Hotărârea nr. 250/2010

Hotărârea 250/2010 - Modificarea Hotărârii nr. 93/2009 (aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca şi administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea nr. 192/2010.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

II OTĂ RÂ R E

privind modificarea Hotărârii nr. 93/2009 (aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca) astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 192/2010

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință de îndată.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 93/2009 (aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale. în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 192/2010 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 134858/453/22.06.2010 al Serviciului evidență patrimoniu și cadastru, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 93/2009 (aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 192/2010:

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 alin. 4 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

11 O T Ă R Ă Ș I E:

Art.l. Se modifică ari. 2 al Hotărârii nr. 93/2009, astfel cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 192/2010. care va avea următorul conținut:

„Art. 2. Locuințele vor fi realizate prin programe A.N.L. și nu vor fi în număr mai mic de 2300 unități locative.

Dintre locuințele construite prin programe A.N.L.. de cel puțin 2300 unități locative, în termen de maximum trei ani de la realizarea transferului imobilului prevăzut la art. 1. un procent de 40%, dar nu mai puțin de 920 unități locative. împreună cu terenul aferent acestora, va fi transmis din administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. în administrarea Ministerului Apărării Naționale".

Art. 11. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția tehnică și Serviciul juridic, contencios.

Nr.250 din 29 iunie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)