -9,5 lei indiferent de numărul de ore parcate

Tarife abonamente lunare

Abonamente lunare:

Persoană fizică, 50 lei;

Persoană juridică, 70 lei.

Abonamente transmisibile se eliberează numai pentru persoane juridice și pot fi transmise de la un autovehicul la altul.

Abonament lunar transmisibil-120 lei/lună;

Abonament pentru riverani (persoane fizice) din parcările plata cu ora -25 lei /lună;

Locurile de parcare cu rezervare se alocă numai pentru persoanele juridice la tariful de 300 lei/loc parcare /lună în baza unei cereri anuale.

Persoanele juridice beneficiare vor fi stabilite în baza unui referat aprobat de Primarul municipiului Cluj-Napoca.

Beneficiarul locurilor de parcare rezervate, în cazul în care acestea sunt ocupate abuziv, se va adresa primăriei, care va lua măsuri de sancționare a contravenienților conform Hotătârii nr. 149/2009.

Art. 6 Tarifele sunt percepute pentru ocuparea unui loc de parcare potrivit STAS 1848/1985 și Normativul pentru proiectarea parcărilor P 132-93 în vigoare. Autovehiculele al căror gabarit nu se încadrează în aceste limite, exclusiv în situația parcărilor longitudinale, vor fi taxate proporțional cu numărul de locuri de parcare ocupate.

Tarifele sunt stabilite anual prin hotărâri ale Consiliului local având ca obiect taxele și impozitele locale.

Art. 7 La eliberarea abonamentelor din parcările cu plata orară, beneficiarul va prezenta cartea de identitate/ buletinul de identitate și certificatul de înmatriculare al autovehiculului, în original.

Pentru autovehiculele deținute în sistem leasing, beneficiarul abonamentului de parcare va prezenta contractul de leasing din care să rezulte utilizatorul, care poate fi persoană fizică sau juridică, în funcție de natura utilizatorului, aplicându-se și tariful corespunzător.

Art. 16 Pentru abonamentele tip riveran (persoanele fizice), beneficiarii vor prezenta cartea de identitate/ buletinul de identitate cu domiciliul stabil, reședința în apropierea parcajului și certificatul de înmatriculare a autoturismului din care să rezulte calitatea de proprietar sau de utilizator. Se aprobă un singur abonament tip riveran pe unitate locativă.

C. METODA DE TAXARE

Art. 9

 • a) Taxa de parcare se poate achita prin: tichete de parcare răzuibile procurate din rețeaua de distribuție semnalizată, tichete de parcare eliberate de aparatele de taxare automată(PCM), abonamente și cip-carduri eliberate de la ghișeul Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, Moților nr 7.

 • b) Tichetele de parcare sunt instrumente de plată pentru parcări de scurtă durata (30 minute, 1 ora, 2 ore, 1 zi ), concepute astfel încât să poată fi utilizate în regim de autotaxare și unică folosință. Ele se procură din rețeaua comercială sau de la persoane autorizate. Sunt tipărite în regim de securitate și inseriate în regim special.

Tichetele distribuite prin rețeua comercială și de către persoanele autorizate vor avea culoare diferită în funcție de perioada de taxare, astfel:

Portocaliu - ‘A ora zona 1 /1 ora zona 2

Gri - 1 ora zona 1 / 2 ore zona 2

Galben - 2 ore zona 1 / 4 ore zona 2

Verde - zi, valabil pentru ziua inserata pe tichet;

 • c) Pentru vânzarea tichetelor în rețeua de distribuție Serviciul Public va acorda un discount de 3 % din valoarea tichetelor de parcare vândute.

 • d) . Abonamentele de parcare sunt instrumente de plată pentru intervale de timp mai mari (o luna, un an) care se materializează prin aplicarea abonamentului la vedere, pe parbriz.

Abonamentele vor fi eliberate de către Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor pentru perioada și tipul persoanei solicitante.

