Hotărârea nr. 253/2010

Hotărârea 253/2010 - Aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 ale regiilor autonome de subordonare locală: R.A.T., R.A.T.U.C. şi R.A.D.P. Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 ale regiilor de subordonare locală:Regia Autonomă de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca, Regia Autonomă a Domeniului Public Clu j-Napoca și Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 ale regiilor de subordonare locală: Regia Autonomă de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca, Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca și Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 147549 din 06.07.2010 al Direcției economice prin care se propune aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 ale regiilor de subordonare locală: Regia Autonomă de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca. Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca și Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca;

Reținând prevederile OUG nr. 55/210 OUG nr. 58/2010;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a. 39 alin 1 și .45 din Eegca nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

I IO TĂRĂȘ TE:

Art.l Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 ale regiilor de subordonare locală: Regia Autonomă de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca. Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca și Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca. conform anexelor 1. 2 și 3. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca, Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca. Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.Nr. 253 din 15 iulie 2010

( Hotărîrea a fost adoptată cu 19 voturi)

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT URBAN CALATORI CLUJ-NAPOCAB-dul. 21 Decembrie 1989, nr. 128-130 Tel. 0264-430917,Fax 0264-43093 I www.ratuc.ro. emai 1: ratuefa mai 1. rdscj.roNr.5703/05.07.2010


Anexa nr.l la HCL nr. 253/15.07.2010


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI, RECTIFICAT, PE ANUL 2010
INDICATORI

Rd

BVC inițial 2010

BVC rectificat 2010

Obs.

1

2

3

4

5

1.VENITURI TOTALE,

Din care : (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)

01

107.727

104.648

1 .Venituri din exploatare, din care : (0,3+0,4+0,6)

02

107.692

104.566

a) Venituri din activitatea de bază

03

72.603

71.173

b) Venituri din alte activități

(U

6.855

5.600

c) Alte venituri din exploatare

05

d)Venituri din surse bugetare, din care:(07-l 1)

06

28.234

27.793

- subvenții pe produse și activități

07

- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif(inclusiv TVA) de la CEC

08

26.000

26.000

-TVA aferent subvenției

09

-4.151

-4.592

\-prime acordate de la bugetul statului

10- alte sume primite de la bugetul de stat (reluarea la venituri a amortizmentului aferent investițiilor din alocații bugetare)

11

6.264

5.757

- venituri din subvenții pt. invest. Aferente dobânzii datorate

ir

121

121

e) Venituri din fonduri speciale

12

2.Venituri financiare

13

35

82

3.Venituri extraordinare

14

-

II.CHELTL'IELI TOTALE, (rd.l6+rd.45+rd.46)din

care:

15

107.532

104.453

1.Cheltuieli pentru exploatare-total din care:

16

106.811

103.953

a) Cheltuieli materiale

17

32.447

32.391

b) Cheltuieli cu personalul, din care rd. 19+20+21+22+23+24+25+26

18

61.825

59.639

- salarii brute (641)

19

45.687

44.018

- contribuții la asigurările sociale de stat (6451) cota 20,8%

20

9.503

9.156

- ajutor de șomaj (6452) cota medie 0,5%

21

228

220

- contribuție la asigurările sociale pt. sănătate, conform OUG 88/2006 (ct.6453)5,2%

22

2.376

2.289

-fond pt. accident de muncă și boli profesionale(FAB)(6455) 0,325%

23

148

143

Contribuțiile la fondul pt.persoane cu handicap

L448/2006,(ct.6356)

24

279

238

Fond pentru creanțe salariale(L200)0,25% ct.6456

24’

114

110

Concedii+indemnizatii de boala 0,85%- ct.6454

25

388

374

-alte chelt.cu personalul, din care:

26

3.102

3.091

> Colaboratori, onorarii(ct.621+ ct.622)

27

19

8

> Chelt. deplasare, detașare, transfer(625)

28

21

21

1 > Alte chelt.cu munca vie

29

-

1> Tichete de masă (ct.642 T)

30

3.062

3.062

c) Chelt.de exploatare privind amortizarea si provizioanele (681)

31

10.384

10.021

d) Chelt.social culturale (6458)

32

1.044

940

e)Cheltuieli de protocol(6231)

33

30

27

f) Cheltuieli de reclamă si publicitate(6232)

