Hotărârea nr. 254/2010

Hotărârea 254/2010 - Aprobarea Statutului şi a Actului constitutiv ale Asociaţiei „Cluj-Napoca 2020 – Capitală Culturală Europeană”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statutului și Actului Constitutiv ale Asociației “Cluj-Napoca 2020 - Capitală Culturală Europeană”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Statutului și Actului Constitutiv ale Asociației “Cluj-Napoca 2020 - Capitală Culturală Europeană”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia, Cătăniciu Steluța Gustica, Chira Manuel, Csoma Botond, El Hayes Arthur Roland, Florea Ioan Horea, Gliga Florin-Valentin, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Lăpușan Remus Gabriel, Marcu Valtăr, Mândru Brîndușa Alina, Moisin Radu-Marin, Molnos Lajos, Niculescu Nicoleta, Pântca Petru Iacob, Peter Teofîl Claudiu, Pop Ioan, Popa Adrian, Popa Liviu, Rațiu Radu Florin, Sandu Mihai, Somogyi Gyula, Suciu Marcelus Lucian, Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin Ioan și Vușcan Gheorghe Ioan;

Analizând Referatul nr. 146925 din 05.07.2010 al Direcției Comunicare, relații publice și turism prin care se propune aprobarea Statutului și Actului Constitutiv ale Asociației “Cluj-Napoca 2020 - Capitală Culturală Europeană”;

Văzând prevederile Hotărârii nr. 231/2010 prin care s-a aprobat participarea municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației “Cluj-Napoca 2020 -Capitală Culturală Europeană”;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate; Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Statutul și Actul Constitutiv ale Asociației “Cluj-Napoca 2020 - Capitală Culturală Europeană”, conform anexelor 1 și 2 care sunt parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează Primarul municipiului Cluj-Napoca, Sorin Apostu, să semneze Statutul și Actul Constitutiv ale Asociației “Cluj-Napoca 2020 - Capitală Culturală Europeană”.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Comunicare, relații publice și turism și Serviciul Juridic-Contencios.


Nr. 254 din 15 iulie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 19.voturi)

Anexa la Hotărâre nr. 254/2010

STATUTUL

ASOCIAȚIEI “CLUJ-NAPOCA 2020 - CAPITALĂ CULTURALĂ EUROPEANĂ”

CAPITOLUL 1 - Dispoziții generale

Art. 1. Asociația “Cluj-Napoca 2020 - Capitală Culturală Europeană”, numită în continuare ASOCIAȚIA, se organizează și funcționează potrivit prevederilor actului constitutiv și prezentului statut cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Asociația se înființează în baza dreptului constituțional la liberă asociere, ca persoană juridică română de drept privat și utilitate publică, având un patrimoniu afectat, autonom, permanent și irevocabil, distinct de patrimoniul asociaților, în scopul realizării unor activități de interes general și comunitar în domeniile instructiv-cducativ, cultural, social, medico-sanitar.

CAPITOLUL II - Membrii asociației

Art. 3. Asociația se înființează din inițiativa, preocuparea, aportul patrimonial și pe baza liberului consimțământ al următorilor membri:

1...........................................................................................................................................................

2...........................................................................................................................................................

 • 4 ...........................................................................................................................................................

 • 5 ...........................................................................................................................................................

 • 6 ...........................................................................................................................................................

 • 7 ...........................................................................................................................................................

 • 8 ...........................................................................................................................................................

 • 9 ...........................................................................................................................................................

 • 10 ...........................................................................................................................................................

 • 11...........................................................................................................................................................

 • 12...........................................................................................................................................................

 • 13 ...........................................................................................................................................................

 • 14 ..........................................................................................................................................................

 • 15 ...........................................................................................................................................................

 • 16 ...........................................................................................................................................................

 • 17 ...........................................................................................................................................................

 • 18 ...........................................................................................................................................................

 • 19 ...........................................................................................................................................................

 • 20 ...........................................................................................................................................................

 • 21...........................................................................................................................................................

21...........................................................................................................................................................

 • 23 ...........................................................................................................................................................

 • 24 ...........................................................................................................................................................

 • 25 ...........................................................................................................................................................

Art. 4. Poate deveni membru al Asociației orice persoană fizică sau juridică, indiferent de cetățenie și naționalitate, care recunoaște și își asumă statutul, înțelegând să acționeze dezinteresat pentru realizarea scopului și obiectului de activitate al asociației.

Art. 5. Calitatea de membru al Asociației se dobândește din momentul depunerii și înregistrării cererii de adeziune, aprobată de Consiliul director și confirmată / validată de Adunarea Generală a asociaților.

Art. 6. (1) In cadrul asociației pot fi următoarele categorii de membri:

 • a) membri: persoane juridice și fizice fondatoare sau care au intrat ulterior în asociație care recunosc statutul asociației, contribuie activ la desfășurarea acțiunilor inițiate de asociație și achită la zi cotizația anuală de membru al Asociației;

 • b) membri de onoare: personalități care își exprimă sprijinul și solidaritatea cu scopul și obiectivele Asociației.

 • (2) Calitatea de membru de onoare se acordă de către Consiliul director și se validează de către Adunarea generală a asociaților.

 • (3) Persoanele juridice sunt reprezentate în cadrul Asociației prin reprezentanții lor legali.

Art. 7. (1) Calitatea de membru al asociației încetează prin deces, prin retragere, prin excludere sau în urma lichidării asociației.

 • (2) Cererea de retragere se comunică Consiliului director cu cel puțin trei luni înainte de momentul de la care urmează a produce efecte.

 • (3) Măsura excluderii din asociație poate fi hotărâtă pentru inactivitate, precum și pentru acte sau fapte contrare scopului și spiritului Asociației. Excluderea se hotărăște de către Adunarea generală a asociaților cu o majoritate calificată. Hotărârea de excludere poate fi contestată la instanța de judecată.

 • (4) Retragerea sau excluderea nu absolvă pe asociat de îndeplinirea obligațiilor avute anterior retragerii sau excluderii.

CAPITOLUL III - Denumirea, sediul, durata, scopul, obiectivele

Art. 8. (1) Asociația are denumirea „ASOCIAȚIA CLUJ-NAPOCA 2020 - CAPITALĂ CULTURALĂ EUROPEANĂ”.

 • (2) Disponibilitatea denumirii este dovedită prin actul eliberat de Ministerul Justiției nr. 85656 / 27.05.2010.

(3 ) Denumirea completă se va regăsi în toate actele asociației, precum și pe ștampila acesteia.

Art. 9. (1) Sediul asociației este în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 5, jud. Cluj.

 • (2) Asociația își poate constitui filiale, în țară și străinătate, ca structuri teritoriale pe baza hotărârii Consiliului director, prin care li se alocă un patrimoniu.

Art. 10. (1) Asociația se constituie pe o perioadă nedeterminată, începând cu data înscrierii sale ca persoană juridică în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la Grefa Judecătoriei Municjpi Napoca.


(2) Asociații sau Consiliul director pot hotărî dizolvarea sau lichidarea anticip^(ă*a condițiile legii și ale statutului.

Art. 11. Scopul asociației

 • (1) Asociația este o organizație nepatrimonială, neguvernamentală, apolitică și indep strict caracter cultural și instructiv-educativ.

 • (2) Asociația are un scop profund cultural și instructiv-educativ pentru asigurarea manifestării luj-Napoca 2020 - Capitala Culturală Europeană”. In acest sens, Asociația va pregăti dosarul de candidatură și va face toate diligențele pentru atingerea acestui obiectiv.

 • (3) Scopul ei este acela de a pregăti programul manifestării, de a planifica evenimente din cadrul acestei manifestări, urmând să pună în practică toate măsurile necesare pentru derularea manifestării, coordonând în acest scop derularea manifestării, asigurând totodată colectarea de fonduri necesare pentru organizarea, realizarea și promovarea manifestării. Asociația va activa și după anul 2020 pentru sprijinirea și dezvoltarea activităților culturale în folosul comunității.

Art. 12. Obiectivele asociației stabilite în vederea îndeplinirii misiunii asumate prin realizarea scopurilor propuse sunt următoarele:

 • a) va pregăti programul manifestării „Cluj-Napoca 2020 - Capitală Culturală Europeană”;

 • b) va planifica evenimente din cadrul acestei manifestări;

 • c) va organiza acțiuni pentru promovarea evenimentului în mass media; va încheia parteneriate media în vederea prezentării proiectelor Asociației, susținerii acțiunilor întreprinse și promovarea activităților realizate;

 • d) va asigura punerea în practică a măsurilor necesare pentru derularea manifestării „Cluj-Napoca 2020 - Capitala Culturală Europeană” prin organizarea de simpozioane, festivaluri, întreceri sportive etc.;

 • e) va coordona atragerea de sprijin din partea tuturor factorilor interesați și va promova imaginea proiectului în țară și in străinătate;

 • f)  va contribui la colectarea de fonduri necesare pentru organizarea diferitelor manifestări sub egida „Cluj-Napoca 2020 - Capitală Culturală Europeană”;

 • g) va promova și va realiza colaborări cu asociații și cluburi sportive pentru sprijinirea manifestării;

 • h) după anul 2020, asociația va asigura sprijinirea și dezvoltarea activităților culturale în folosul comunitar.

Art. 13. Pentru realizarea scopului enunțat, prin organele sale decizionale Asociația:

 • a.   primește în condițiile legii, donații, subvenții, contribuții, legate, bunuri mobile și imobile, sume de bîn lei si în valută, din țară și din străinătate, de la orice persoană fizică și juridică,care urmăresc un scop caritabil;

 • b.   achiziționează terenuri pentru construirea și amplasarea obiectivelor pe care urmează să le edifice;

 • c.   în vederea îndeplinirii obiectivelor menționate și pentru realizarea activităților specifice, asociația colaborează și asigură colaborarea cu instituții de specialitate, organizații neguvemamentale, persoane juridice de drept public sau privat și cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel de interese de grup (politice sau altele), pentru realizarea scopului Asociației;

 • d.  sprijină și organizează întâlniri atât între organizațiile neguvemamentale din țară și străinătate, cât și între acestea și autoritățile centrale și locale ale statului, pe linia desfășurării de activități specifice domeniului lor;

 • e.  colaborează cu mass media pentru promovarea manifestării „Cluj-Napoca 2020 - Capitală Culturală Europeană”;

 • f.   organizează conferințe, expoziții și alte manifestări, editează reviste și ziare pentru cunoașterea activităților desfășurate de Asociație;

 • g.   organizează acțiuni, spectacole, concursuri, tombole etc. pentru strângerea de fonduri;

 • h.  Asociația va putea înființa societăți comerciale având ca obiect activități economice adiacente și în strânsă legătură cu scopul asociației, cu respectarea dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare;

 • i.   desfășoară orice alte activități licite, necesare realizării scopului și obiectivului Asociației.

CAPITOLUL IV - Patrimoniul Asociației

Art. 14. (1) Patrimoniul inițial al Asociației este de


numerar al membrilor, astfel:

Municipiul Cluj-Napoca                 100

...................................               100

...................................               100

................................... 100

................................... 100 lei

................................... 100

................................... 100

................................... 100 lei ................................... 100

................................... 100

................................... 100 lei ................................... 100

................................... 100

................................... 100 lei ................................... 100

(2) Patrimoniul inițial va fi vărsat în contul deschis în numele Asociației la Banca Transilvania.

Art. 15. Asociații vor putea aduce în patrimoniul Asociației și aporturi în natură.

Art. 16. întregul patrimoniu inițial va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie, pe numele Asociației, și va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor sale.

Art. 17. (1) Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociației sunt:

taxa de înscriere;

cotizația anuală;

contribuțiile membrilor în numerar sau aporturi în natură în scopul majorării activului patrimonial al Asociației;

dobânzi și dividende rezultate din plasarea de sume disponibile, în condițiile legii;

sponsorizări și donații în bani, bunuri mobile și imobile, dispoziții testamentare făcute de terțe persoane în favoarea Asociației;

finanțări de la bugetele locale sau bugetul național angajate conform legii; dividendele societăților comerciale deschise de Asociație;

venituri realizate din activități economice directe;

venituri și beneficii din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile proprii;

încasări rezultate în urma unor publicații sau manifestări cu taxă, organizate de Asociație; finanțări din programe angajate a fi implementate de Asociație;

sprijin material și financiar acordat de alte asociații sau fundații, naționale sau internaționale; alte surse prevăzute de lege.

 • (2) Cuantumul cotizației anuale de membru se stabilește de către AGA. Cotizația inițială este de 100 lei pe an. Modificarea acestuia, în sensul diminuării sau majorării, se face prin hotărâre a AGA, dar nu mai devreme de un an calendaristic de la data adoptării. Cotizația anuală trebuie plătită până la finele primului trimestru sau în termen de 30 de zile de la înscriere, în cazul noilor membri.

 • (3) Asociația are dreptul să refuze orice venituri în cazul în care acestea ar fi oferite în condiții care contrazic scopul și obiectivele Asociației.

 • (4) Patrimoniul Asociației nu poate fi utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul statut.

CAPITOLUL V - Organizarea și funcționarea asociației.

Organele de conducere și control ale Asociației. Constituire și atribuții


Art. 18. Organele de conducere, administrare și control ale asociației sunt

 • a) Adunarea generală;

 • b) Consiliul director;

 • c) Comisia de cenzori.

Art. 19. Adunarea generală este organul de conducere al Asociației alcătuit din totalitatea asociaților care au fost confirmați până la data convocării, și asigură realizarea obiectivelor acesteia, astfel cum au fost stabilite prin statut.

Art. 20. (1) Adunarea generală poate fi ordinară sau extraordinară. Adunarea generală se desfășoară o dată pe an, până la data de 15 Martie, iar adunarea generală extraordinară se desfășoară ori de câte ori este nevoie.

 • (2) Adunarea generală se convoacă de Consiliul director cu cel puțin 30 de zile înainte de data fixată pentru desfășurarea ei, menționându-se data, ora, locul și ordinea de zi a întrunirii. Convocarea se va face prin presă și electronic.

 • (3) Adunarea generală este statutar constituită în prezența a cel puțin 2/3 din numărul asociaților și adoptă hotărâri cu votul majorității absolute a asociaților prezenți.

 • (4) La a doua convocare, care poate avea loc într-un interval cuprins în 1 și 48 de ore, hotărârile se adoptă cu votul majorității absolute a celor prezenți indiferent de numărul acestora.

 • (5) Propunerile sau actele făcute în scris, fără deliberare, vor avea putere de hotărâre, dacă vor fi semnate de unanimitatea asociaților.

 • (6) Membrii au drept de vot egal în Adunarea generală, conform principiului „un asociat prezent, un vot”.

 • (7) Membrii de onoare ai Asociației participă cu drept de vot consultativ.

 • (8) Ca invitați, fără drept de vot, pot participa reprezentanți ai unor organisme cu preocupări în domeniu, ai instituțiilor de stat centrale și locale, sponsori, reprezentanți ai mass media precum și alti invitați stabiliți de Consiliul director.

 • (9) Lucrările Adunării generale sunt conduse de un prezidiu format din membrii Consiliului director. Desfășurarea lucrărilor se consemnează într-un proces verbal, semnat de membrii prezidiului.

Art. 21. Hotărârile Adunării generale luate cu respectarea legii, actului constitutiv și statutului Asociației sunt obligatorii pentru toți asociații, inclusiv pentru asociații care nu au luat parte la Adunarea generală sau au votat împotrivă. Hotărârile contrare legii, actului constitutiv sau statutului, pot fi atacate în justiție de oricare dintre asociați care nu au luat parte la Adunarea generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal de ședință, în termen de 15 zile, de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz.

Art. 22. Adunarea generală exercită următoarele atribuții:

 • a) stabilește strategia și obiectivele generale ale Asociației;

 • b) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil, aprobă raportul de activitate al Consiliului director și dă descărcare de gestiune acestuia pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar anterior;

 • c) controlează activitatea desfășurată de Consiliul director, de cenzori și de aparatul de lucru al asociației;


 • d) alege și revocă, individual și colectiv, membrii Consiliului director și cenzorii;

 • e) înființează filiale;

 • f) confirmă primirea noilor membri în perioada dintre adunări;

 • g) modifică actul constitutiv și statutul;

 • h) dizolvă și lichidează Asociația și stabilește destinația bunurilor după lichidare;

 • i) orice alte atribuții prevăzute de lege sau care reies din prevederile prezentului statut

Art. 23. (1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale a asociaților.

(2) Consiliul director este alcătuit din 11 membri, aleși dintre asociați, de Adunarea generală, pentru o perioadă de trei ani. în Consiliul director pot fi alese și persoane din afara Asociației, în limita a cel mult o pătrime din componența sa. în caz de vacantare, din diferite motive, a unui loc de membru în

Consiliul director, la prima Adunare generală se va proceda la alegerea acestuia, în condițiile prevăzute de lege și Statut.

 • (3) Consiliul director se întrunește în ședințe de lucru periodice. El este constituit valabil în prezența a 2/3 din numărul membrilor și ia decizii cu votul „pentru” a cel puțin 2/3 din numărul membrilor Consiliului prezenți sau reprezentați.

 • (4) în cazul în care din motive temeinice unii membri ai Consiliului director nu se pot prezenta la ședințe, aceștia pot transmite prin fax sau e-mail votul lor, pentru sau împotrivă în legătură cu fiecare problema înscrisă în ordinea de zi.

 • (5) Desfășurarea lucrărilor ședințelor se consemnează în registrul de procese verbale.

 • (6) Consiliul Director își va elabora un regulament intern de funcționare.

 • (7) Consiliul Director va desemna persoanele care vor încheia acte juridice în numele și pe seama asociației și vor reprezenta Asociația în relația cu terții.

Art. 24. (1) Consiliul director are următoarele atribuții principale:

 • a) efectuează toate demersurile cerute pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Asociației generale a asociaților și îndeplinirea scopului propus prevăzut prin statutul Asociației;

 • b) conduce activitatea curentă a Asociației;

 • c) prezintă Adunării generale raportul de activitate, executarea bugetului de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil pentru exercițiul financiar incheiat;

 • d) organizează acțiunile prevăzute în statut menite să ducă la realizarea scopului și obiectului asociației;

 • e) elaborează bugetul de venituri și cheltuieli pe care-1 supune spre aprobare Adunării Generale a Asociaților, răspunde de realizarea acestuia;

 • f)  prezintă Adunării Asociaților rapoarte periodice privind activitatea desfășurată cât și rapoarte privind activitatea din alte domenii;

 • g) încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației;

 • h) aprobă organigrama și politica de personal ale asociației; stabilește sarcinile pentru fiecare post nou creat și nivelul salarizării; în exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul director se sprijină pe aparatul de lucru al Asociației, stabilit în condițiile prevăzute de prezentul statut, numește directorul executiv, precum și membrii birourilor de coordonare ale proiectelor inițiate și derulate de către Asociație;

 • i)  coordonează activitatea de primire de noi membri în perioada dintre adunările asociaților și supune primirile acestora confirmării primei adunări generale;

 • j)  înființează comisii speciale permanente sau temporare pe domeniile de activitate;

 • k) asigură colaborarea asociației cu organele autorității de stat, cu instituții culturale și de învățământ, cu alte organizații neguvemamentale de profil interne și internaționale etc.;

 • l)  stabilește sarcini și domenii de activitate concrete pentru personalul asociației;

 • m) se ocupă de organizarea unor activități economice proprii prin înființarea de societăți comerciale sau încheierea de contracte de asociere în participațiune cu respectarea legii societăților comerciale și a codului comercial în vederea obținerii unor venituri suplimentare proprii destinate realizării scopului propus;

 • n) răspunde de buna gestionare a patrimoniului și a investițiilor făcute;

 • o) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut ori stabilite de adunarea generală.

(2) Nu poate fi membru al Consiliului director, iar dacă este, pierde aceasta calitate, orice persoană care ocupă o funcție de conducere în cadrul unei instituții publice, dacă Asociația are ca scop sprijinirea acelei instituții publice.

Art. 26. Comisia de cenzori are următoarele competențe:

 • a. verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaței;

 • b. verifică ori de câte ori este nevoie gestiunea asociației, modul cum se execută bugetul de venituri și cheltuieli, dacă sunt respectate dispozițiile legale privind organizarea evidenței contabile, plata impozitelor, taxelor și drepturilor salariate etc.;

 • c. întocmește periodic procese verbale de control în care se inserează constatările, concluziile și recomandările ce se impun, iar anual prezintă adunării generale un raport cuprinzător referitor la activitatea consiliului director și a aparatului de lucru în domeniul finaciar contabil;

 • d. participă la ședințele Consiliului director fără drept de vot;

 • e. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de statut sau stabilite de adunarea generală. în cazul neîndeplinirii atribuțiilor, cenzorul poate fi revocat de îndată. Pentru activitatea desfășurată cenzorul primește o indemnizație în cuantumul stabilit de asociație în măsura în care nu este desemnat din rândul peroanelor care înțeleg să desfășoare această activitate gratuit.

CAPITOLUL VI - Aparatul de lucru

Art. 27. (1) Aparatul de lucru al asociației se compune din director executiv, contabil casier, birourile de coordonare ale programelor derulate de Asociație.

(2) în vederea realizării activităților Asociației, directorul executiv angajează persoane din rândul celor care doresc să lucreze voluntar. în măsura în care nu se reușește acest lucru, funcțiile vor fi încadrate cu personal salarizat.

Art. 28. (1) Directorul executiv urmărește stadiul rezolvării acțiunilor și programelor prevăzute în obiectul de activitate al asociațiilor, îndeplinește hotărârile adunărilor generale, deciziile consiliului director și informează periodic Consiliul director despre aceasta. Execută orice alte atribuțiuni și sarcini stabilite de conducere și administrare.

(2) Structura și componența birourilor de coordonare a proiectelor inițiate și derulate de către Asociație sunt stabilite de către Consiliul director. Acestea, în îndeplinirea atribuțiilor delegate, se vor ocupa de coordonarea generală a programelor culturale, detalierea obiectivelor și conceptelor artistice ale programelor culturale, răspund de punerea în practică a programelor culturale, precum și a unei strategii de comunicare și marketing, gestionează din punct de vedere administrativ și financiar programele.

Art. 29. Contabilul casier organizează evidența contabilă a asociației cu respectarea legii contabilității și


a celorlalte norme legale în vigoare. Asigură efectuarea încasărilor și plăților în lei și în valută, organizează o evidență strictă a intrărilor și ieșirilor de bunuri mobile și imobile întocmește venituri și cheltuieli, bilanț contabil, întocmește rapoarte privind activitatea financi asociației, efectuează formalitățile necesare angajării și disponibilizării de personal etc.


CAPITOLUL VII - Drepturi și obligații ale membrilor

Art. 30. Principalele drepturi ale asociaților sunt:

a) Să aleagă și să fie aleși în funcțiile de conducere și de control ale Asociației, respectiv să reprezentanții lor să aleagă și să fie aleși în funcțiile de conducere și de control ale Asociației în cazul


membrilor persoane juridice;

 • b) Să-și exprime prin vot opțiunea față de proiectele de hotărâri ale Adunării generale și ale Consiliului director, precum și în legătură cu strategia și acțiunile întreprinse de Asociație pentru realizarea scopului și obiectului său de activitate;

 • c) Să consulte bilanțul contabil, procesele-verbale ale ședințelor organelor de conducere și control ale Asociației;

 • d) Să se adreseze instanțelor judecătorești competente în cazul în care o decizie a Asociației este contrară statutului, legilor și reglementărilor în vigoare sau este de natură să producă daune considerabile unei minorități și să conteste legalitatea respectivei decizii, în termen de 30 zile de la adoptarea acesteia;


 • e) Să formuleze cereri, propuneri, sesizări;

 • f) Să solicite motivat includerea pe ordinea de zi și a altor probleme decât a celor anunțate;

 • g) Să aibă acces la datele și informațiile deținute de Asociație;

 • h) Să solicite și să obțină sprijin din partea Asociației, în vederea soluționării unor probleme deosebite, specifice scopului Asociației.

Art. 31. Principalele obligații ale asociaților sunt:

 • a) să respecte fără rezerve Statutul, regulamentele și hotărârile Adunării generale și ale Consiliului director al Asociației;

 • b) să cunoască scopul și obiectul de activitate al Asociației și să apere fără rezerve interesele Asociației;

 • c) să susțină activitatea Asociației în diversele sale aspecte;

 • d) să participe activ la lucrările Adunării generale și ale Consiliului director și să sprijine moral și material desfășurarea activităților;

 • e) să achite obligațiile materiale și financiare ce le revin potrivit angajamentelor asumate;

 • f) să nu întreprindă măsuri sau acțiuni care ar putea aduce prejudicii morale sau patrimoniale Asociației;

 • g) să răspundă cu promptitudine solicitărilor Asociației de a participa la orice acțiuni întreprinse în vederea realizării misiunii și obiectivelor Asociației.

CAPITOLUL VIII - Modificarea actului constitutiv și/sau a statutului

Art. 32. Modificarea actului constitutiv și/sau al statutului se face de către Adunarea Generală prin hotărâre în care vor fi redate în întregime textele modificate în noua redactare. Efectuarea demersurilor necesare autentificării actului adițional modificator al statutului și înscrierea modificării în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor poate fi făcută de Consiliul director sau de către membrii sau membrul acestuia desemnați de Adunarea Generală în acest scop.


CAPITOLUL IX - Dizolvarea și lichidarea Asociației

Art. 33. Asociația se dizolvă:

 • a.  de drept;

 • b.  prin hotărâre judecătorească;

 • c.  prin hotărârea Adunării generale;

 • d.  alte situații prevăzute de lege.

Art. 34. (1) Asociația se dizolvă de drept prin:

 • a)  imposibilitatea constituirii Consiliului director în conformitate cu prevederile prezentului statut, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care Consiliul director trebuia să se constituie;

 • b) reducerea numărului de membri asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit în termen de trei luni de la producerea sa.

(2) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumcripție teritorială se află sediul Asociației, la cererea oricărei persoane interesate.

Art. 35. Asociația se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

 • a) când scopul sau activitatea Asociației au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;

 • b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

 • c) când Asociația urmărește un alt scop decât acela pentru care s-a constituit;

 • d) când Asociația a devenit insolvabilă.

Art. 36. Asociația se poate dizolva și prin hotărâre a Adunării generale, luată cu votul a două treimi din numărul membrilor Asociației. In termen de 15 zile de la data ședinței la care s-a hotărât dizolvarea, hotărârea Adunării generale se depune la judecătoria în a cărei circumcripție teritorială își are sediul Asociația, pentru a fi înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor.


