Hotărârea nr. 238/2010

Hotărârea 238/2010 - Aprobarea Regulamentului de exploatare a parkingurilor din cartierele municipiului Cluj-Napoca situate pe domeniul public, edificate din fondurile municipalităţii.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de exploatare a parkingurilor din cartierele municipiului Cluj-Napoca situate pe domeniul public, edificate din fondurile municipalității

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de exploatare a parkingurilor din cartierele municipiului Cluj-Napoca situate pe domeniul public, edificate din fondurile municipalității - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 123613/08.06.2010 al Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor organizat ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca prin care se propune aprobarea Regulamentului de exploatare a parkingurilor din cartierele municipiului Cluj-Napoca situate pe domeniul public, edificate din fondurile municipalității;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de exploatare a parkingurilor din cartierele municipiului Cluj-Napoca situate pe domeniul public, edificate din fondurile municipalității, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor și Direcția Poliția comunitară.


rețAruEmumcipiului.

rpțâf Țărmure

Nr. 238 din 15 iunie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexă la Hotărârea nr. 238/ 2010


Serviciului Public de Interes Local

pentru Administrarea Parcărilor

Regulamentul de exploatare a parkingurilor din cartierele municipiului Cluj-Napoca situate pe domeniul public, edificate din fondurile municipalității

I. CONDIȚII GENERALE

Art 1. Atribuirea locurilor de parcare în parkingurile situate în cartierele municipiului Cluj-Napoca se face în baza Regulamentului de închiriere a terenului pentru parcări, garaje sau copertine aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 25 /26.01.2010.

Art 2, Prioritate în alocarea unui loc de parcare vor avea persoanele fizice și juridice care au deținut parcări cu abonament, parcări, garaje sau copertine construite în baza unei autorizații de construire pe amplasamentul pe care s-a edificat parkingul, urmate de persoanele fizice și/sau juridice în ordinea și cu respectarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local nr. 25/26.01.2010.

Art 3. Prin dispozițiile prezentului regulament, se alocă maxim două locuri de parcare pentru aceeași unitate locativă/ aceeași familie în condițiile prevăzute la art. 1. din prezentul regulament. în cazul în care vor rămâne locuri vacante după alocare, acestea vor fi atribuite solicitanților în baza unei cereri scrise.

Art 4. Abonamentele vor fi emise pe baza referatului aprobat de către primar, care cuprinde solicitanții în ordinea numărului de înregistrare a cererilor pentru

fiecare criteriu prevăzut la art. 1.

Art 5. Pentru prelungirea anuală a abonamentelor, este obligatorie prezentarea în original a cărții de identitate a abonatului, a certificatului de înmatriculare a

autoturismului din care să rezulte inspecția tehnică periodică valabilă și

abonamentul de parcare eliberat în anul anterior.


Art 6. Cererile pentru obținerea unui loc de parcare se depun anual.

Art 7. Locurile de parcare pentru persoanele cu dizabilități vor fi atribuite în baza unei cereri și a actelor din care să rezulte încadrarea în gradul de handicap

Art 8. Este interzisă subînchirierea sau folosirea locurilor de parcare de către alte persoane. Accesul în parking se face pe baza abonamentului de parcare și a vignetei atașate, care va fi lipită în colțul din dreapta sus al parbrizului, astfel încât să fie vizibilă din exterior. Nerespectarea acestei prevederi conduce la retragerea unilaterală a abonamentului pe perioada derulării acestuia, cu restituirea sumelor plătite în avans, urmând ca locul de parcare devenit vacant să fie realocat în condițiile prezentului regulament.

II. TARIFE

Art 9. Tarifele pentru utilizarea locurilor de parcare din parkingurile situate în cartierele municipiului Cluj-Napoca se achită anual până la data de 31 martie a anului în curs.

Art 10. Tarifele pentru utilizarea locurilor de parcare din parkingurile situate în cartiere se stabilesc anual prin hotărâri ale Consiliului local al Municipiului

Cluj-Napoca.

Art 11. Tarifele pentru ocuparea unui loc în parkingurile situate în cartiere sunt

următoarele:

Abonamente pentru persoane fizice-riverani

110 lei/an

Abonamente pentru persoane juridice-riverani

840 lei /an

Abonamente pentru persoane fizice-terasă

65 lei/an

Abonamente pentru persoane juridice-terasă

225 lei/an

Art 12. Abonamentele de parcare sunt valabile numai pentru autoturismele cu numerele de înmatriculare pentru care sunt eliberate, acestea nefiind transmisibile, cu excepția cazului în care titularul abonamentului de parcare își schimbă autoturismul sau numărul de înmatriculare. Nerespectarea acestei prevederi

cu restituirea sumelor plătite în avans, urmând ca locul de parcare devenit vacant să fie realocat în condițiile prezentului regulament.

III . CIRCULAȚIA AUTO ȘI PIETONALĂ

Art 13. în incinta parkingului se va circula cu viteza de 5 km/oră, cu luminile de întâlnire aprinse.

Art 14. Este interzisă oprirea sau staționarea pe căile de acces, căile de rulare, zonele de protecție delimitate prin marcaj corespunzător, precum și pe rampele de urcare/coborâre. Nerespectarea semnificației indicatoarelor rutiere și a regulilor impuse atrag după sine aplicarea sancțiunilor contravenționale în vigoare.

Art 15. Circulația pietonală se va desfășură în afara căilor de rulare, a rampelor de urcare/coborâre și a zonelor de manevră, administratorul parkingului neasumându-și responsabilitatea în cazul producerii unor accidente rutiere din aceste motive.

IV. SANCȚIUNI ȘI CONTRAVENȚII

Art 16. Parcarea/ staționarea pe două locuri de parcare fără a respecta marcajul de delimitare a locului de parcare conduce la sancționarea contravențională a conducătorului autoturismului și/sau la blocarea roții autoturismului în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 149/ 2009.

Art 17. Administratorul parkingului nu răspunde de securitatea autoturismelor, respectiv a bunurilor aflate în acestea, precum și de eventualele avarii cauzate de modul defectuos în care s-a efectuat parcarea, staționarea, respectiv rularea în interiorul parkingului, precum și datorită producerii unor calamități naturale, acesta fiind exonerat de la plata de despăgubiri.

Art 18. Utilizarea toaletelor este permisă între orele 08 00-16 00.

Art 19. Salubritatea parkingului va fi asigurată de administratorul parkingului.