Hotărârea nr. 251/2010

Hotărârea 251/2010 - Rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2010, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2010, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2010, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 149296 din 07.07.2010 al Direcției economice și Referatul nr. 149466 din 08.07.2010 al Direcției tehnice prin care se propune rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2010. pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate:

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. 4 lit. a. 39 alin I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2010 de la suma de 860.046.800 lei la suma de 85.3.156.5.34 lei, conform anexelor 1,2, 3, 4, 5, 6 și 7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și cuprinde:

  • - bugetul local al municipiului Cluj-Napoca. în sumă de 695.743.606 lei:

  • - bugetul împrumuturilor interne, în sumă de 108.000.000 lei;

  • - bugetul fondurilor externe nerambursabile. în sumă de .300.000 lei:

  • - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii. în sumă de 31.321.850 lei;

  • - bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local. în sumă de 63.838.278 lei.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.


Nr.251 din 15 iulie 2010

( Hotărârea a fost adoptată eu 19 voturi)

Municipiul Cluj-Napoca


Anexa 1 la Hotărârea nr.251/2010

BUGETUL GENERAL RECTIFICAT PE ANUL 2010

- lei -

Nr. crt

BUGETE COMPONENTE

Buget inițial

Influențe

Buget rectificat

BUGET GENERAL

860,046,800

-6,890,266

853,156,534

I

BUGET LOCAL

705,527,000

-9,783,394

695,743,606

II

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

108,000.000

0

108,000,000

III

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

300.000

0

300,000

IV

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAI. SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

36,800,000

-5,478.150

31,321.850

V

BUGETUL VENITURILOR Șl CHELTUIELILOR EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL

51.467.000

12.371.278

63.838,278

Transferuri între bugete (se scad)

-42.047.200

-4.000,000

-46.047,200

Casa municipala de cultură

-600,000

0

-600,000

Serviciul Administrare parcări

-8.000.000

4,000.000

-4.000,000

Cofinanțări proiecte guvernamentale

-144.200

0

-144,200

Dotări urbane

-366,000

0

-366.000

Reabilitare termică, clădiri multietajate

-32,937.000

-8.000.000

-40.937,000

DIRECTOR ECONOMI

ec. OLIMPIA MOIGRADA|N \J

ȘEF BIROU BUGET,


ec.ȘTE FA NI A MĂ l)Â RAȘ

il/q


Municipiul Cluj-Napoca


Anexa 2 la Hotărârea nr.251/2010


BUGETUL LOCAL RECTIFICAT PE ANUL 2010

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE Șl ALINEATE- lei -

Nr.crt.

Denumire indicatori

cod

Buget inițial

Influențe

Buget rectificat

TOTAL VENITURI, din care:

000102

705,527,000

-9,783,394

695,743,606

Venituri proprii

4802

496,006.1 16

-20,297,207

475,708,909

1

Venituri curente

0002

603.333.000

17.181.227

620.514,227

A

Venituri fiscale

0003

550.378.000

15.146.742

565.524.742

Al

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital

0004

310,812.000

3,548.742

314.360.742

Al.l

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice

0005

0

0

0

A 1.2

Impozit pe venit, profit, și câștiguri din capital de la persoane fizice

0006

310.812.000

3.548.742

314.360,742

Impozit pe venit

0302

0

3.548,742

3,548,742

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

0402

310.812.000

0

310,812.000

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

310.000.000

0

310,000,000

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

812.000

0

812.000

A 2

Impozit pe salarii - restante din anii precedenți

0602

0

'■

0

A3

Impozite și taxe pe proprietate

0009

71.650,000

2.500.000

74.150.000

Impozite și taxe pe proprietate

0702

71.650.000

2,500.000

74,150.000

Impozit și taxă pe clădiri

070201

55.000.000

2.500.000

57,500.000

Impozit și taxă pe teren

070202

6.650.000

6.650.000

l axe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

070203

10.000.000

0

10.000.000

A4

Impozite și taxe pe bunuri și servicii

0010

167.266.000

9.098.000

176.364.000

Sume defalcate din TVA

1102

140,361.000

5.898.000

146.259.000

Sume defalcate din TVA pentru finațarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor

I10202

140.161,000

3.898.000

144.059.000

Sume defalcate din TVA pentru drumuri

110205

0

0

0

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

200.000

2,000.000

2.200.000

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii

1202

1.600.000

0

1,600.000

Taxe pe servicii specifice

1502

1,200.000

0

1.200.000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

1602

24.105.000

3.200,000

27.305,000

Impozit pe mijloacele de transport

160202

18.100,000

3.200,000

21.300,000

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

160203

6.000.000

0

6.000,000

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități

160250

5,000

0

5.000

A 6

Alte impozite și taxe fiscale

0011

650.000

0

650.000

C

Venituri nefiscale

0012

52.955.000

2,034.485

54,989.485

CI

Venituri din proprietate

0013

37.000.000

34.485

37.034.485

Venituri din proprietate

3002

37.000.000

34.485

37.034.485

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene și locale

300201

0

34.485

34,485

Venituri din concesiuni și 'închirieri

300205

37.000.000

0

37.000,000

C2

Vânzări de bunuri și servicii

0014

15.955,000

2.000.000

17.955,000

Venituri din prestări de servicii și alte activități

3302

1,150,000

0

1,150,000

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

3402

2,800.000

0

2,800.000

Amenzi, penalități și confiscări

3502

10,000,000

2.000,000

12.000.000

Diverse venituri

3602

2.00>000

o

2.005,000
II

VENITURI DIN CAPITAL

0015

33.034,116

-31,580,434

1.453,682

IV

SUBVENIU

0017

69,159.884

4,615,813

73,775.697

Subvenții de la bugetul de stat

4202

68.859.884

4.615.813

73.475,697

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

420201

7.040.000

0

7,040.000

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

420212

19.900.000

5,000.000

24,900.000

Finanțarea cheltuielilor de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

420214

0

0

0

Finațarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

0

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

420232

33.385.000

0

33.385,000

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

420233

1.500.000

0

1,500.000

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

6.884

91,383

98,267

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou născuți

420236

540.000

0

540,000

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

420237

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

420241

6.488.000

-475,570

6.012.430

Subvenții de la alte administrații

4302

300.000

0

300.000

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj caătre bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă

430204

300.000

0

300.000

1

CHELTUIELI - total, din care:

TOTAL

705,527.000

-9,783,394

695,743,606

Autorități publice și acțiuni externe

5102

72.251,800

-6,759,960

65.491,840

- cheltuieli de personal

5102.10

22.000.000

-700.000

21,300,000

- bunuri și servicii

5102.20

42.909.800

-5,559.960

37,349,840

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

5102.56

2.000.000

0

2.000.000

- cheltuieli de capital

5102.70

4.225.000

-500.000

3,725.000

- rambursări de credite interne

5102.8102

l.i 17.000

0

l.l 17.000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

5102.85

0

0

0

2

Alte servicii publice generale

5402

3,190,000

-133,550

3,056,450

- cheltuieli de personal

5402.10

1,580.000

-200,000

1.380.000

- bunuri și servicii

5402.20

1.1 10.000

66.150

1.176,450

- fonduri de rezervă

5402.50

500.000

0

500.000

Din total capitol:

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

540205

500.000

0

500.000

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

540210

2.600.000

-133.550

2.466,450

Alte servicii publice generale

540250

90.000

0

90.000

3

Tranzacții privind datoria publica și împrumuturi

5502

12,150,000

1,890,000

14,040,000

4

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației

5602

25,000

0

25,000

- transferuri între unități ale administrației publice

5602.51

25.000

0

25.000

Din total capitol:

Transferuri din bugetele locale pentru sănătate

560209

25.000

0

25.000

5

Ordine publică și siguranță națională

6102

10,500,000

-396,402

10.103,598

- cheltuieli de personal

6102.10

6,550.000

-500,000

6.050.000

- bunuri si servicii

6102.20

3.950.000

103,598

4,053.598

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6102.85

0

0

Din total capitol:

Poliție comunitară

61020304

10,150.000

-334.204

9,815.796

Protecție civilă

610205

350.000

-62.198

287.802

6

învățământ

6502

179.975.000

-2.190,730

177,784,270

- cheltuieli de personal

6502.10

129,929.000

3,898.000

133,827,000

- bunuri și servicii

6502.20

38.000.000

-4,477,730

33,522,270

- asistență socială

6502.57

3.200,000

0

3.200,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6702.56

0

203.000

203,000

- burse

6502.59

1,200.000

0

1.200,000

- cheltuieli de capital

6502.70

7.646,000

-1.814.000

5.832,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6502.85

0

0

0

7

Sănătate

6602

13,200,000

-563,901

12,636,099

- cheltuieli de personal

6602.10

6.000.000

-85,770

5.914,230

- bunuri și servicii

6602.20

2.450.000

-590.131

1,859,869

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6702.56

0

1 12.000

1 12,000

- cheltuieli de capital

6602.70

4,750,000

0

4.750,000

Din total cacilol;

Spitale generale

66020601

6.650.000

-91,331

6.558.669

Servicii de sănătate publică

660208

6.550,000

-472,570

6.077.430

8

Cultură, recrcere si religie

6702

34,480.000

-5.954,000

28.526.000

- cheltuieli de personal

6702.10

800,000

-150.000

650.000

- bunuri și servicii

6702.20

22,141.000

-5.024.000

17,117.000

- transferuri între unități ale administrației publice

6702.5 1

600,000

0

600,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6702.56

3.000.000

i)

3,000.000

- cheltuieli de capital

6702.70

7.939,000

-780.000

7.159,000

Din total capitol:

Casa de cultură

67020306

600.000

0

600,000

Servicii recreative și sportive

670205

22.941.000

-5.174,000

17,767,000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

670250

10.939.000

-780.000

10.159,000

9

Asigurări și asistență socială

6802

56,592,200

-381,851

56,210,349

- cheltuieli de personal

6802.10

28,000,000

-1.200.000

26,800.000

- bunuri și servicii

6802.20

11.540,000

-116,640

11,423.360

- transferuri între unități ale administrației publice

6802.51

1,500.000

700.000

2,200,000

- alte transferuri

6802.55

144,200

0

144,200

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6802.56

4.000.000

0

4,000.000

- asistență socială

6802.57

8,200.000

182.789

8,382,789

- cheltuieli de capital

6802.70

3,208.000

52,000

3.260,000

- plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6802.85

0

0

0

a. Din total capitol:

Asistență socială în caz de invaliditate

68020502

25,090,000

20,200

25,1 10,200

Asistență socială pentru familie și copii

680206

2.840.000

-325.000

2.515.000

Creșe

680211

12.673.000

459,460

13.132.460

Ajutor social

68021501

360.000

243.789

603.789

Cantine de ajutor social

68021502

4.600.000

-225.300

4.374,700

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

680250

1 1.029,200

-555.000

10,474.200

b. instituții subordonate

- Centrul de Recuperare a Copiilor Handicapați Motor

70.000

0

70.000

- Centrul Bugetar de Administrare Creșe

12,673.000

459.460

13.132,460

- Cantina de Ajutor Social

4,600.000

-225.300

4.374.700

- Direcția de Asistență Socială

32.876,200

-416.01 1

32,460.189

10

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7002

84,716.000

4,402,000

89,118,000

- bunuri și servicii

7002.20

21.000.000

-3.490.000

17,510,000

- transferuri între unități ale administrației publice

7002.5 1

8.000.000

-4.000.000

4.000,000

- alte transferuri

7002.55

33,303.000

8.000.000

41,303,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

7002.56

2.000.000

0

2.000.000

- cheltuieli de capital                                     tA A A'y's

<002.70

18,289.000

3.892.000

22,181,000

- rambursări de credite interne                    /

W.8I02

2,124.000

0

2,124.000

Din total capitol:

Locuințe

700203

3,456.000

510.000

3.966.000

Iluminat public și electrificări rurale

700206

12,968.000

3.307.000

16.275,000

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării

700250

68,292.000

585,000

68,877.000

II

Protecția mediului

7402

34,154,00(1

-2,480,000

31,674,000

- bunuri și servicii

7402.20

29.000.000

-2,480,000

26.520.000

- cheltuieli de capital

7402.70

5.154,000

0

5,154.000

12

Combustibili si energie

8102

69,622,000

2,000,000

71,622,000

- subvenții

8102.40

58.382,000

2,000,000

60,382.000

- alte transferuri

8102.55

400,000

0

400.000

- cheltuieli de capital

8102.70

10,840,000

10.840,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8102.85

0

0

0

13

Agricultură, Silvicultură

8302

50,000

0

50.000

- bunuri și servicii

8302.20

50.000

0

50.000

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83020330

50.000

0

50.000

14

Transporturi

8402

134.621,000

785,000

135,406,000

- bunuri și servicii

8402.20

75,000,000

-900,000

74,100.000

- subvenții

8402.40

26.000.000

0

26.000,000

- alte transferuri

8402.55

3,800,000

0

3,800.000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

8402.56

6,800.000

-315.000

6,485.000

- cheltuieli de capital

8402.70

19,441.000

2,000.000

21,441.000

- rambursări de credite

8402.81

3,580.000

0

3.580.000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8402.8501

0

0

0

Din total capitol:

Transport în comun

84020302

29,800.000

0

29,800,000

Străzi

84020303

104.821.000

785.000

105,606.000

.VOII

DIRECTOR ECONOMIC,

ec.OLIMPIA MO1GRADAN

ȘEF BIROU BUGET ec.ȘTEI ANIA IVIĂDĂR AȘ
- lei -

Nr.crt.

Denumire indicatori

Cod

Buget inițial

Influențe

Buget rectificat

1

CREDITE INTERNE

5110-

108,000,000

0

108.(100.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

108.000,000

0

108,000.000

ACTIVE NEFINANCIARE

71

108.000,000

0

108.000.000

1

Autorități publice

5107

6,500,000

0

6.500,000

Active nefinanciare

71

6.500.000

0

6.500.000

2

învățământ

6507

22,099.000

200.000

22.299.000

Active nefinanciare

71

22,099.000

200.000

22,299.000

'y

3

Cultură, recreere și religie

6702

7,863,000

500.000

8.363.000

Active nefinanciare

71

7.863,000

500,000

8,363.000

4

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7007

23.099,000

-700.000

22,399.000

Active nefinanciare

71

23.099.000

-700.000

22.399,000

5

Transporturi

8407

48.439.000

0

48.439.000

Active nefinanciare

71

48.439.000

48.439.000

(H

DIRECTOR ECONOMIC, \ ec. O LI M PIA M OIG R AT>Â N '

ȘEF BIROU BUGET, ec.Ș'l'EFANIA MĂDĂRAȘ
lei

Nr.crt.

Denumire indicatori

cod

Buget inițial

Influențe

Buget rectificat

1

VENITURI TOTALE

108

300,000

0

300,000

II

CHELTUIELI TOTALE

5008

300,000

0

300,000

1

învățământ

6508

300.000

0

300,000

- lei -

Nr.crt.

Denumire indicatori

cod

Buget

inițial

Influențe

Buget rectificat

1

VENITURI TOTALE

110

36,800.000

-5,478,150

31,321.850

1

Venituri curente

10

28,200.000

-1.478.150

26,721.850

2

Subvenții pentru instituții publice

4310

8.600.000

-4.000.000

4.600.000

II

CHELTUIELI TOTALE

5010

36,800.000

-5,478,150

31,321,850

1

învățământ

6510

16.050.000

-1,149,536

14.900.464

2

Cultură, recreere și religie

6710

750,000

-47,314

702,686

- Casa municipală de cultură

67100306

750,000

-47,314

702,686

3

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7010

20.000,000

-4.281.300

15.718.700

- Serviciul Administrare parcări

701050

20.000.000

-4.281.300

15.718,700

- lei -

Nr.crt.

Denumire indicatori

cod

Buget inițial

Influențe

Buget rectificat

1

VENITURI TOTAL

111

51,467.000

12,371,278

63.838,278

1

Taxe speciale

361106

300.000

2.303,000

2,603,000

2

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

361108

1.000.000

0

1,000,000

3

Fond de rulment

361110

6.601.000

0

6,601.000

4

Alte venituri

361150

43,566.000

10.068,278

53,634,278

11

CHELTUIELI TOTALE

50.11

51,467,000

12,371,278

63,838,278

1

Autorități publice

51.11

200,000

-18,000

182.000

- bunuri și servicii

20

200,000

-18,000

182.000

- active nefinanciare

71

0

0

0

7

Cultură, recreere

67.11

1,633.000

0

1.633.000

- active nefinanciare

^1

1,633,000

0

1.633.000

3

Asigurări și asistență

68.1 1

1,567.000

-63.722

1.503,278

- cheltuieli de personal

io

126.000

0

126.000

- bunuri și servicii

20

365,000

-63.722

301.278

- active nefinanciare

70

1,076.000

0

1.076,000

din care:

Direcția de asistență socială

764,000

-28,400

735,600

4

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.1 1

47,767.000

12,453.000

60.220,000

- active nefinanciare

71

47.767.000

12.453,000

60,220.000

5

Protecția mediului

74.11

300,000

0

300,000

- active nefinanciare

71

300,000

0

300.000


ȘEF BIROU BUGET


ec. ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ
DIRECTOR ECONOMI ec. OLIMPIA MOIGȘEF BIROU BUGET

ȘTEFAN IA MĂDĂRAȘ


Sheet!


CONSILIUL LOCAL AL

LIS I A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

PENTRU ANUL 2010


Anexa 7 la Hotărârea nr. 251/2010


MUNICIPIULUI CLI .I-NAPOC.A

NR. 149466/445/15.07.2010


51.02


PUBLICE SI ACȚIIM GENERALE500.00

OJIlJ.

