Hotărârea nr. 240/2010

Hotărârea 240/2010 - Prelungirea Contractului de asociere nr. 249/2002 pentru spaţiul cu altă destinaţie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Einstein nr. 10.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea Contractului de asociere nr. 249 din 30.01.2002, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Einstein nr. 10

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 249 din 30.01.2002. pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Einstein nr. 10. deținut de SC ARSLONGA SRL - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin, Nicolcta Niculescu. loan Horea Florea, Csoma Botond, Gheorghe Ioan Vușcan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 121942 din 07.06.2010 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea Contractului de asociere nr. 249 din 30.01.2002, deținut de SC ARSLONGA SRL, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Einstein nr. 10. în suprafață de 18.17 mp;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea Contractului de asociere nr. 249 din 30.01.2002, de la data expirării contractului, până la data de 31.12.2010, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Einstein nr. 10, în suprafață de 18.17 mp., având destinația de depozit materiale promoționale, cărți și înregistrări audio-video. deținut de SC ARSLONGA SRL.

Art.2 - Cota de asociere de 319.11 lei/lună. indexabilă cu rata inflației, va fi achitată de la data expirării Contractului de asociere nr. 249 din 30.01.2002. Contractul încetează de drept în cazul predării spațiului către revendicator.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 240 din 15 iunie 2010 ( Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi )