Hotărârea nr. 25/2010

Hotărârea 25/2010 - Aprobarea Regulamentului de închiriere a terenului pentru parcările, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de închiriere a terenului pentru parcările, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de închiriere a terenului pentru parcările, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 14194 al Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor organizat ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca prin care se propune aprobarea Regulamentului de închiriere a terenului pentru parcările, garajele sau copertinele, aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de închiriere a terenului pentru parcările, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează valabilitatea Hotărârea nr. 204/2009.

Art. 3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor și Direcția Poliția comunitară.Președinte de ședință, Adrian Popa


Secretarul municipiului, Jr. Aurora Tarmure


Nr. 25 din 26 ianuarie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Serviciului Public de Interes Local

pentru Administrarea Parcărilor

REGULAMENT

de închiriere a terenului pentru parcări, garaje sau copertine aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca

CAPITOLUL 1. PARCĂRI CONSTRUITE DIN FONDURILE STATULUI

Art. 1 Locurile de parcare vacante din parcările publice, construite de către stat, vor fi atribuite pe bază de abonament, cu prioritate persoanelor fizice care au domiciliul stabil în apropiere (imobilele adiacente parcajului) și care au în proprietate un autoturism cu inspecția tehnică periodică în valabilitate și nu mai dețin alt loc de parcare sau garaj; persoanelor fizice cu reședința în apropiere, persoanelor juridice care au sediul social sau punctul de lucru în apropierea parcajului, urmate de persoanele fizice cu domiciliul stabil sau reședința în apropierea parcajului care au în folosință un autoturism aflat în proprietatea unei persoane juridice.

Art. 2 Prin dispozițiile prezentului regulament se alocă maxim două locuri de parcare pentru aceeași unitate locativă, cu respectarea criteriilor prevăzute la art.l din prezentul regulament.

Art. 3 Abonamentele vor fi emise pe baza referatului aprobat de către primar, care cuprinde solicitanții în ordinea numărului de înregistrare a cererilor pentru fiecare criteriu prevăzut la art. 1.

Art. 4 Cererile pentru obținerea unui loc de parcare se depun anual.

Art. 5 Abonamentul este valabil și se plătește anual, până la data de 31 martie a anului în curs. în situația în care se constată nerespectarea condițiilor inițiale de alocare a locului de parcare sau neplata acestuia până la data de 31 martie a anului în curs, Serviciul public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor va retrage abonamentul pe perioada derulării acestuia, cu restituirea sumelor plătite în avans, urmând ca locul de parcare devenit vacant să fie realocat în condițiile prezentului regulament.

Art. 6 Taxa de parcare se stabilește anual prin hotărâri ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 7 Subînchirierea sau folosirea locurilor de parcare de către alte persoane, cu consimțământul abonaților este interzisă. Nerespectarea acestei prevederi conduce la retragerea unilaterală a abonamentului pe perioada derulării acestuia, cu restituirea sumelor plătite în avans, urmând ca locul de parcare devenit vacant să fie realocat în condițiile

prezentului regulament.

Art. 8 Abonamentele de parcare sunt valabile numai pentru autoturismele cu numerele de înmatriculare pentru care sunt eliberate, acestea nefiind transmisibile. Nerespectarea acestei prevederi conduce la retragerea unilaterală a abonamentului pe perioada derulării acestuia, cu restituirea sumelor plătite în avans, urmând ca locul de parcare devenit vacant să fie realocat în condițiile prezentului regulament.

Art. 9 Schimbul de locuri de parcare între abonați se realizează în baza unei cereri scrise, la care se vor fi anexate abonamentele în original. în cazul autoturismelor înmatriculate în Uniunea Europeană, va fi prezentată o traducere legalizată a certificatului de înmatriculare al autoturismului în limba română.

Art. 10 Pentru prelungirea anuală a abonamentelor este obligatorie prezentarea în original a cărții de identitate a abonatului, a certificatului de înmatriculare al autoturismului din care să rezulte inspecția tehnică periodică valabilă și abonamentul de parcare eliberat în anul anterior.

Art. 11 în caz de deces al titularului, abonamentul poate fi eliberat pe numele unui moștenitor care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 1 și 2 din regulament.

Art. 12 După expirarea termenului de plată, la solicitare, poate fi făcută schimbarea locului de parcare cu un alt loc rămas disponibil.

Art. 13 în cazul reamenajării parcajelor, pentru care au fost încheiate contracte de închiriere a terenului în baza autorizațiilor de construire, repartizarea locurilor de parcare se face respectând următoarea ordine: persoane care au avut contract de închiriere sau abonament, persoane care solicită un loc de parcare în ordinea numărului de înregistrare a cererilor. Pentru aceste locuri se eliberează abonamente de parcare doar persoanelor care îndeplinesc condițiile prezentului regulament. De asemenea, în cazul reamenajării parcajelor de către primărie, la tranformarea contractelor în abonamente titularii contractelor vor fi somați să se prezinte la sediul Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, cu documentele aferente în termen de 15 zile, prin lipirea unei somații pe parbrizul autoturismului aflat în parcajul reamenajat. în caz de neprezentare în termen de 15 zile de la lipirea somației, locul de parcare va fi declarat vacant și va fi realocat în condițiile prezentului regulament.

Art. 14 Abonamentele emise pentru terenul ocupat cu parcări, garaje sau copertine și care face obiectul legilor fondului funciar sau al Legii nr. 10/2001, vor fi retrase unilateral de către locator, în baza actelor doveditoare privind proprietatea privată.

Art. 15 Abonatul are obligația de a asigura curățenia pe locul de parcare conform

hotărârii nr. 191/2009.

CAPITOLUL II. PARCĂRI, GARAJE ȘI COPERTINE CONSTRUITE DIN FONDURILE CETĂȚENILOR PE BAZĂ DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE PE DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Art. 2.1 Persoanelor beneficiare a unei autorizații de construire pentru amenajarea unei parcări sau amplasarea unui garaj, copertină pe domeniul public sau privat, li se vor elibera abonamente, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, pe o perioadă de un an, cu posibilitatea prelungirii acestuia. La cerere, persoanele fizice, respectiv juridice, vor anexa actele doveditoare privind: domiciliul stabil, reședința, sediul social, punctul de lucru, situate în apropierea amplasamentului (imobilele adiacente) pentru care a fost emisă autorizația de construire, certificatul de înmatriculare a autoturismului cu inspecția tehnică periodică în valabilitate, precum și autorizația de construire, planul de situație care a stat la baza emiterii acesteia și tabelul nominal cu beneficiarii autorizației.

Art. 2.2 Prelungirea abonamentelor pentru garaje sau copertine, în cazul în care titularul nu mai deține autoturism în proprietate, se poate face și pe baza unui contract de comodat autentificat.

în cazul în care proprietarii garajelor/copertinelor nu fac dovada deținerii în proprietate a unui autoturism sau a unui contract de comodat până la data de 31 martie a fiecărui an, contractul de inchiriere a terenului ocupat cu garaj/copertină va fi reziliat unilateral, proprietarul garajului/copertinei fiind obligat să achite taxa de ocupare abuzivă a domeniului public sau privat, sau se va proceda la desființarea garajului/copertinei cu respectarea dispozițiilor legale prin intermediul Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor și R.A.D.P Cluj-Napoca pe cheltuiala deținătorului garajului/copertinei fără plata de despăgubiri.

Art. 2.3 Taxa pentru utilizarea terenului se achită anual până la data de 31 martie a anului în curs.

Art. 2.4 Taxa de parcare se stabilește anual prin hotărâri ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2.5 în situația în care se constată nerespectarea condițiilor inițiale de alocare a locurilor de parcare, a garajelor sau copertinelor ori neplata până la data de 31 martie a anului în curs. Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor va retrage abonamentul (va rezilia contractul) pe perioada derulării acestuia, cu restituirea sumelor plătite în avans, proprietarul garajului/copertinei fiind obligat să achite taxa de ocupare abuzivă a domeniului public sau privat sau se va proceda la desființarea garajului sau copertinei cu respectarea dispozițiilor legale, prin intermediul Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor si R.A.D.P Cluj-Napoca pe cheltuiala deținătorului garajului,copertinei fără plata de despăgubiri.

Art. 2.6 Pentru prelungirea anuală a abonamentelor este obligatorie prezentarea în original a cărții de identitate a abonatului cu domiciliul stabil, reședința, sediul social sau punctul de lucru în apropiere (imobilele adiacente), a certificatului de înmatriculare a autoturismului și a abonamentului de parcare sau a contractului de închiriere a terenului eliberat în anul anterior.

