Hotărârea nr. 233/2010

Hotărârea 233/2010 - Aprobare P.U.D. locuinţă colectivă mică cu trei apartamente, S+P+E+M, str. Simion Muşat nr. 2; beneficiar: Rus Romulus.


Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuință colectivă inică cu trei apartamente S+P+E+M, str. Simion Mușat nr. 2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuință colectivă mică cu trei apartamente S+P+E+M, str. Simion Mușat nr. 2 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 110592 din 04.06.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - locuință colectivă mică cu trei apartamente S+P+E+M, str. Simion Mușat nr. 2, beneficiar: Rus Romulus;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 50672/428 din 22.04.2010. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - locuință colectivă mică cu trei apartamente S+P+E+M. str. Simion Mușat nr. 2, beneficiar: Rus Romulus, prin care se stabilesc reglementările urbanistice pentru amplasarea construcției, în retragere la min. 5,0 m de la limita proprietății spre stradă, lateral se va asigura H cornișă/2 și posterior min. 5,0 m. Accesul auto și pietonal se asigură direct din str. Simion Mușat. Parcarea este asigurată în subsolul construcției. Ocuparea terenului se înscrie în valorile maxime ale zonei de amplasare; U.T.R. L5a: P.O.T. max. = 30% și C.U.T. max. = 0,8.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 50672/428 din 22.04.2010.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și


dezvoltare urbană.Nr. 233 din 15 iunie 2010


(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)