31

10

9

g) Cheltuieli cu sponsorizarea (6582 C)

35

15

13

g) Tichete parcare 6028C Sediu

36

200

144

i) Alte cheltuieli, de exploatare:

37

856

769

- redevența din concesionarea bunurilor publice, ct.612

38

76

40

- taxe teren (6351)

39

6

6

- fond pentru protecția mediului(ct.63568C)

391

12

12

-alte impozite,taxe si varsaminte asimilate ct 6354,6350,6357

39”

466

459

-impozit clădiri (6352)

40

191

191

-taxă mijloc de transport(6353)

41

17

17

-cotizație URTP (62808 c)

42

24

44

-contribuția de 0,l%din venit (6355)

43

64

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!

-alte cheltuieli

44

2. Cheltuieli financiare (665,666,667)

45

721

500

3. Cheltuieli extraordinare (671)

46

III. REZULTAT BRUT-profit (pierdere)

47

195

195

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE POTRIVIT LEGII, din care :

48

10

10

- fond de rezervă 5% din profitul brut

49

10

10

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI

50

X IMPOZIT PE PROFIT

51

31

31VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:

52

164

164

a) Rezerve legale

53

10

10

b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

54

-

-

c) Alte rezerve constituite ca surse de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări de active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit

55

d) Alte repartizări prevăzute de lege

56

e) Până la 10% pt. participarea salariatilor la profit (rd. 52x10%)

57

10

f) Min. 50% vărsaminte la buget local, în cazul regiilor autonome(rd.52-rd.53): 2

58

77

139

g) profitul nerepartizat pe destinațiile prev. la lit. a-f(rd.52-rd.53-rd.57-rd.58)

59

67

15

MII. SURSE DE FINANȚARE A LNVESTffllLORdin care

60

9.700

9.700

1. Surse proprii

61

5.900

5.900

2.Alocații de la buget

62

3.800

3.800

3. Credite bancare

- interne

64

- externe

&

-

1

4. Alte surse

65

-

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care :

67

9.700

9.700

1. Investiții, inclusiv investiții in curs la finele anului

68

7.000

7.000

2. Rambursări rate aferente creditelor pt. investiții :

69

2.700

2.700

- interne

D

2.700

2.700

- externe

71

-

X. REZERVE, din care :

72

10

10

1. Rezerve legale

73

10

10

2. Rezerve statutare

74

3. Alte rezerve

75

_

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

76

1. Venituri totale

77

107.727

104.648

2. Costuri aferente volumului de activitate

78

107.532

104.453

3. Nr. prognozat de personal la finele anului

79

1.650

1.590

4. Nr. mediu personal total, din care

80

1.650

1.590

81

82

5. Fond de salarii, din care

83

45.687

44.018

81

85

86

87

88

6. Câștigul mediu lunar pe salariat

89

2.307

2.307

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoanâ) (rd 77/rd 79)-în preturi curente

90

65.289

65.816

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd 77/rd 79)-în preturi comparabile

91

63.081

63.468

9. Productivit. muncii pe total pers, mediu (căi. / salariati )

92

91.147

95.243

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale x 1000 venituri totale

93

998.18

998,13
Director General,

Ing.LivițDirectX

ec.


COPIE EXTRAS DIN HOTĂRÂRILE CONSILIULUI

DE ADMINISTRAȚIE AL RATUC CLUJ-NAPOCA ( CONSEMNATE ÎN PV 181/7 IULIE 2010)

 • 1.Membrii Consiliului de Administrație al R. A.T.U.C.Cluj-Napoca aprobă în unanimitate Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al unității, pe anul 2010;”......


Secretara CA          ).C. Cluj-Napoca:

c.j. Bin           la-Ligia


Td       0T0E ’lnr 80


’ON Xdd
REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT URBAN CALATORI CLUJ-NAPOCAB-dul. 21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917JFax 0264-430931 www.ratuc.jo. email: ratuc@mail.rdsej.ro

Referai

privind prezentarea Răgetului de venituri și cheltuieli, rectificat, pe anul 2010

în conformitate cu prevederile OUG nr. 55/2010 RATUC Cluj-Napoca a procedat la rectificarea BVC/2010, reducând cu 20% cheltuielile cu bunuri și serviciile, altele decât cele pentru activitatea de producție, a prestațiilor externe , cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate programate pentru sem. II 2010.

