Hotărârea nr. 257/2010

Hotărârea 257/2010 - Aprobarea P.U.D., locuinţă cu două apartamente, D+P+M, str. Valea Fânaţelor nr. 38; beneficiară: fam. Băbăşan.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - locuință cu două apartamente, D+P+M, str. Valea Fânațelor nr. 38

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu -locuință cu două apartamente, D+P+M, str. Valea Fânațelor nr. 38. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 113516 din 24.06.2010 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - locuință cu două apartamente. D+P+M, str. Valea Fânațelor nr. 38., beneficiară: familia Băbășan;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 47593/596 din 20.05.2010, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - locuință cu două apartamente. D+P+M. str. Valea Fânațelor nr. 38., beneficiară: familia Băbășan.. prin care detaliază condițiile de amplasare a unei locuințe D+P+M. cu două apartamente, pe parcela de 594 m.p.. la 1 m. de la limita laterală nord-vestică, la min. 3 m. de la limita laterală sud-estică, retrasă cu min. 5 m. de la stradă și min. 5 m. de la limita posterioară. Se rezolvă accesul auto direct din drum și parcarea pe platformă dalată în fața clădirii.

Indicii urbanistici: POT max. = 35%, CUT max. = 0,6.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 47593/596 din 20.05.2010.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 257 din 15 iulie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)