Hotărârea nr. 236/2010

Hotărârea 236/2010 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Centrală termică la Grădiniţa Lizuca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

11 O T Â R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Centrală termică la Grădinița Liznca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Centrală termică la Grădiniță Lizuca“ - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 121838/445/07.06.2010 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Centrală termică la Grădinița Lizuca“

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Centrală termică la Grădinița Lizuca“, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr. 236 din 15 iunie 2010

( Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi )

MUNICIPIIIL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr.236/2010

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

‘‘'"Centrală termică la Grădinița Liziica'"1'

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca AMPLASAMENT: str. Grădinarilor nr. 6. ap. 10-1L municipiul Cluj-Napoca.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea estimată a investiției este de:   18.930          LEI (tară T.V.A)

Din care C+M   11.720          LEI (fără T.V.A)

Se impune achiziționarea și montarea unei centrale termice noi pentru furnizarea agentului termic și prepararea apei calde menajere care să fie capabilă să alimenteze fiecare apartament.

  • •  Durata de realizare a investiției: o lună.

  • •  Finanțarea investiției: din bugetul local.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.