De asemenea în conformitate cu art.V al OUG nr. 55/2010, 90% din profitul net al regiei va fi virat la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca.

Cu privire la reducerea veniturilor în comparație cu cele prevăzute în BVC-ul inițial facem următoarele precizări:

1. Ca urmare a introducerii cotei de TVA de 24% începând cu 1 iulie a.c. , în condițiile în care tariful la transportul de călători rămâne nemodificat, veniturile scad cu 1.825 mii lei.

 • 2. Ca urmare a nerealizării investițiilor prognozate din surse bugetare a căror amortizmente se reiau la venituri, scăderea este de 507 mii lei.

 • 3. Veniturile din activități diverse sunt cu 1.255 mii lei mai mici decât prevederea inițială, în special pe seama reducerii veniturilor din reclamă și publicitate și a veniturilor din RK -uri în regie proprie.

 • 4. Veniturile financiare prognozate la rectificare sunt cu 47 mii lei mai mari decât varianta inițială

 • 5. Veniturile semestrului I a.c. sunt cu 461 mii lei mai mari decât cele prognozate în

varianta de bază.

 • 6. în concluzie , adunând algebric influențele de mai sus rezultă o scădere , pe ansamblu a veniturilor față de varianta inițială cu 3.079 mii lei.

Deoarece reducerea cheltuielilor operate la pozițiile nominalizate în OUG 55/2010 (253 mii lei) au fost insuficiente pentru acoperirea reducerilor de venituri , în condițiile menținerii aceluiași profit prognozat , am procedat la reducerea cheltuielilor materiale, cu munca vie si financiare, astfel:

56 mii lei

2.186 mii lei


 • - cheltuieli materiale (rd. 17)

 • - cheltuieli cu munca vie (rd. 18)

 • - amortizmentul, cu urmare a nerealizării investițiilor

  CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA


APROBAT

3ONSIUUL DE ADMINISTRAȚIE AL RADK CLUJ-NAPOCA _  .

H.CA NR. -/C / P ir <Zc (O PREȘEDINTE CA

DIRECTOR GENERAL

ING. IOAN MOROCĂZAN

ANEXA 2 LA

HOTARAREA NR 2^3 /2010


Agentul economic REGIA AU TONOMA \ DOMENIUI.il l’t UI.IC ( l.l l-NAINX A

Cod Ol                                   BUGETUL ACTIVITATII GENERALE RECTIFICAT ANUL 2010

Indicatori

Nr

rd.

Preved.an 2010 Total

Influente

Buget rectificat 2010

I

2

4

5

6

I. VENI TURI TOTALE: (rd. 02 + I3 + 14)

01

I6 727 000

- 30 000

I6 697 000

1. Venituri din exploatare (rd.O3 + 07 + 10)

02

I6 726 000

- 30 000

16 696 000

a) Venituri din activitatea de bază (rd.04 + 05 +06)

03

I6 566 000

- 30 000

I6 536 000

- producția vândută

(ct.701 +702+703+704+705+706+708)

04

I4 44I 000

- 30 000

I4 4II 000

- venituri din vânzarea mărfurilor (ct.7O7)

05

125 000

125 000

- producția stocată (ct.711 +/-)

06

2 000 000

2 000 000

b) Venituri din alte activități (rd.08 +09)

07

160 000

I60 000

- producția imobilizată (C1.72I + 722)

08

0

0

- alte venituri din exploatare si proviz. (ct.754+758 + 7812+7813+7814)

09

160 000

I60 000

c) Venituri din surse bugetare (cl.741) (rd.11 + 12 )

10

0

0

- venituri din subvenții de exploatare aferente acopririi deficitului

11

0

0

- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri (ct.74 17)

12

0

0

2. Venituri financiare

(ct.761 1 +7612+7613+7614+7615 +7616+762+763 + 764+765+766

+ 767+768 +786)

13

1 000

l 000

3. Venituri extraordinare (cl.771)

14

0

11. CHELTUIELI TOTALE (rd. 16 +39 + 41 )

15

16 612 504

- 85 000

16 527 504

1. Cheltuieli pentru exploatare -total (rd. 17+26 +28+36+39)

16

15 812 504

- 85 000

15 727 504

a) Cheltuieli materiale (rd. 18 la 21 )

