Hotărârea nr. 239/2010

Hotărârea 239/2010 - Prelungirea Contractului de asociere nr. 127/2000 pentru spaţiul cu altă destinaţie situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 34.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea Contractului de asociere nr. 127 din 09.06.2000. pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 34

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 127 din 09.06.2000. pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca. B-dul Eroilor nr. 34. deținut de SC TEHNOFRIG SA - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin, Nicoleta Niculescu, Horia Ioan Florea. Csoma Botond, Gheorghe Ioan Vușcan și Peter Teofil Claudiu;

Analizând Referatul nr. 122564 din 07.06.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea Contractului de asociere nr. 127 din 09.06.2000. deținut de SC TEHNOFRIG SA. pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca. B-dul Eroilor nr. 34. în suprafață de 69.91 mp;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.l - Se aprobă prelungirea Contractului de asociere nr. 127 din 09.06.2000. de la data expirării contractului, până la data de 31.12.2010, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca. B-dul Eroilor nr. 34, în suprafață de 69,91 mp., având destinația de magazin nealimentar, deținut de către S.C. TEHNOFRIG S.A.

Art.2 - Cota de asociere de 3700,53 lei/lună, indexabilă cu rata inflației, va fi achitată de la data expirării Contractului de asociere nr. 127 din 09.06.2000. Contractul încetează de drept la momentul predării spațiului către revendicator.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr.239 din 15 iunie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)