Hotărârea nr. 232/2010

Hotărârea 232/2010 - Aprobare P.U.D. imobil locuinţe cu spaţii comerciale şi servicii la parter, S+P+4E, str. Dionisie Roman nr. 1; beneficiar: Florescu Traian.

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu imobil de locuințe cu spații comerciale și servicii Ia parter, S+P+4E str. Dionisie Roman nr. 1

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic dc Detaliu -imobil de locuințe cu spații comerciale și servicii la parter, S+P+4E, str. Dionisie Roman nr. 1 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 109861 din 28.05.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - imobil dc locuințe cu spații comerciale și servicii la parter, S+P+4E, str. Dionisie Roman nr. 1, beneficiar: Florescu Traian;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și dc urbanism nr. 139824/287 din 28.01.2010, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - imobil de locuințe cu spații comerciale și servicii la parter, S+P+4E, str. Dionisie Roman nr. 1, beneficiar: Florescu Traian, prin care se stabilesc reglementările urbanistice pentru amplasarea pe teren a clădirii, cu asigurarea distanței minime de 4 m. de la limita dinspre str. Dionisie Roman și aleea carosabilă de la sud și la min. 5 m. de la limita posterioară (spre curtea școlii). Accesul se face pe latura nordică, la garajul colectiv din subsolul extins și pe laturile estică și vestică la locuințe și spațiul cu destinație de comerț și servicii de la parter. Pe latura sudică a terenului va fi amenajată platformă de parcare dalată, cu zonă de manevră în interiorul parcelei. înspre curtea școlii, va fi plantat spațiu verde cu rol de protecție și agrement. Pentru marcarea caracterului dc dotare, incinta va fi deschisă, Iară împrejmuire în fața spațiului comercial.

Indicii de ocupare a terenului se înscriu în valorile maxim admise pentru zona de încadrare. UTR=L5a: POT max. = 20% și CUT max. = 1.

Autorizarea construirii va fi lăcută după desființarea actualelor garaje ce ocupă parțial terenul și asigurarea posibilității de corectare a traseului str. Dionisie Roman. Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 139824/287 din 28.01.2010.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Nr. 232 din 15 iunie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)