.Amenajare primărie cartier Gheorgheni

500,00

_

0,00

0.00

500.00|Consolidare clădire P-ta Unirii nr. 1-2 inclusiv exgeruz«^^

100,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

11 w.oîl

4

SE, PT Modernizare si amenajare sala de sticla

25,00

0.00

0.00

0.00

o.oc

yINV.mu Ici

Nominalizarea pe obiective de investiȚii

Prevederi 2010

Total

din care:

Total alte surse constituite potrivit legii

Veniturii proprii și subvenții

Taxa salubritate si apa

Alte surse

Buget de stat

OUG19/94

HG505/98

OUG74/07

Credite

Bugetul local

o

3

4

5

6

8

9

||OTAI. GENERAL

272.908.00

192.309,00

12.040.00

2.603.00

59.626,00

9.040,00

1.000,00

108.000,00

80.599.0tj

A

LUCRĂRI

137.896,00

l07.072.00i

o.ool

50.00l

56 88-1.0(1

).00l

TOGI

138.0(1

30.824,00

ÎN CONȚIN! ARE

1

L

Sheet!


5

Școala Etnii isac - extindere clădire

2.2OO.OO

i ori

1 300.1

900.00

6

Liceul Eugen Pora - mansardarc clădire

720.00

o.ool             0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

720.00

Modernizare centrala termica la

Colegiul pedagGh. I.azar

15,00

o.ori

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

Mansardare Liceu coregrafie

3,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

9

Modernizare instalație de incalzire la Școala loan Bob

113,00

o.ool

0.00

0.00

0.00

0.00

113.00

Modernizare sistem incalzire la Școala l.ic de informatica Tiberiu Popovici

250.00

0.00

0.00

0.00

250.005

S.F., P.T. .Amenajare primărie cartier Gheorghem

50.(10

J.ocj

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

50.00

|l:xpenize.ridican topo.stud geo. insei CF. etc

500,00

2.00

o.ool              o.oo

Ț]

1              7              1

Dotau independente

8.500.00

1.00

Tool

0,00

0.00

o.ool             0.00

6.500.00

65.02

IMÂIÂMÂNT

28.131,00

22.299.00

0.11(1

0,00

0.00

0.00

0.00

22.299.00

5.832.00

A

LUCRĂRI

ÎN CONTINT ARE

4.144.00

1.300,00

0.00

0.00

......

1.300,00

2.844.00

Colegiu Tehnic de Transporturi Transilvania modernizare centrala termica

13.00

0.00

1

0.00

0.00

"7T|

Construire grădiniță cartier central amplasament str. Moților nr 135

415.00

1

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

415,00

3

Construire grădiniță Alba ca zapada

< Grădiniță nr. 1 )

50,00

0.00

r

D.00

0.00

4

Grup Școlar A.Borza-construire centrala

365,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

5.00

termica

Sheet!

B

11 ( RĂRI NOI

2(1.(196.00

18.650.00

0.0(1

o.oo!             o.oo

0.0(1 0,00

18 650,0(1           1.446.00

Mansardare Liceul Teoretic

Lucian Blana

900.00

>>00.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

900.00

O.OO

2

Mansardare Școala Generala Horea

50.00

50.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

50.00

0.00

3

ConstruireGradinita Neghinita (nr.52)

-str traian Vuia nr.87

2.950,00

2 950.00

0.0(1

0.00

0.00

o.no

0.00

2.950.00

0,00

4

Grădiniță Poienița (nr 67)

Mansardare cladire-str Alvema nr 63

50.00

50.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

50.00

0.00

Grădiniță Licurici (nr. 4 ^extindere clădire str. Arinilor nr 2-4

50.00

50.00

0.00

0.00

0,00

0.00

50.00

o.oc

6

Grădiniță Albinuta-mansardare clădire str. Grigore Xlexandrescu nr 27

50.00

),00

0.00

0.00

0.00

0,00

50,00

o.ool

Grădiniță Dumbrava min-mansardare caladire

(nr. 66)-Gr alc.xandrescu nr 47

50,00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,00

0.00

Grădiniță Mica snena-mansardare clădire

(nr 64)-str. Alex. Vlahuta nr. 59

50,00

50.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

9

Grădiniță Dumbravioara-mansardare clădire

1.600,00

1 600.00

0.00

1.600.00

.1.00

(nr 56)-str Detunata nr 2


Grădiniță Bubuniza-mansardare clădire (nr. 73)-str. Cioplea f n.

900.00

0,00

900.00

)()()

LTE Sala spori la Liceul cu program sportiv

350,00

o.oo|

0.00

350.00

Mansardare la Liceul cu program sportiv

50.00

0,0(1

0.00

0,00

0.00

0.00

) 00

Modernizare sistem de incalzire

Colegiul de constr Angliei Salignv

100.00

o,oo|

0.00

iq/t'iJ

Modernizare sistem incalzire

Colegiul Tehnic Napoca

1.200,00

1 200.0c|

D,00

0.0015

Modernizare sistem încălzire

800,00

1 iceul cu proiir Sportiv16

Supraetajare Grup școlar Terapia

str. Decebal nr 41

3.050,00

Centrala termica la Grupul școlar Terapia-str Decebal nr 41

200.00

18

Grădiniță Lizuca centrala termica

25,00

19

Construire atelier auto la

Colegiul tehnic de transport! str. Plevnei 12-14)

500.00

500,00

L.T.E.

Săli de sport in diverse unitati de invatamant

100,00

Reabilitare Școala Traian Darjan

650,00

22

Mansardare Grădiniță Academia piticilor

str Tazlau nr. 11

1.250,00

Liceul Emil Racovita - ventilare mansarda

121,00

24

Mansardare Școala Octavian Goga

500.00

25

Extindere Grădiniță Mamaruta

str S. Albinii nr. 53

500,00

26         C.T. Liceul teoretic onisifor Ghibu

str. Ale.x Vlahuta nr. 44

550.00
Modernizare Grădiniță Bambi


500,00
Modernizare, extindere, mansardare diverse unitati de invatamant


1.000.00
Modernizare centrale termice in diverse unitati de invatamant


1.000,00Sheet!

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

800.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

3.000,00

50.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

200.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

500.00

),00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

600,00

50.0C

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

1.200.00

50,00

0.00

1.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

450.00

50,00

0.00

0.00

0,00

0,00

450.0'

50.00

Sheetl

8

SF.PT Mansardare Colegiul economic

Iulian Pop-str Emil Isac nr

50,00

).00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

S F.P.T.Expertiza- Constr. Grădiniță Neghinita ( nr. 52 )-str traian Vuia nr 87

50,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0030

Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea Scolii Ion Agarbiceanu

150.00

111(1

0.00

0.00

0,00

0.00

100.00

50,00

Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea Liceului Avram lancu

150,00

îoo.ooj

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

).O0

Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea Liceului Mihai Eminescu

150.00

""""I”

0.00

0.00

0.00

100.00

50.0(1

Mansardare Grădiniță Curcubeu

str. Gr Alexandrescu nr 21 A

500.00

450.<nl

0.00

0.00

0.00

0,00

450.00

),00

34

CT Liceul Avram lancu

50,00

0.0(1 0.00

0,00

50,00

C

ALTE CHELTUIELI DE

INVESTIȚII

3.891,00

2.349,0(j             0,00

0.00

0.00

(1.110

2.349,00

S F. P T Grup Școlar A.Borza-

Construire centrala termica

25.00

o.oo|

0,00

0,00

0.00

25.0H

2

SF.PT, Expertiza Școala Generala Horea..

Mansardare clădite

50,00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

3.00

3

S.F, P.T- Consolidare versant la Grup Școlar

Aurel Vlaicu

30,00

o.ool

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

30.00

4

Consolidare versant la Grup Școlar

Aurel Vlaicu

1.050.00

1.000,0(1 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00

50.00

5

SF, P I Modernizare sistem incalzire la

Colegiul Tehnic Napoca

23,00

10(1

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

23,00

6

Consolidare Colegiul economic Iulian Pop

str. Memorandumului nr. 22

949,00

8O‘).II(|

0.00

0.00

0.00

0.00

899.00

50.00

SF.PT Consolidare Colegiul economic

Iulian Pop-str. Memorandumului nr. 22

50.00

""T”

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

50.00

< u)(>

Sheetl
10

S.F .P.T. Consolidare casa scării Gmp școlar Unirea

50,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

50.00

21

S.F.. P.T. înlăturare igrasie si refacere finisaje la Colegiul National Georee Barili u

50,00

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

22

S F..P.T. Reabilitare termica clădiri unitati de invatamant

50,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

50.00

Sheet!

25

S F ,P.T.. expertiza la Școala Traian Darjan

50,00

o.oo

0,00

0,00

0.00

0.00

o.oo

50,00

26

S.F..P T. Mansardare Grădiniță Academia

Piticilor-str. Tazlau nr. 11

20,00

o.oo|

o.oc

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

S.F . P.T.Liceul Emil Racovita - ventilare mansarda

10.00

o.od

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,00

28

S F. P T Mansardare Școala Octavian Goga str Peana nr 16

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.00

29

S.F . P.T Exp. extindere Grădiniță Mamaruta

str S Albmii nr. 53

30,(10

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

30,00

SF. P.T. Înlăturare igrasie la subsol Liceul de ane plastice Romul l.adea

40.00

o.ool

0,00

0.00

0.00

0.00

40.00

S.F. P.T. Centrala termica Liceul de ane plastice Romul l .adea

20.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

20.00

32

S F , P.T Centrala termica Liceul teologic baptist ..Emanuel"

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

30.00

S.F . P.T . Modernizare centrala termica

Școala David Prodan

30.00

o.oil             o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

30,00

34

S F . P.T Modernizare, extindere, mansardare diverse unitari de invatamant

50,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

50.00

35

S F.. P.T. Modernizare centrale termice in diverse unitari de invatamant

50,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

50.00

36

Consolidare Colegiul de telecomunicații

Augustin Maior

15,00

0,00

1

0.00

0.00

0.00

15.0(1

23

S.F..P.T. Construire atelier auto la

Colegiul tehnic de transporțistr. Plevnei 12-1

50.00


24

S F ,P I . PUD Studii geo, ridicări topo. exp.

L I E Săli de sport in diverse unitati de invatam

30,00L~


Jdoțârhndepen


30(1,lltlj

).Q0|


ZI

/v Y


Sheet!


Reabilitare si modernizare

1.000.00

o.ool

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

i ooo.oo

Spitalul Chnj^lumcijia^

12

Centrala termica, corp de legătură si șarpanta Spitalul Clinic Municipal

1.95(1,0(1

1 ')< (

0.00

0.00

1 950.00|

B

LUCRĂRI NOI

100.00

o.ool             0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

i oo.oi j

Modernizarea si echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului clinic municipal Cluj-Napoca

1110,(10

7oo|

0.00

0.00

0.00

0.00

c

ACHIZIȚII DE BUNURI

1.700.00

()|)(|                0.(11 j                o.ocj                0.00

0.00

.......

000

1 700.00

1

S.F. . PI Reabilitare si modernizare Spitalul Clinic Municipal

100,00

o.ool

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

IdOTĂRI                                          1          1.600.0(11                0.0(1             o.ool             o.ool             0,0(|             o.ool             o.ool             o.ool           1.600.00|

67.02

CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

17.195.00

10.036.01^            40.00

I               O.OdJ          1 633.00|               Oiilț               O.I)(|          8.363.00|            7 159.00

1      A     "

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

3.022.00

1.633,0(11

0.00

1.633,00

0.00

Reabilitare si redare in circuitul cultural si turistic al Bastionului Croitorilor

19,00

o.ooț

0.00

|               o.ooj               o.oo

1

19 0(J


7

Consolidare si restaurare monument

3.003.00

.633.00

0.00

0.00

1 633.00

0.00

0,00

0.00

1.370.00

Matei Corvin


B

LUCRĂRI NOI

11.513,00

8.363.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

8.363,00

3.150.00

Construire centrul cultural Transilvania -

clădire pentru Filarmonica de stat

3.200,0(1

J.OO

0,00

0,00

0.00

0.00

2.700.00

500,001


7

Construire Stadion municipal si sala multifuncționala de sport

( in parteneriat cu Consiliul jud Cluj )

4.363,0(1

4 063.00

Obeliscuri la intrările in municipiu

50,0(1

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

4.063,00

0.00

0,00

0.00Sheet!


5

SE, PT, expertiza Reabilitare monumente istorice

5(1,00

o,oo|

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

50,00

1

6

SE. PT Modernizare fântâni arteziene

50.00

7oo|

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

S.F.. P T Reabilitare zidul Cetatii

50.0(1

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

SE, PT Modernizare cinematografe

100,00

o,oo|

0,00

0.00

0.00

0,00

9

SF.PT Amenajare parcuri in municipiu

50,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

50,0(1]

1

S F , P.T. Reabilitare lacuri

îoo.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

100,00

1

S.F . P.T Amenajare, reabilitare parc Hoia

155,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

S F., P.T. Reabilitare parc Micro II Gheorgheni

155.00

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

1

S F. P.T .. studii gco, ridicări topo

1. T E. Baznui^ok^^

1(10.0(1

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

3.00

CASA DE CULTURA a munic Cluj-Napoca

DOTĂRI independente:

40.0(1

40,00

40.00

0.00

0,00

0.00

o.oo

0,00:

68.02

ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

4.336.00

'.,00

1

|          1.076,00

1

0.00

3.260.00

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

1.877,00

1 0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 877.00

Construire cresa Aleea I lerculane nr. 13

CENTRUL Bl GF. 1 AR DE CRF.SE

1.800,00

p

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,800.00|

2

Introducere incalzire la cresa nr 1

str Baita nr. 1

77.0(1

P”

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77/fol

I           B '

LI ( RĂRI NOI

1.884.00

>.00

o.oc

0.00

930.00

o.ool              0.00

W

\-r

CENTRUL BUGET AR DE CRF.SE

954,00

>.00

0.00

o.oo

-----------95100]


Sheet!S.F.. P.T.Centrala termica Cresa CUG str Cojocnei nr. 29

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.0(|

2

S F , P.T. Centrala termica Cresa Manastur III str. Grieore Alexandrescu nr. 47

12,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

S F. P.T Centrala termica Cresa Grigorescu II str Alex Vlahuta nr. 47

15,00

7T“

0,00

0.00

15.00

4      IdOTARI ( RESE

100.00

o.od           O.od            0.00

0.00

o.oo

).od             0.00

lOO.Od

r

DIRECT IA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

276,00

46,0d

o,oo|              46.oo|               o.oo|               o.oo|               0,00|              230,00|

1

S F . P.T Reabilitare, amenajare, modernizare

Clădire str. Draeos Vodă nr 36-38

52.00

771”

0.00

35,00

0,00

0,00

0.00

r >4 Js'z

||X)TARI ASISTENTA SOCIALA


Construire clădire Cresa nr 8 str. Meziad nr 4

836,00

0.00

0.00

0.00

0,00

2

Centrala termica Cresa CUG

str. Cojocnei nr. 29

40,00

j.o(j|

0.00

0.00

0.00

3

Centrala termica Cresa Manastur III str Grieore Alexandrescu nr 4?

38.00

0.00

0.00

0.00

4

centrala termica Cresa Grigorescu II

str Alex Vlahuta nr 47

40.00

0.00

0.00

0,00

0,00

I         B

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

510.0(1

5IO.O(|             0.00

0.00

510.00

0.00

o.oo|               o,oo|

Reabilitare . amenajare, modernizare clădire sti Dragos Vodă nr 36-38

510.00

0.00

510.00

I

CONSILIUL LOCAL

420.00

420.1                 0,00

0.00

420.00|              0.00

0.00

0,00

Constmire centru de consiliere

pentru patmti si copii

420.00

0.00

420,00

0.00

771

I       c

A< HIZITII DE HI M Rl

575.00

I46,oj            0.00

o.od          I46.od           O.od           o.od           O.od           429.00|

I

CENT RIT BUGETAR DE CRE.ȘE

142.0(1

0,00

o.oo

142.00

Iconsiliul local

105.00

100.00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

o -■

ST.. P.T Construire centru de consiliere

pentru pat ir.ti si copn

105,00

0.00

100.00

0.00

ICANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENS.

_.    52.00

1 «

0.00

0.00

DOTĂRI CANTINA

52,0(1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52.001

70.02

LOCUINȚE. SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

117.897,0(1

94.619,00

12.000,00

2.303.00

56.917,00

0.00

1.000,00

22.399.00

23.278.00

1

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE                |      80.914.0(1        73.650.0il          0.0(1           0.0(1      55.251.0(1           0.00|           0.0(1       UOOwT

ICONSILIUL LOCAL                         1       80.864,00|         73.650.00|           0.00|            0.00

0.00

o.ool         I8.399.o<l           7.214,0(1

Reabilitare termica clădiri multietajate

48.650.00

I

0.00

48.650.00

0.00

0,00

0,00

0,00

2

Extindere iluminat public

12.688,00

6 381,00

0.00

0.00

6.381.00

0.00

0.00

0.00

6.307,003

Modenizare iluminat public

8.399,00

îTiij

0,00

0.00

0.00

0.00

8.399.00

0.00

4

L.T E.Blocuri locuințe str Taberei

260,00

o.ooj             0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

260.00

5

Extindere centru întreținere si tratare câini

867,00

J.OlI

0.00

220.00

0.00

0.00

0,00

647.00

L

Parking suprateran str. Primăverii f.n. camei Manastur

10.000,00

oo,oo|             0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

10.000.00Centrul de informare turistica si infochioscuri

300,0(1

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

3.0C

Iluminat ornamental clăditi

1.000.00

900,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

100.00

3

L.T.E. Construire locuințe prin ANI.

str. Sighisoarei tir. 21

50.00

O.oq

0,00

) .00

1.00

4

L.T.E. Construire locuințe prin ANL str. Ghimesului f n.

50,00

) ool

0.00

0,00

0,00

J.OO

50.00

5

Amenajare, redimensionare piața publica

Ira

1.150,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

>00

1 150,00

6

Amenajare, redimensionare piața publica Griitorescu

960,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

100

960.00

Branșamente si racorduri ale imobilelor fond de stat la rețelele publice

20.00

o.ool             0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

20.00

Reconversie funcționala a imobilului din

str Iuliu Coroianu nr 5

1.000,00

900 0<j

0,00

0.00

0.00

0,00

900,00

100.00

Construire locuințe ieftine pentru tineri

400,00

400.00

1

0,00

0.00

0.00

0.00

400.00

.1.00

Reconversie funcționala a imobilului din str. Taberei nr. 4

1.500,00

82 5.ool

0,00

0.00

425,00

400,00

675,00

Reconversie funtionala a imobilului din str Cojocnei nr 97

1.700,00

825,00|

0,00

0,00

0,00

425,00

400.00

875.00

12

L.T E Construire locuințe prin ANI. Valea Garbaului

100,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

/*

Viabilizare amplasament Valea Garbaului

100,00

o.ooj             o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

/ ■* - 7

14

L.T.E Construire locuințe prin ANL

100.00

o.ool             0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

\ r C

Ext rețele apa canal pe str Oașului si acces din str Oașului la cart. Lomb

1.753,00

1.753,00

0.00

0.00

0.00

oS
16

Construire locuințe pentru romi si viabilizare amplasament

2.100,00

100

550,00

0.00

1 000,00

550.00

SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOC AL PENTRl ADMINISTRAREA PARCĂRILOR

8.750.00

8 750,00

8.750.00

o.oo

0.00

0.0(1

1

Parking suprateran str. Pasteur nr.78 -

str. Gh. Dima nr.20 - cartier Zorilor

500,00

500,00

500.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

2

Parking suprateran str. Baisoara nr 1-3 cartier Gheoreheni

500,00

0.00

0.00

).()()

3

Parking suprateran str. Fabricii nr 4 -str Eabriciide zahar nr.5-cartier Marasti

3.000.00

îou

0.00

).00

4

Parking suprateran str. Aurel Vlaicu nr.38-42 cartier Marasti

3.000,00

3.oq

0.00

0.00

0.00

0 00

Parkinguri in cartiere

1.650,00

J.00

0.00

0.00

0,00

0.0(1

6

Casetare parau Calvaria si amenajare

parcari

100,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

J.00

1

RAIJP

500.0(1

o.ool               0,00

0.00

o.oo

I

Modernizare WC public parc

Ștefan cel Mare

50.00

X

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

50,00

PUZ • PI D pentru modificare PUG ; PAT studii de urbanism si studiu de circulație

1.000,00

Tool

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

3.00

3

Reactualizare PUG

2.000,00

0.0(1

0.00

0.00

2.000,00

4

Expertiza imobile fond de stat

100.00

0,00

0.00

0.00

3.00

100.00

Consolidare si reabilitare imobile fond de stat H.C.L 243 1998 , H.C.L. 34/1998

200,00

l.ool

200.00

r

Dolari ui bane

5.0(10,00

366.0o|              0.00|               0.00|            366,00|               0,00|               0.00|               0.00|            4 634.OOj

2

Modernizare WC public Hala agroalim Mihai Viteazu

150,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

150.00

3

Construire adapost pentru animale capturate de pe domeniul public

300,00

o.ool             0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

300.00

r

ACHIZIȚII OK Bl'M R1

15.450,00

5.066.001         3.250.0()|             o.ool         1.666.od             o.od           I5o.od             O.od          I0.384.00|

CONSILIUL LOCAL

11.653,00

1.816.0(11 0.00

1.666.00

I5O,OC|             0.00|           9.837.00

Harta municipiului si reactualizarea acesteia pe secțiuni

50,00

Lol

0.00

0,00

0.00

7.00S.F.. PAC Construire sala multifuncționala

160,00

0.0(1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

160.00

de sport

_

"^Qmcur^oîuîTo.oo|


o.oo|

loo.oofr


o.ooj

9

S.F. P T Modernizare si extindere iluminat

100,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

100.00

public


S F . P T Iluminat ornamental clădiri

100,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

100.00

S.F . P T - Reabilitare termica clădiri

1.300,00

1 300. (iul                0.00

0,00

1 300.00

0.00

3.00

1 12

SF.PT-Amenaj P-ta publica Ira

111,00

o,oo|             0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0. IJ||                    111,0(|

SF.PT-Amenaj P-ta publica Grigorescu

27.00

o.ooj             0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,0o|              27.0<|

14

S.F., PT Branșamente si racorduri ale imobilelor fond de stat la rețelele publice

15.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

15,00

18

P.T. Reconvcrsie funtionala a imobilului din str. Cojocnei nr 97

100,(1(1

80,00|

0.00

0,00

0,00

0.00

80.00

0.00

20.00

19

P T- L.T E. branșamente

Constr locuințe prin ANIL-str. Sighisoarei nr. 21

50,00

o.ool             0.00

000

0.00

0.00

0.00

0,00

50.00

20

S.F . P.T.- studii geo. ridicări topo. I. TE Constr locuințe prin ANL-str Ghimesului f.n.

50,00

o.ooj             0.00

0.00

o.oo

0.00

0,00

0.00

50,00

PUZ. SF. PT. L.T E. Construire locuințe prin ANL Valea Garbaului

200,00

o.oq

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

22

S.F, P.T Viabilizare amplasament Valea Garbaului

200,00

0.00

0.00

000

0.00

200.00

23

S.F.. P I - studii geo. ridicări topo

[ E Construire locuințe prin ANL

100,00

o.oo

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

100,00

24

S.F.. P T Construire locuințe pentru romi

50,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR

3.250,00

3.250.00

i 250.00

0.0(1 0.0(1 0,00

0.00

0.00

1

S.F .PT Parking-uri in cartiere

1.000,00

1.000.0(1 1.000.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Dotări independente

2.250.0(1

2.250,001         2.250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

RAl)P                                             1           547, oc|                o.ool             0.0o|             0.00|             0,00|             0,00|             0.00|             0,0C|             547,00|

S.F .1* T. Modernizare sediu str. Meșterul

Manole f.n

20,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00               20.00I

L

2

SF. PT Modernizare WC public parc

Ștefan cel Mare

5,0(1

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

5,001


S.F.. P T Reconversie funcționala a imobilului din str. luliu Coroianu nr. 5

100,00

0,0(1

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

100.00

16

S F . P.T.Construire locuințe ieftine pentru tineri

450,00

o.ooj

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

17

P.T Reconversie funcționala a imobilului din str Taberei nr. 4

90,0(1

70,0(j

0.00

0.00

0.00

0.00

70.00

0,00

r*     -iiI                5                |

Dotări independente

430,00

Țoo

430.00]

74.02

PRO I ECȚIA MEDIULUI

5.454.0(1

300,00

0.0(1

300,0(1

0.00

154 00

I

1 1 ( RĂRI ÎN GON I IM ARE

89.00

50,00|             0.00

50.00

0.00

39,00|

închidere si pasivizare rampa

50.00

1.00

50,00

0.00

0.00

0.00

0,00

2

Elaborare harta de zgomot

39.00

3.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

39,0<i

I

LI CRĂRI NOI

3.700,00

250,00

250,00

1

CONSILIUL LOCAL

3.700,00

250,00

0,00

250.00

0.00

.Amenajare, modernizare puncte gospodărești

230.00

230,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Viabilizare Canalul Morii

2.950.00

0.00

0,00

0.00

0.00

2.950.00

3

Amenajare puncte pentru colectarea DEEE

20.00

3.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0(1

4

Casa si energia verde ( program guvernamental)

500,00

3,00

r

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500,00

C

ACHIZIȚII DE BUȘIRI

1.665,011

1 M

1

3.00

0.00

0.00

o.oi            o.od          1.665.00|

IcONSILIl LOCAL

1.665.0(1

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

!

1 665,0()|

S E.P.T.Consolidare zone supuse alunecărilor de teren

400.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

1

400.00


* RORealizare planuri de acțiune pentru combaterea zgomotului ( studii I

65.00

Toq

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

65.00

Realizare cadastru verde ( studii)

500.00

i.oq

0.00

3.00

).()()

500.01)

S.F P I Realizare sisteme de încălzire altern ( energie verde - program guvernamental)

100,00

o.ocj

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

81.02.

COMBUSTIBIL ȘI ENERGIE

11.240.00

7.040.00

1.00

...

7040.00

|                0.00

4 200,00

1

RAI

400.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

o.ool               100.00I

1

1 t < RĂRI ÎN CONTINUARE

400,00

o.oo

0,00

0.00

0.00

o.ool               o.ool              400.001

Modernizare rețele termice aferente program de reabilitare străzi

400.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

400,00

1

El ( RĂRI NOI

10.840.00

7.040.00

7.040,00|             o.ool              o.ool           3 soo.ool

1        B

CONSILII L LOCAL

10.840,00

7.040,00

0.00

Modernizare automatizare centrale termice

[Înlocuire cazane

10.840,00

7.040.00

0.00

0.00

0.00

7.040,00

1.00

),00

3.800.00

84.02

TRANSPORTURI

73.680.00

50.439.00

1 =

1 -

2 000.00

1—=

48.439.00

1       A

I.l CRĂRI ÎN CONTINUARE

44.500.00

30.439.00

o.oo

0,00

0,00

0,00

30.439.00

Modernizare străzi conform

H C 1. 5 2004 pentru 19 obiective

11.000.00

10 000.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

10 000.00

r

M odem i zan^odur^

2.000,00| 2.000.00

o.ool              o.ool         2.000,00

Ti!

3

Mod Str Maramureșului si străzi adiacente

Conform H CI. 522/2000

1.100.00

1.00

[

0.00

0.00

0,00

0.00

1.100.00

0.(10

A

4

Modernizare 100 străzi

25.500.00

1.00

1

0.00

0.00

0.00

0.00

16.339,00

/ <*•

----H ^4

Modernizare si amenajare pietonal a Bulevardului Eroilor si P-ta Unim

900.00

1.00

1 0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

1^1

Uul


6

Dezvoltare si modernizare semaforizare, realiz sincron circ in intersecții pir Impl manag trafic

4.000,00

0.00

0.00

0,00

0,00

1.000,00

3.000.00

I         B

l.l ( RĂRI NOI

23.999.00

20.000.00

0.00

1.00

0.0d        2.000.00

0.00

18.000.00l           3.999,00|

I

Consilii local

23.999,00

20.000.00

0.00

o.oo

0,00

3.00

3.00

3,00

Camere de supraveghere si urmărire trafic

100,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

).00

1 2

Amenajare, modernizare străzi

22.799.00

3,00

0.00

2 000,00

0,00

3 799,001

Modernizare linie de tramvai

1.100,00

1

0.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00

100.00

5.181,001

1------------------------------------

Consiliul local

1.381.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

o.ool             0,0(|           1 38l.od

S.F. P T Modernizare străzi

200,0(1

0.00

0.00

0.00

0,00

).()(]

200.00

2

SF.PT Proiectare, consultanta in vederea implementării managementului de trafic

120,00

0.00

0.00

0,00

J.OU

120.00

S P F..S.F. Pasaj subteran Calea Motilor-

B-dul 21 Decembrie 1989

191,00

0.00

0.00

0,00

0,00

i 00

191.00

S.F.. PI Parking suprateran str. Pasteur nr.78 -str Gli Dinia nr 20 - cartier Zorilor

70.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

70,00|

S.F., P.T. - Zid de sprijin, lărgire trama stradala sh Splaiul independentei

100,00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0,00

0.00

0.00

100.0(1

6

Consultanta si supraveghere lucrări

100,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

100.00

Consolidări de poduri

400,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

400,00

S.F.. P.T.- Consolidări de poduri

100,00

1

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

IJP'.QP