Art. 37. In caz de dizolvare, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

Art. 38. După dizolvare, toate activele asociației sunt transferate în conformitate cu prevederile legale Art. 39. Activele sunt considerate ca fiind transferate atunci când sunt încheiate procesele verbale de predare-primire a activelor dacă o altă dată nu este prevăzută de astfel de procese verbale.

Art. 40. Asociația încetează a ființa la data radierii din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Art. 41. Dispozițiile prezentului capitol se completează și cu alte prevederi legale în vigoare în materie la data dizolvării și lichidării Asociației.

CAPITOLUL X - Dispoziții finale

Art. 42. Asociația are sigilii și conturi bancare proprii.

Art. 43. (1) Primul mandat al membrilor Consiliului director și al Comisiei de cenzori numiți în condițiile stabilite prin prezentul statut, curge de la data rămânerii definitive a încheierii instanței prin care s-a dispus dobândirea personalității juridice a Asociației și a înregistrării acesteia în registrul special al instanței.

(2) Următoarele mandate încep să curgă de la data desemnării Consiliului director de către Adunarea generală a asociaților, cu respectarea condițiilor stabilite prin prezentul statut.

Art. 44. La sfârșitul mandatului, toți membrii Consiliului director și ai comisiei de cenzori sunt obligați să predea actele și documentele Asociației cu care au lucrat sau la care au avut acces, în baza unui proces verbal întocmit în acest sens de secretarul Asociației.

Art. 45. Anul fiscal al Asociației coincide cu anul calendaristic.

Art. 46. Litigiile Asociației cu persoane fizice sau juridice, dacă nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Art. 47. Prezentul statut este valabil pe toată durata asociației și se completează de drept cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26 /2000 cu modificările la zi privind asociațiile și fundațiile .

Art, 48. (1) Prezentul statut a fost redactat în ................. exemplare originale și a fost adus la

cunoștința membrilor asociați, care au subscris la prevederile lui, asumându-și responsabilitatea prin semnăturile lor.

(2) Prevederile statutului devin operante la data semnării și autentificării lor.

Autentificat în................exemplare la BNP.....................................................

cu sediul în Cluj-


Napoca, județul Cluj.


SEMNATARI:ACT CONSTITUTIV

al ASOCIAȚIEI “CLUJ-NAPOCA 2020 - CAPITALĂ CULTURALĂ EUROPEANĂ”

Art. 1 (1) Denumirea asociației este ASOCIAȚIA „CLUJ-NAPOCA 2020 - CAPITALĂ CULTURALĂ EUROPEANĂ”.

(2) Asociația se înființează în baza dreptului constituțional la libera asociere, ca persoană juridică română de drept privat și utilitate publică, având un patrimoniu afectat, autonom, permanent și irevocabil, distinct de patrimoniul asociaților, în scopul realizării unor activități de interes general și comunitar în domeniile instructiv-educativ, cultural, social, medico-sanitar.

Art 2 Asociația se înființează din inițiativa, preocuparea, aportul patrimonial și pe baza liberului consimțământ al următorilor membri:


Art. 3 Sediul asociației este în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 5, jud. Cluj.


Art. 4 Asociația are un scop profund cultural și instructiv-educativ, acela de a pregăti și promova la toate nivelurile proiecte pentru asigurarea manifestării „Cluj-Napoca 2020 - Capitală Culturală Europeană”. în acest sens, Asociația va pregăti dosarul de candidatură și va face toate diligențele pentru atingerea acestui obiectiv, va pregăti programul manifestării, va planifica evenimente din cadrul acestei manifestări, va pune în practică toate măsurile necesare pentru derularea manifestării, coordonând în acest scop derularea manifestării, asigurând totodată colectarea de fonduri necesare pentru organizarea, realizarea și promovarea manifestării. Asociația va activa și după anul 2020 pentru sprijinirea și dezvoltarea activităților culturale în folosul comunității.

Art. 5 (1) Obiectivele asociației sunt următoarele:

 • a) va pregăti programul manifestării „Cluj-Napoca 2020 - Capitală Culturală Europeană”;

 • b) va planifica evenimente din cadrul acestei manifestări;

 • c) va organiza acțiuni pentru promovarea evenimentului în mass media; va încheia parteneriate media în vederea prezentării proiectelor Asociației, susținerii acțiunilor întreprinse și promovarea activităților realizate;

 • d) va asigura punerea în practică a măsurilor necesare pentru derularea manifestării „Cluj-Napoca 2020 - Capitala Culturală Europeană” prin organizarea de simpozioane, festivaluri, întreceri sportive etc.;

 • e) va coordona atragerea de sprijin din partea tuturor factorilor interesați și va promova imaginea proiectului în țară și in străinătate;

 • f)  va contribui la colectarea de fonduri necesare pentru organizarea diferitelor manifestări sub egida „Cluj-Napoca 2020 - Capitală Culturală Europeană”;

 • g) va promova și va realiza colaborări cu asociații și cluburi sportive pentru sprijinirea manifestării;

 • h) după anul 2020, asociația va asigura sprijinirea și dezvoltarea activităților culturale în folosul comunitar.

 • (2) în vederea îndeplinirii obiectivelor menționate și pentru realizarea activităților specifice, Asociația colaborează cu instituții de specialitate, organizații neguvemamentale, persoane juridice de drept public sau privat și cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel de interese de grup (politice, religioase sau de altă natură), putând participa la înființarea unor organizații în acest sens.

 • (3) Asociația va putea înființa societăți comerciale având ca obiect activități economice adiacente și în strânsă legătura cu scopul Asociației, cu respectarea dispozițiilor din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6 Asociația funcționează pe o perioadă nedeterminată.

Art. 7 (1) Patrimoniul inițial al Asociației este de numerar al membrilor, astfel:

lei (RON ) și se compune din aporturi în • 1. Municipiul Cluj-Napoca                100 lei

................................... 100 lei ................................... 100 lei ................................... 100 lei ................................... 100 lei ................................... 100 lei ................................... 100 lei ................................... 100 lei ................................... 100 lei ................................... 100 lei ................................... 100 lei (2) Patrimoniul inițial va fi vărsat în contul deschis în numele Asociației la Banca Transilvania.

Art. 8 Asociații vor putea aduce în patrimoniu] Asociației și aporturi în natură.

Art. 9 Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociației sunt:

taxa de înscriere;

cotizația anuală;

contribuțiile membrilor în numerar sau aporturi în natură în scopul majorării activului patrimonial al Asociației;

dobânzi și dividende rezultate din plasarea de sume disponibile, în condițiile legii;

sponsorizări și donații în bani, bunuri mobile și imobile, dispoziții testamentare făcute de terțe persoane în favoarea Asociației;

finanțări de la bugetele locale sau bugetul național angajate conform legii;

dividendele societăților comerciale deschise de Asociație;

venituri realizate din activități economice directe;

venituri și beneficii din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile proprii;

încasări rezultate în urma unor publicații sau manifestări cu taxă, organizate de Asociație; finanțări din programe angajate a fi implementate de Asociație;

sprijin material și financiar acordat de alte asociații sau fundații, naționale sau internaționale; alte surse prevăzute de lege.

Art. 10 (1) Organele de conducere și control ale Asociației sunt:

 • 1.  Adunarea generală;

 • 2.  Consiliul director;

 • 3. Comisia de cenzori.

 • (2) Primul Consiliu director este alcătuit din:

 • 1. Apostu Sorin

 • 2. Badea Radu

 • 3. Leanca Ioan

 • 4. Munteanu Radu


 • 5. Poantă lrina

 • 6. Pușcaș Vasile

 • 7. Rotta Răzvan

 • 8. Stamatian Florin

 • 9. Szakats Istvan

 • 10. Tișe Alin

 • 11. Vitoc Ionel

 • (3) Comisia de cenzori este alcătuită din:

 • 1. Țărmure Aurora Ariana

 • 2. Ardeuș Ionela Iulia

 • 3. Bogdan Ioan

Art. 11 Mandatul Consiliului director și al Comisiei de cenzori este de 3 ani, de la data dobândirii personalității juridice a Asociației, respectiv data înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Art. 12 Mandatul încetează înainte de expirarea duratei pentru care au fost aleși, prin demisie, revocare, pierderea calității de membru al Asociației sau a calității de reprezentant al persoanei juridice care l-a desemnat (unde e cazul) sau în caz de deces.

Art. 13 (1) Grupul de inițiativă format din Apostu Sorin, Badea Radu, Leanca Ioan, Munteanu Radu, Rotta Răzvan și Vitoc Ionel va depune diligențe pentru planificarea și organizarea activităților necesare constituirii asociației.

(2) Membrul asociat împuternicit să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice a Asociației este Municipiul Cluj-Napoca, reprezentat prin Primar - Sorin Apostu.

Art. 14 Prezentul act constitutiv a fost redactat în ........ exemplare originale și a fost adus la

cunoștința membrilor asociați, care au subscris la prevederile lor, asumându-și responsabilitatea prin semnăturile lor.

SEMNATARI: