Hotărârea nr. 256/2010

Hotărârea 256/2010 - Însuşirea documentaţiei aferente Fazei I din documentaţia „Actualizare Plan Urbanistic General”.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentațiilor aferente Fazei 1 din documentația Actualizare Plan Urbanistic General

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea însușirii documentațiilor aferente Fazei 1, din documentația Actualizare Plan urbanistic General - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 148192/43 din 06.07.20100 al Direcției urbanism prin care se propune însușirea documentațiilor aferente Fazei 1 din documentația Actualizare Plan Urbanistic General;

Avînd în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 al. 2 lit.”c", al. 5 lit. "d", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Se aprobă însușirea documentațiilor aferente Fazei I din documentația Actualizare Plan Urbanistic General, astfel cum au fost cuprinse     în Avizul de preluare nr.

133257/433/06.07.2010. întocmit de către comisia constituită prin Dispoziția primarului nr. 4048/ 02.07.2010.

Avizul de preluare nr. 133257/433/06.07.2010 se constituie în anexă la prezenta hotărâre și face parte integrantă din aceasta.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și Direcția tehnică.

Nr. 256 din 15 iulie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)


ROMÂNIA

Județul Cluj

Municipiul Cluj-Napoca

nr. 133257/433/06.07.2010

Anexă la Hotărârea nr. 256/2010


AVIZ

de preluare


Prin prezenta comisia constituită în baza Dispoziției primarului nr 4048 din 02.07.2010, constată că au fost predate următoarele documentații care fac parte din faza 1: analiză, colectare de date, studii de fundamentare, în cadrul documentației Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului CluilNapoca ( cf contract nr 117937/05.06.2009):

1.4.1. Protecția mediului

  • 1.4.1.1 Biodiversitate și sistemul de spatii naturale pt agrement..

  • 1.4.1.2 Geografie

1.4.1.3.Geologie

1.4.1.4 Agricultură ......................................................

1.4.1.5.Pedologie

elaborat de UBB - 2 ex idem idem

elaborat de USAMV - 2 ex idem

Rețele edilitare    .......................................................

elaborat de UTCN - 2 ex

1.4.2.1 .Gospodărire apelor, alimentare cu apă și canalizare, energie electrică și comunicații, gaz și termoficare.

Circulație

  • 1.4.3. Trafic auto, de marfa, transport public............ elaborat de Universitatea Brașov- 2 ex

1.4.3.Sociologie urbană și demografie ............................... elaborat de UBB - 2 ex

Economie urbană ......................................................elaborat de IHS Romania SRL - 2 ex

  • 1.3. Cadrul teritorial de realizare a dezvoltării economice a mun Cluj-Napoca

  • 1.4. Metodologie cooperare și relaționare la nivel metropolitan

  • 1.4.5. Zone protejate de patrimoniu construit............... elaborat de UTCN - 2 ex

  • 1.4.6. Dezvoltarea potențialului turistic al municiipiului Cluj-Napoca ....elaborat de UTCN - 2 ex

  • 1.4.7. Evoluția istorico urbanistică a municipiului Cluj-Napoca....... elaborat de UTCN - 2 ex

Documentațile susmenționate se preiau în gestiunea Direcției Urbanism - Compartiment Strategii urbane.

Ligia Subțirică - Arhitect șef,

Corina Ciuban - Director executiv. Direcția Urbanism,

Dacia Crișan - Director executiv. Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Olimpia Moigrădean - Director executiv. Direcția Economică, Virgil Poruțiu - Director executiv. Direcția Tehnică, Lucia Lupea - Șef birou Achiziții publice

Doina Zaharia - consilier. Direcția Urbanism,

Doina Tripon - consilier. Direcția Urbanism, Ion Buligă - consilier. Direcția Urbanism.