Hotărârea nr. 249/2010

Hotărârea 249/2010 - Unele măsuri pentru reglementarea desfiinţării pe cale administrativă a construcţiilor amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru reglementarea desființării pe cale administrativă a construcțiilor amplasate pe domeniul public sau privat

al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind unele măsuri pentru reglementarea desființării pe cale administrativă a construcțiilor amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 129770/48/15.06.2010 al Direcției Poliția Comunitară prin care se propun unele măsuri pentru reglementarea desființării pe cale administrativă a construcțiilor amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj Napoca;

Ținând cont de prevederile art. 33 alin.l din Legea nr. 50/1991 republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Operațiunile de desființare pe cale administrativă dispuse în baza actelor normative în vigoare și a hotărârilor de consiliu local se înregistrează video.

Art.2. în cazul în care proprietarii bunurilor aflate în construcțiile supuse desființării pe cale administrativă refuză să le ridice în urma somației primite, refuz expres sau tacit, aceste bunuri vor fi inventariate, consemnate și depozitate într-un loc special amenajat, de către o comisie constituită prin dispoziția Primarului, având următoarea componență: a) trei reprezentanți ai executivului;

  • b) un reprezentant al Poliției municipiului Cluj-Napoca;

  • c) un reprezentant al Direcției Generale a Finanțelor Publice.

Art.3. Comisia constituită conform art. 2 va soma proprietarii bunurilor pentru ridicarea acestora. în caz contrar, în lipsa unui răspuns în termen de 30 de zile de la data expedierii somației, bunurile vor li valorificate prin licitație publică, de către executiv.

Art.4. în cazul în care nu este posibilă identificarea proprietarilor bunurilor, se va emite o somație publică care va fi afișată la sediul primăriei și pe site-ul acesteia.

Art.5. Toate cheltuielile care decurg cu operațiunile de desființare, transport și depozitare, efectuate de către R.A.D.P. Cluj-Napoca sau de către municipalitate prin societățile care au contracte de lucrări încheiate pe respectivele amplasamente, vor fi recuperate de la proprietarii bunurilor sau. în caz contrar, din valorificarea acestora prin licitație publică.

Art.6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul public de interes local și administrare parcări, Direcția Poliția comunitară. Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Poliția municipiului Cluj-Napoca și Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj (D.G.F.P.Cluj ).

Nr. 249 din 15 iunie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)