Hotărârea nr. 241/2010

Hotărârea 241/2010 - Hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 312/2004 pentru S.C. Groupama S.A. pentru spaţiul cu altă destinaţie situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 38.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

11OTĂRÂRE

privind prelungirea Contractului de asociere nr. 312 din 28.12.2004. pentru SC GROUPAMA

SA. pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul C’luj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 38

Consiliul local al municipiului C’luj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 312 din 28.12.2004. pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 38. deținut de SC GROUPAMA SA - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin. Nicolcta Niculescu, Ioan Horea Florea, Csoma Botond, Gheorghe loan Vușcan și Claudiu Teolil Peter;

Analizând Referatul nr. 122023 din 07.06.2010 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea Contractului de asociere nr. 312 din 30.01.2002, pentru SC GROUPAMA SA, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 38, în suprafață de 30,38 mp;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Â R Ă Ș T E :

Art.l - Se aprobă prelungirea Contractului de asociere nr. 312 din 28.12.2004, pentru SC GROUPAMA SA. de la data expirării contractului, până la data de 31.12.2010, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca. B-dul Eroilor nr. 38, în suprafață de 30.38 mp., având destinația de societate de asigurări.

Art,2 - Cota de asociere de 5229.68 lei/lună. indexabilă cu rata inflației, va fi achitată de la data expirării Contractului de asociere nr. 312 din 28.12.2004. Contractul încetează de drept în cazul predării spațiului către revendicator.

Art,3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


nțrasemnează:Nr. 241 din 15 iunie 2010 ( Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)