Art. 2.7 Abonamentele de parcare sunt valabile numai pentru autoturismele cu numerele de înmatriculare pentru care au fost eliberate, acestea nefiind transmisibile. Nerespectarea acestei prevederi conduce la retragerea unilaterală a abonamentului (rezilierea contractului de închiriere a terenului) pe perioada derulării acestuia, cu restituirea sumelor plătite în avans, urmând ca locul de parcare devenit vacant să fie realocat în condițiile prezentului regulament.

Art. 2.8 Abonamentul pentru locul de parcare sau pentru terenul proprietate de stat ocupat cu garaj sau copertină, construite în baza unei autorizații de construire poate fi transcris pe bază de cerere și acte doveditoare, pe o altă persoana care îndeplinește criteriile prevăzute la art 2.1 din prezentul regulament.

Art. 2.9 Pentru locurile de parcare, copertinele sau garajele construite fără respectarea autorizației de construire în ceea ce privește dimensiunile acestora, pentru suprafața excedentară, vor fi percepute despăgubiri pentru ocuparea abuzivă a domeniului public, conform tarifelor prevăzute de hotărâri ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2.10 Este interzisă subînchirierea locurilor de parcare, copertinelor sau garajelor. Nerespectarea acestei prevederi conduce la retragerea unilaterală a abonamentului (rezilierea contractului de închiriere a terenului), pe perioada derulării acestuia, și restituirea sumelor plătite în avans. în conformitate cu art 2.2, urmând ca locul de parcare devenit vacant să fie realocat în condițiile prezentului regulament.

Art. 2.11 Este interzisă schimbarea destinației terenului ocupat cu parcare, copertină sau garaj, sub sancțiunea retragerii unilaterale a abonamentului (sau rezilierii contractului de închiriere a terenului), cu restituirea sumelor în avans în conformitate cu art. 2.2 din prezentul regulament.

Art. 2.12 Transcrierea abonamentului pentru parcare sau garaj poate fi făcută cu acordul fostului titular, pe baza unei declarații autentificate notarial, a cererii și actelor doveditoare cu respectarea prevederilor art. 2.1.

Art. 2.13 în caz de deces al titularului de abonament, la cererea moștenitorilor, abonamentul poate fi transcris pe un moștenitor care îndeplinește condițiile specificate anterior.

Art. 2.14 Persoanele care și-au construit parcări, copertine sau garaje pe domeniul public, tară autorizație de construire sau fără respectarea dimensiunilor prevăzute prin aceasta, vor plăti despăgubiri pentru ocuparea ilegală a domeniului public, conform tarifelor prevăzute prin hotărâri ale Consiliului local.

Art. 2.15 Locurile de parcare amenajate cu respectarea autorizației de construire, care nu sunt folosite de către beneficiarii acestora (schimbarea domiciliului, a reședinței, a sediului social, a punctului de lucru, lipsa autoturismului, deces etc.) mai mult de un an, pot fi redistribuite pe bază de abonament persoanelor care solicită un loc de parcare.

Art. 2.16 Persoanelor care au obținut autorizație de construire și nu au încheiat un contract de închiriere a terenului ocupat cu parcare, copertină sau garaj cu primăria municipiului Cluj-Napoca sau cu Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor li se va încheia abonament de parcare, cu recuperarea chiriei pe ultimii cinci ani, cu majorările aferente.

Art. 2.17 Abonamentele emise pentru terenul ocupat cu parcări, garaje sau copertine, și care face obiectul legilor fondului funciar sau al Legii nr. 10/2001, vor fi reziliate unilateral de către locator, în baza actelor doveditoare privind proprietatea privată.

Art. 2.18 Abonatul are obligația de a asigura curățenia pe locul de parcare conform hotărârii nr. 191/2009.

CAPITOLUL III. DISPOZIȚII TRANZITORII

Art. 3.1        în cazul în care există mai multe solicitări de prelungire a abonamentelor pe

aceeași unitate locativă, vor fi prelungite doar două abonamente la alegerea titularilor abonamentelor din acea unitate locativă sau, în lipsa unei asemenea alegeri, în ordinea vechimii abonamentelor.