Hotărârea nr. 24/2010

Hotărârea 24/2010 - Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 189/2006 ce reglementează aprovizionarea şi circulaţia autovehiculelor pe raza municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 189/2006 (reglementarea aprovizionării și circulației autovehiculelor pe raza municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 189/2006 (reglementarea aprovizionării și circulației autovehiculelor pe raza municipiului Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 3347/06.01.2010 al Direcției tehnice prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 189/2006 (reglementarea aprovizionării și circulației autovehiculelor pe raza municipiului Cluj-Napoca);

Reținând prevederile Legii nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor cu modificările și completările ulterioare, ale art. 128 lit. ”d” din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale art. 61 lit.”f “ din Legea nr. 137/1995 privind protecția mediului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 506/2009, ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se modifică și se completează art. 6 al Hotărârii nr. 189/2006. astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 540/2008. după cum urmează:

„Art.6 Accesul în vederea aprovizionării este permis numai pe baza autorizațiilor de liber acces care pot avea forma prevăzută în anexa 1, cu semnătură și parafa sau imprimate securizate tip „vignetă”, conform modelului prezentat în anexa 2, care vor fi eliberate de către Primăria municipiului Cluj-Napoca - Serviciul siguranța circulației, stațiile de distribuție-vânzare carburanți și alte unități. Imprimatele securizate tip „vignetă” nu se emit pentru zona „0” și pot fi procurate de la stațiile de distribuție-vânzare carburanți și alte unități ( CEC. poștă ctc.), conform unui protocol încheiat de către Municipiul Cluj-Napoca cu aceștia.”

Art.I 1 Se modifică lit. a din art. 11 al Hotărârii nr. 189/2006, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 540/2008, după cum urmează:

„Art.I 1 lit.a Autorizațiile de liber acces care pot avea forma prevăzută în anexa 1 cu semnătură și parafa sau imprimate securizate tip „vignetă” conform modelului prezentat în anexa 2. se eliberează în baza Certificatului de înmatriculare și a dovezii plății taxei aferente. La control, autorizațiile de liber acces se prezintă însoțite de certificatul de înmatriculare și foaia de parcurs care justifică punctul de destinație al autovehiculului.”

Art.III Se modifică și se completează lit. c din art. 11 al Hotărârii nr. 189/2006, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 540/2008, după cum urmează:

„Art. 11 lit.c Pe fiecare autorizație va fi specificată zona de acces, numărul de înmatriculare a autovehiculului, extrase din legislația în vigoare de respectat de către conducătorul auto, dovada achitării taxelor (unde e cazul), perioada și alte mențiuni după caz, conform modelului prezentat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Pe imprimatele securizate tip „vignetă”, valabile pentru municipiului Cluj-Napoca Iară zona 0. va fi specificat numărul de înmatriculare a autovehiculului, dovada achitării tarifului aferent masei maxime autorizate a autovehiculului, perioada și alte mențiuni după caz. conform modelului prezentat în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.IV Se modifică lit. f din art. 11 al Hotărârii nr. 189/2006. astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 540/2008. după cum urmează:

„Art. 11 lit. f Plata taxelor se poate face la casieria Primăriei municipiului Cluj-Napoca. prin Ordin de plată în contul primăriei sau prin plata pe loc la distribuitorii de vignete care au protocol încheiat cu Municipiul Cluj-Napoca în acest sens.”

Art.V Se mandatează executivul municipiului Cluj-Napoca pentru încheierea Protocolului și negocierea comisionului de maxim 4% din vânzări (inclus TVA) cu unitățile care vor comercializa autorizațiile de liber acces sub forma imprimatelor securizate tip „vignetă”, în condițiile prevăzute la art. 1 al hotărârii.

Art.Vl Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Inspectoratul județean de poliție Cluj, Direcția Poliția comunitară. Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr. 24 din 26 ianuarie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA


AUTORIZAȚIE DE LIBER ACCES

Nr:________din_____________________

Autoutilitara cu numărul de înmatriculare________________lucrează pentru_________________și are drept de

acces pe raza municipiului Cluj Napoca pentru transportul pe zona 0 / restul municipiului.

Orice staționare care nu este justificată prin foaia de parcurs, restricționarea ori blocarea circulației fără respectarea prevederilor Ordinului nr. I 112/2000, fără acordul Poliției Rutiere și avizul administratorului drumului, ori parcarea pe domeniul public în locuri interzise sau ncamenajate ca parcare, atrage după sine sancțiuni contravenționale în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Art. 148 pct. 9 din H.G. nr. 1391/2006: Se interzice conducătorului de autovehicul să intre pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe roți sau caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substanțe sau materiale ce pot pune în pericol siguranța circulației.

a Pe străzile cu restricție de tonaj se va circula cu 30 km/h.

a în cazul în care nu se respectă condițiile de mai sus, se suspendă autorizația.

a Prezenta autorizație este valabilă pentru perioada____________________________.

DIRECTOR EXECUTIV,                         ȘEF SERVICIU,

  • a. Autorizația nu este transmisibilă.

  • b. Autorizațiile pentru zona “0” sunt valabile și pentru restul municipiului.

  • c. Nerespectarea condițiilor impuse prin autorizația de liberă trecere se sancționează conform actelor normative în vigoare.

  • d. Nerespectarea repetată a condițiilor impuse prin autorizația de liberă trecere atrage după sine suspendarea autorizației.

  • e. Conducătorii autovehiculelor au obligația să afișeze la loc vizibil autorizațiile de liberă trecere eliberate de către Serviciul siguranța circulației.

  • f. Conducătorii auto sunt obligați să respecte toate prevederile actelor normative în vigoare cu privire la circulația pe drumurile publice (H.G. nr. 85/2003, O.U.G. nr. 195/2002 cu modificările și completările ulterioare).

Serie:


20


19


18


17


16


15


14


1321 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


VIU IMI


ZONA “0" DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA ESTE PERIMETRUL DELIMITAT DE URMĂTOARELE STRĂZI: The "0" Perlmeteir of Cluj-Napoca clty raprasanta the araa bordered by tha followlng atreota:

George Coșbuc • Clinicilor • P-ța Lucian Blaga • Republicii - Avram lancu • Mllton Lehrer - P-ța Clparlu • P-ța Ștefan cel Mare • P-ța Avram lancu • Constanța • lașilor - Pod Traian • Dacia - Dragallna - Pod Napoca -Splaiul Independenței - George Coșbuc, Inclusiv strAzile Emil Racovl|A, Mecanicilor șl Calea Turzll -tronsonul cuprins Intre Mllton Lehrer șl Observatorului. George Coșbuc, Clinicilor, • Lucian Blaga square - Republicii • Avram lancu - Mllton Lehrer • Clparlu square ■ Ștefan cel Mare square • Avram lancu square - Constanța • lașilor -Traian Bridge - Dacia - Dragallna • Napoca Bridge • Splaiul Independenței • George Coșbuc, further Includlng the streets Emil Racovlți, Mecanicilor and Calea Turzll, the part between Mllton Lehrer Street and Observatorului Street.


VII


VIII

10

XII6

5

4

3

2

1

‘13

‘12


‘11AUTORIZAȚIA DE LIBER |ACCES SE EXPUNE LA VEDERE!

Serie:DOVADA ACHITĂRII TARIFULUI/TAXEI (OP, NR, CHITANȚĂ, BON FISCAL) PROOF OF TAX PAYMENT (money order, wrltten receipt, sales slip)Numărul de înmatriculare


Dovada achitării


Tonaj


Perioada


~7^


31

30

29

28

27

26

25

24

23

22MUNICIPIUL

CLUJ-NAPOCA


21

Q


20


19


18


AUTORIZAȚIE

DE LIBER ACCES

ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA,

FARAZONA“0”O

NUMĂRUL DE ÎNMATRICULARE/ REGISTRATION NUMBER ..............


‘11

‘12

‘13

X

1

2

3

4

5

6


17


16


15


14

7

CATEGORII DE TONAJ:

NOAPTE

2ioo 0700

7,5-11,99

12-15,99

16-21,99

ZI

O7°o-2r°

22-29,99

30-39,99

Peste 40


Anexa 2 la Hotărârea nr. 24/2010