17

7 855 000

- 85 000

7 770 000

- cheltuieli privind materiile prime și materiale consumabile (ct.601 + 602)

18

5 255 000

0

5 255 000

- cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

80 000

0

80 «00

- energie, combustibil etc.(ct.6O5)

20

520 000

0

520 000

- alte cheltuieli directe

(ct.603+604+606+608+61 1+612 +613+614+621+622+623+624+ 625

+ 626+627+628 ). din care :

21

2 000 000

/-^5!lfto

4 \1 915 000

Page 1 of£


**’Al.C^' 0/          z [O

i u l

Agentul economic REGI A AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLIC CLU.I-NAPOC.A


Cod 01BUGETUL ACTMTATII GENERALE RECTIFICAT ANUL 2010

1n d i c a lori

Nr

rd.

Preved.an

2010 Total

Influente

Buget rectificat 2010

1

2

4

5

6

(- lichele de masa (ct.642) )

22

0

(- redevența din concesionarea bunurilor publice (ct. 6 / 2))

23

0

(- chel iii le li de pro! ocol (cl.623))

24

15 000

- 1 600

I3 400

( - cheltuieli de reclamă și publicitate (ci.623)   )

25

10 000

- 600

9 400

b) Impozite, taxe și vărsămintc asimilate (ct.635), din care

26

300 000

0

300 000

- transferuri sau subvenții

27

0

c) Cheltuieli cu personalul

(rd.22a+22b+22c+22d+22e)

28

6 457 504

0

6 457 504

- salarii brute (ct.641)

29

4 898 200

0

4 898 200

- contribuția unilati la asigurările sociale (ct.6451)

30

1 018 826

0

I Ol8 826

- contribuția unitati pentru ajutorul de șomaj (el.6452)

31

24 491

0

24 491

- contribuția angajatorului la asigurările sociale de sanatale (ct.6453)

32

296 34 1

0

296 34 I

cheltuieli fond garantare a creanțelor salariate

33

12 246

0

I2 246

chetuieli cu fond handicapați

34

32 400

0

32 400

- alte cheltuieli privind asigurările si proiecția sociale (ct.6458)

35

100 000

0

100 000

lichele de masa (ct 642)

36

75 000

0

75 000

d) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele (ct.681) (rd.23a + 23b)

36

900 000

0

900 000

- cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor (ct.681 1)

37

900 000

0

900 000

- alte cheltuieli privind provizioanele

( ct.6812+6813+6814+686)

38

0

0

0

e) Alte cheltuieli de exploatare ( ct.654+658). din care

39

300 000

0

300 000

- cheltuieli de școlarizare

40

10 000

0

I0 000

2. Cheltuieli financiare

( ct,663+664+665+666 + 667+668+686)

41

800 000

0

800 000

3. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

42

0

III REZULTAI' BRUT - profit (pierdere)

43

1 14 496

55 000

169 496

IV. I-OND DL REZERVĂ

44

5 725

2 750

8 475

V ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII

45

0

VI ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI

46

97 771

52 250

150 021

VII. IMPOZIT PE PROFIT (ct 691)

47

1 1 000

I I 000

Alte elemente care nu apar mai sus ( ct.698)

48

0

VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT (ct. 129)                     din care:

49

0

1 Fondul de participare a salariaților la profit, din care:

50

0

- cota managerului la regii autonome

51

0

2. Vărsăminte la buget din profitul net al regiilor autonome și al institutelor naționale de ccrcetare-dczvollarc

52

0
Agentul economic REGIA AUTONOMA A DOMENIULl I PUBLIC CLUJ-NAI’OCA

Cod 01                                  BUGETUL ACTIVITATII GENERALE RECTIFICAT ANUL 2010

I n d i c a 1 o r i

Nr.

rd.

Preved.an 2010 Total

Influente

Buget rectificat 2010

1

2

4

5

6

3, Surse proprii de finanțare, din care:

53

0

- cota de participare la profit a administratorilor

54

0

4. Alic repartizări prevăzute de lege (denumirea și baza legală), din care:

55

0

- cota managerului la societățile comerciale

56

0

- dividende cuvenite statului - F.P.S.

57

0

- dividende cuvenite altor acționari

58

0

IX. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

59

I 297 000

- 80 000

I 217 000

1 Surse proprii

60

200 000

- 40 000

I60 000

2. Alocații de la buget

61

I 097 000

- 40 000

I 057 000

3. Credite bancare

62

0

- interne

63

0

- externe

64

0

4. Alte surse

65

0

X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

66

I 297 000

- 80 000

I 2I7 000

1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului

67

I 297 000

- 80 000

I 217 000

2. Rambursări de rate aferente creditelor

68

0

- interne

69

0

- externe

70

0

XI. REZERVE, din care:

71

5 725

2 750

8 475

1 Rezerve legale

72

5 725

2 750

8 475

II Rezerve statutare

73

0

III Alte rezerve (denumirea și baza legală)

74

0

DIRECTOR FIN-CONT Ec GEORGETA NEGREA


Page 3 of.fi
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

RADP CLUJ NAPOCA

HOTARARE

Consiliul de Administrație al RADP Cluj Napoca intrunit in ședința ordinara din data de 05.07.2010

Examinând:

Referatul Direcției Financiar Contabilitate privind rectificarea BVC al RADP Cluj Napoca conform OUG 55/2010

IIOTARASTE :

Art.l. Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al RADP Cluj Napoca pe anul 2010, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei decizie se insarcineaza Conducerea executiva a regiei, Direcția Financiar Contabilitate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Hotararea nr. 20/05.07.2010

D.Ț/ DT/2 EX 05.07. 2010

-x
400601 Cluj-Napoca, Str. Meșterul Manola fn Tel./Fax 40-(0)264 552666 / 40-(0)264 444576 .80 201233,312/117/1991 E-mall, office@radpcj.ro Web. www.radpcj.ro

NOTA JUSTIFICATIVA

privind reducerea cheltuielilor si veniturilor Ia întocmirea BVC rectificai pe anul 2010

In temeiul OG.55/2010 privind uncie masuri de reducere a cheltuielilor publice, avand in vedere evoluția crizei si efectele ei in unul 2010,am reanalizat BVC pe semestrul TT al anului in curs,raportat la cheltuielile efectuate in primul semestru si in semestrul 11 al anului 2009.

Astfel in urma analizării capitolelor de cheltuieli altele decât cele destinate activilatilor de producție.s-a hotarat reducerea cheltuielilor aferente semestrului 1J după cum urmeaza:

-cheltuieli de protocol,reclama si publicitate -2200 lei -cheltuieli privind obiectele de inventar        -8800 lei

-cheltuieli privind materialele ncstocate -16400 lei -cheltuieli cu intrctinerca si reparațiile         -28000 lei

-cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane -1400 lei -cheltuieli cu deplasările                         -1500 lei

-cheltuieli poștale si telecomunicații            -12200 Ici

-cheltuieli cu servicii executate de ierți         -14500 lei

TOTAL         85000 lei

S-a propus si reducerea cheltuielilor pt. investiții din surse proprii si alocațiilor bugetare in valoare de 80000 lei

De asemenea cu toate cu in OG 58/2010 s-a stabilit majorarea TVA de la 19% la 24%,preturile si tarifele la o parte din prestările executate către populație au fost menținute,astfel ca diferența de TVA va fi suportata din profitul regiei

Luând in considerare veniturile realizate pe primul semestru al anului 2010,am prognozat diminuarea veniturilor din servicii prestate pe semestrul 11 2010. după cum urmeaza:

-venituri din prestații dc blocari/deblocari -13500 lei

-venituri din afișai                                -1000 lei

-venituri din activitati dc agrement              -15500 Ici.

_          Total          30000 le?Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

Regia Autonomă de Termoficare

Anexa 3 la Hotărârea nr. 253 din 15 iulie 2010


Cluj - Napoca

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2010

Indicatori

Nr. rd

Buget

2010

Influențe

Buget

rectificat 2010

0

1

3

4

I. VENITURI TOTALE, din care: (rd .02 + rd.12 + rd.13)

1

102,553

0

102.553

1. Venituri din exploatare, din care:

2

102,503

0

102,503

a) Venituri din activitatea de bază

3

45,040

0

45,040

b) Venituri din alte activități

4

2,940

0

2,940

c) Venituri din surse bugetare, din care:

5

64.882

2,250

67,132

- subvenții pentru combustibil

6

33.385

0

33,385

- subvenții pt. acoperirea diferențelor de preț și tarif

7

24.997

2,250

27,247

-transferuri

8

0

0

- prime acordate de la bugetul statului

9

0

0

- alte sume primite de la bugetul de stat ( OUG 5/2003)

10

6.500

0

6,500

d) TVA aferenta subvenției și ajutoarelor

11

-10.359

-2,250

-12,609

2. Venituri financiare

12

50

0

50

3 Venituri extraordinare

13

0

0

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15+rd.38+ rd.39)

14

102,453

-178

102,275

1. Cheltuieli ptr. exploatare total, din care:

15

100,903

-178

100,725

a) Cheltuieli materiale

16

86,512

-165

86,347

b) Cheltuieli cu personalul, din care:

17

9,271

0

9,271

- salarii brute

18

7,118

0

7,118

- CAS 20,8%

19

1,481

0

1,481

- cota de contribuții concedii si indemnizații 0,85%

20

60

0

60

- ajutor șomaj 0,5%+fd. de garantare 0,25%

21

53

0

53

- CASS 5,2%

22

370

0

370

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

23

189

0

189

- fond special de solidaritate socială pt. persoanele cu handicap

24

20

0

20

- fond asig. accidente de munca si boli profesionale

25

22

0

22

cjChelt de exploatare cu amortizarea și provizioanele

26

3.900

0

3,900

d) Cheltuieli social culturale,

27

86

0

86

- transferuri sau subvenții

28

0

0

e) Cheltuieli de protocol

29

35

-5

30

f) Cheltuieli reclamă și publicitate

30

73

-8

65

g) Cheltuieli cu sponsorizarea

31

4

0

4

h) Tichete de masă

32

337

0

337

i) Tichete cadou

33

201

201

jjPlăți compensatorii

34

300

0

300

k) Alte cheltuieli, din care:

35

385

-201

184

- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale

36

0

0

0

- redevența din concesionarea bunurilor publice

37

0

0

0

2. Cheltuieli financiare

38

1,550

0

1,550

3. Cheltuieli excepționale

39

0

0

0

III. REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)

t 40

100

178

278

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

41

5

9

14

- fond de rezervă

42

5

9

14

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI

43

0

0

0

VI IMPOZIT PE PROFIT

44

15

27

42

VII PROFITUL DE REPARTIZAT din care:

45

85

151

236

a) Rezerve legale

46

5

9

14

b) Acoperirea pierderilor ct. din anii prec.

47

0

0

0

c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit

48

0

0

0

d) Alte repartizări prevăzute de lege

49

0

0

0

e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit

50

8

14

22

f) Minim 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul soc. naț., comp. naț. și soc. Cu cap. integral sau majoritar de stat

51

72

128

200

g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f)

52

0

0

0

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

53

15.840

-203

15.637

1. Surse proprii, din care:

54

4.600

-203

4.397

:nd de dezvoltare

55

2.000

0

2.000

2. Alocații de la buget

56

4001

0

400

3. Credite bancare

57

0

0

0

-interne

58

0

0

0

- externe

59

0

0

0

4. Alte surse

60

10.840

0

10.840

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

61

15.840

-203

15.637

1. Investiții, inclusiv investiții în curs ia finele anului

62

12.807

-171

12.636

2. Rambursări rate aferente creditelor pt. investiții

63

600

0

600

- externe

64

600

0

600

3.TVA aferent investițiilor

65

2 433

-32

2.401

X. REZERVE, din care:

66

5

9

14

I. Rezerve legale

67

5

9

14

II. Rezerve statutare

68

0

0

0

III. Alte rezerve

69

0

0

0

XI DATE DE FUNDAMENTARE

70

0

0

0

/enituri totale

71

102.553

0

102.553

2. Costuri aferente volumului de activitate

72

102.453

0

102.453

3. Nr. prognozat de personal la finele anului

73

175

0

175

4. Nr. mediu personal total

74

175

0

175

5. Fond de salarii din care:

75

7.118

0

7.118

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

76

0

0

0

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

77

6.958

0

6.958

6. Câștigul mediu lunar pe salariat

78

3,31

0

3,31

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd 70/rd 73) - în prețuri curente

79

586

0

586

9 Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr. pers.)

80

1.943

0

1.943

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale: Ch. Totale/ venituri totale x 1000                                     ---

81

999.00

0

999

Producție Gcal                              X'Â

. 340 000

0

340.000

Dkector economic


Director pfjș'făl ec EmilREGIA AUTONOMA DE IRANSPORT URBAN CALATORI CLUJ-NAPOCA


Cl Uj NAPOC*


B-dul.21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917,Fax 0264-430931 www.ratuc.ro, email: ratuc(a:maiLrdscj.ro


SISTEM DE

MANAGEMENT AL

CALITĂȚII            i

Certificat

Cu iNX^C-DC-'e

nțAM cw&HB ISC ’X) 1 X>0        ■ , <


Nr.5703/05.07.2010


Anexa 1 la HCL nr. 253/15.07.2010


BUGETUL DE VENITURI Șl C HELTUIELI, RECTIFICAT, PE ANUL 2010
INDICATORI

Rd.

BVC inițial 2010

BVC rectificat 2010

Obs.

1

2

3

4

5

I.VENITURI TOTALE,

Din care : (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)

01

107.727

104.648

1 .Venituri din exploatare, din care : (0.3+0.4+0.6)

(12

107.692

104.566

a) Venituri din activitatea de bază

03

72.603

71.173

b) Venituri din alte activități

04

6.855

5.600

c) Alte venituri din exploatare

05

^Venituri din surse bugetare, din care:(07-l 1)

06

28.234

27.793

^■Jsubventii pe produse și activități

07

"/subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarifținclusiv TVA) de la CLC

08

26.000

26.000

-TVA aferent subvenției

09

-4.151

-4.592

-prime acordate de la bugetul statului

10Notă justificativă de rectificare a

Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca pe anul 2010

 • 1. în conformitate cu ART. IV alin. (1) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, am rectificat Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca pe anul 2010 procedând la reducerea cu 20% a cheltuielilor cu bunurile și serviciile, altele decât cele pentru activitățile de producție (165 mii lei), a cheltuielilor de protocol (5 mii Ici), reclamă și publicitate (8 mii lei) programate pentru semestrul II 2010. Reducerea acestor cheltuieli a determinat majorarea profitului cu suma de 178 mii lei. Astfel pentru anul 2010 rezultă un profit de 278 mii lei pe care l-am repartizat conform noilor reglementări în vigoare (ART. V din ORDONANȚA de mai sus).

 • 2.  Având în vedere că prin art. 140 alin. (1) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 58 din 2 6 iunie 2010 privind modificarea și completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale, începând cu data dc 01 iulie 2010 se stabilește cota standard de TVA la 24% și că prețul local de facturare pentru energia termică livrată populației este de 165 lei/gcal., inclusiv TVA, aprobat prin HCL 488/2009. am recalculat necesarul de subvenție pentru energia termică livrată populației în semestrul II 2010 rezultând o crește cu 2.250 mii lei (15 lei/gcal. X 150.000 gcal.). Această creștere reprezintă TVA în plus aferentă subvenției.

 • 3.  Conform prevederilor art. 12 din Legea 193/2006 au fost acordate facilitați fiscale atât pentru angajator cât și pentru angajat pentru tichetele cadou. Pentru a veni în sprijinul angajaților și pentru a reduce cheltuielile regiei s-au acordat angajaților. în semestrul 1 2010. ajutoare sub forma tichetelor cadou în valoare de 201 mii lei. reducând cu aceeași sumă “ Alte Cheltuieli".

 • 4.  Programul de investiții pentru anul 2010 a fost redus cu suma de 203 mii lei ca urmare a reducerii posibilităților de mobilizare de resurse financiare pentru investiții din acest an.B-.hil 21           il'n. "     ••     - u.i i i,.| i |,i|.? ,ț .     • |< ! n; •

;i im i >2<v| '<i.: “i1; .596       ■■ Hii ,>i il i ii.. ... ,.ih ;i i 2?i ’•      -• i»»" ••. • ■ ;■ i .              5i.- Ui •«..'’A" li* •

3u-i.ll Iclinit ‘      7 |';,5i>3’l'■ ;5i>'o.:i I'-. i ■ i | T| -|u. >.2t- I '"i.        - ,--i u rjjw iiikj.r-.i • I clCim v i •<|.‘i ■

III              II
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 6

din 29 iunie 2010

EXTRAS

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca, cu unanimitate de voturi,

I. Se aprobă propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli așa cum a fost formulată și prezentată.