CAP. III CONTROLUL, CONSTATAREA ȘI SANCȚIONAREA NERESPECTĂRII

PREVEDERILOR PREZENTULUI REGULAMENT

Art. 10 Parcarea tară îndeplinirea obligațiilor precizate la art. 3, constituie contravenție și se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 200 și 400 lei în următoarele situații:

 • a) staționarea fără tichet sau abonament de parcare valabil;

 • b) staționarea cu tichete sau abonamente expirate recent (maxim 10 minute pentru tichet și 3 zile calendaristice pentru abonament);

 • c) afișarea defectuoasă a tichetului sau abonamentului fără a se descifra elementele de valabilitate (tichetul este expus pe bordul mașinii, la vedere, iar abonamentul în partea dreaptă a parbrizului);

 • d) nerespectarea marcajului rutier de parcare astfel încât se ocupă două locuri sau se parchează pe zonele hașurate (interzise) ori în dreptul acceselor /intrândurilor în incinta imobilelor;

c) blocarea accesului în parcare sau ocuparea unor locuri rezervate;

 • f) staționarea vehiculelor cu caracter publicitar și a celor care desfășoară activități de comerț ambulant, fără acordul primăriei, chiar dacă dețin tichet sau abonament de parcare valabil.

Art. 11 Persoana fizică sau juridică sancționată contravențional poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la înmânarea sau de la data comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii contravenționale stabilite la art. 10.

Alături de sancțiunea principală a amenzii contravenționale prevăzută la art 10 pot fi aplicate una sau mai multe sancțiuni complementare:

 • - blocarea roților vehiculelor / autovehiculelor;

 • - ridicarea vehiculelor /autovehiculelor, în conformitate cu Hotărârea nr. 149 /2009.

Art. 12 Dispozițiile prezentei hotărâri se completează cu cele ale O. G. nr 2/ 2001 aprobată cu modificări prin Legea nr. 180 /2002.

Art. 13 Controlul și constatarea abaterilor de la prezentul regulament cade în sarcina persoanelor împuternicite prin dispoziție a primarului, denumite în continuare agenți constatatori. Agenții constatatori vor fi sprijiniți, după caz, de angajați ai instituțiilor abilitate prin lege în realizarea prevederilor prezentului regulament și menținerea ordinii publice.

Agenții constatatori vor intocmi procese-verbale de constatare, în baza cărora serviciul abilitat va încheia procese-verbale de constatare a contravenției, aplicând și sancțiunea contravențională. Procesul-verbal de constatare a contravenției neatacat sau hotărârea judecătorească irevocabilă constituie titluri executorii în baza cărora se va proceda la recuperarea amenzii, prin serviciul specializat.

CAP. IV DISPOZIȚII FINALE

Art. 14 Regulamentul se aplică în intervalul luni-sambătă, orele 07 00- 21 00. Duminica și în sărbătorile legale nu se aplică dispozițiile regulamentului.

Art. 15 Sunt exceptate de la plata taxei de parcare :

 • a) autoturismele aparținând persoanelor prevăzute prin legi speciale.Toate aceste autovehicule vor beneficia de un abonament de parcare gratuit care se obține în baza documentelor de identitate și proprietate ale acestora, precum și actul doveditor al calității de persoană îndreptățită .

Obținerea, reînnoirea și afișarea abonamentelor cade în sarcina proprietarului auto.

 • b) autovehiculele ce desfășoară activități pentru servicii publice în caz de intervenție.

Art. 16 în limita a 700 de abonamente, la cerere, regiile autonome, serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, precum și personalul din aparatul de specialitate al primarului și salariații din serviciile publice, înființate în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pot beneficia de o reducere de 50 % din tariful abonamentelor de parcare.

De aceeași facilitate beneficiază și alte instituții de stat, respectiv salariații acestora, în limita a 10 abonamente pe an per instituție, dar fara a depăși limita prevăzută la articolul anterior.

Art. 17 Autovehiculelor abandonate în parcările cu plată li se vor aplica prevederile legale în vigoare.

Art. 18 Prevederile prezentului regulament se aplică și autovehiculelor destinate aprovizionării, transportului de marfă și serviciului de taximetrie.

Taximetrele sunt exceptate de la plata taxei de staționare numai în limitele stațiilor taxi aprobate prin hotărâri ale consiliului local.

Art. 19 Ocuparea locurilor de parcare cu diverse obiecte sau inscripții se sancționează potrivit prevederilor în vigoare ale consiliului local.

Art. 20 Personalul ce deservește parcările publice nu răspunde de securitatea vehiculelor și a bunurilor aflate în interiorul acestora.

Art. 21 Prezentul regulament se completează cu dispozițiile cuprinse în O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și cu prevederile altor acte normative incidente.