Hotărârea nr. 244/2010

Hotărârea 244/2010 - Hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 333/2005 pentru spaţiul cu altă destinaţie situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ţa Unirii nr. 24.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea Contractului de asociere nr. 333 din 28.07.2005 , pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 24

Consiliul local al municipiului Cluj- Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui contract de asociere -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin. Nicoleta Niculescu, Horea Ioan Elorca, Csoma Botond. Gheorghe loan Vușcan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 122566 din 07.06.2010 al Directei patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea Contractului de asociere nr. 333/28.07.2005 pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca. P-ța Unirii nr. 24. deținut de către S.C. RODAS COMIMPEX SRL;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aprobă prelungirea Contractului de asociere nr. 333/28.07.2005, de la data expirării contractului, până la data de 31.12.2010, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca. P-ța Unirii nr. 24. în suprafață de 38,76 mp., având destinația de ceainărie, cafenea, deținut de S.C. RODAS COMIMPEX SRL.

ART.2 - Cota de asociere de 2672,61 lei/luna indexabilă cu rata inflației, va fi achitată de la data expirării Contractului de asociere nr. 333/28.07.2005. Contractul încetează de drept în cazul predării spațiului către revendicator.

ART.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr.244 din 15 iunie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)