Hotărârea nr. 246/2010

Hotărârea 246/2010 - Prelungirea Contractului de asociere nr. 322/2005 pentru spaţiul cu altă destinaţie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 13-15.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea Contractului de asociere nr. 322/25.04.2005 pentru spațiul cu altă destinație, situat în

municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 13-15

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 322/25.04.2005 pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 13-15, deținut de d-na Bratu Anca Cristina - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin, Nicoleta Niculescu, Florea loan Horea. Csoma Botond, Vușcan Ioan Gheorghe și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 121959 din 07.06.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea Contractului de asociere nr. 322/25.04.2005 pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Avram Iancu nr. 13-15, deținut de d-na Bratu Anca Cristina. în suprafață de 71.17 mp;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aprobă prelungirea Contractului de asociere nr. 322/25.04.2005. de la data expirării contractului, până la data de 31.12.2010. pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 13-15. deținut de d-na Bratu Anca Cristina. în suprafață de 71.17 mp. având destinația de atelier de creație.

ART.2 - Cota de asociere de 1046 lei/lună. indexabilă cu rata inflației, va fi achitată de la data expirării Contractului de asociere nr. 322/25.04.2005. Contractul înceteză de drept în cazul predării spațiului către revendicator.

ART.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 246 din 15 iunie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)