Hotărârea nr. 230/2010

Hotărârea 230/2010 - Aprobarea tarifelor pentru activitatea prestată de Cantina de ajutor social şi pensiune Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL, MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

H O T Â R Â R E

privind aprobarea tarifelor pentru activitatea prestată de

Cantina de ajutor social și pensiune Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea prestată de Cantina de ajutor social și pensiune Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 965/307/14.05.2010 al Cantinei de ajutor social și pensiune prin care se propune aprobarea tarifelor pentru activitatea prestată de Cantina de ajutor social și pensiune Cluj-Napoca:

Ținând cont de prevederile art. 8 și 9 din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 6 lit. "a”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

H O T Ă R Ă $ T E :

Art. 1. Se aprobă următoarele tarife, pentru activitățile prestate de Cantina de ajutor social și pensiune Cluj -Napoca, astfel:

  • a) taxa de închiriere a sălii pentru mese festive organizate în cursul săptămânii: 100 lei;

  • b) taxa de închiriere a sălii pentru mese festive organizate în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale: 200 lei:

  • c) adaosurile comerciale la produsele oferite spre vânzare:

  • -  preparate - 20% - 100 %;

  • -  semipreparatc - 20% - 100 %:

  • -  produse finite - 20% - 100 %;

  • -  adaosul comercial pentru vânzările din abonamente: 20%;

  • d) taxa uzură veselă: 3% din valoarea contraprestației pentru mese festive.

Art. 2. Cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 249/2000.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Cantina de ajutor social și pensiune din subordinea Consiliului local al municipiului CI


Nr. 230 din 25 mai 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)