Hotărârea nr. 259/2010

Hotărârea 259/2010 - Aprobarea P.U.D., două imobile de locuinţe colective cu câte trei apartamente S+P+E+M, str. Grigore Antipa nr. 19 şi 21; beneficiar: Mariş Traian.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu două imobile de locuințe colective cu câte trei apartamente S+P+E+M, str. Grigore Antipa nr. 19 și 21

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -două imobile de locuințe colective cu câte trei apartamente S+P+E+M. str. Grigore Antipa nr. 19 și 21 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 134058 din 30.06.2010 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - două imobile de locuințe colective cu câte trei apartamente S+P+E+M. str. Grigore Antipa nr 19 și 21, beneficiar: Mariș Traian;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 76609/586 din 03.06.2010, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - două imobile de locuințe colective cu câte trei apartamente S+P+E+M, str. Grigore Antipa nr. 19 și 21, beneficiar: Mariș Traian, prin care se stabilesc reglementările urbanistice pentru amplasarea pe parcelă a clădirilor, în retragere la 5,0 m de la traseul regularizat al străzii, cu respectarea distanței H. cornișă/2 până la limitele laterale ale parcelei și min. 5,0 m până Ia limita posterioară. Accesul auto și pietonal se asigură direct din str. Grigore Antipa (7.0 m carosabil + 2 x 1,0 m trotuare). Gararea se asigură în subsolul construcțiilor.

în vederea autorizării se va opera în C.F. dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafețelor de teren necesare pentru regularizarea circulațiilor din zona studiată. Ocuparea terenului se înscrie în valorile specifice ale zonei de încadrare: UTR L3c, POT max. = 35% și CUT max. = 0.9 ADC/mp.

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 76609/586 din 03.06.2010.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 259 din 15 iulie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)