Hotărârea nr. 245/2010

Hotărârea 245/2010 - Hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 315/2005 pentru spaţiul cu altă destinaţie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind prelungirea Contractului de asociere nr. 315 din 24.03.2005, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Baba-Novac nr. 8

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 315 din 24.03.2005, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Baba-Novac nr. 8. deținut de SC AESTHETICS SRL - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin. Nicolcta Niculescu, loan Horea Florea, Csoma Botond, Gheorghe Ioan Vușcan și Claudiu Teofil Peter:

Analizând Referatul nr. 121947 din 07.06.2010 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea Contractului de asociere nr. 315 din 24.03.2005, deținut de SC AESTHETICS SRL, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Baba-Novac nr. 8, în suprafață de 19.40 mp;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

II O T Ă R Â Ș 1 1

Art.l -Se aprobă prelungirea Contractului de asociere nr. 315 din 24.03.2005, de la data expirării contractului, până la data de 31.12.2010, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Baba-Novac nr. 8. în suprafață de 19.40 mp., având destinația de birou, deținut de SC AESTHETICS SRL.

Art.2 - Cota de asociere de 1063.71 lci/lună, indexabilă cu rata inflației, va fi achitată de la data expirării Contractului de asociere nr. 315 din 24.03.2005. Contractul încetează de drept în cazul predării spațiului către revendicator.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.
Nr. 245 din 15 iunie 2010 ( Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi )