Hotărârea nr. 23/2010

Hotărârea 23/2010 - Impunerea din oficiu şi scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru perioada 01.01.2005-31.03.2010 a titularilor contractelor de închiriere a terenurilor aferente apartamentelor vândute/închiriate persoanelor fizice, pentru care aceştia sunt obligaţi la plata impozitului/taxei la bugetul local.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind impunerea din oficiu și scutirea la plata majorărilor de întârziere, pentru perioada 01.01.2005-31.03.2010, a titularilor contractelor de închiriere a terenurilor aferente apartamentelor vândute/închiriate persoanelor fizice, pentru care aceștia sunt obligați la plata impozitului/taxei la bugetul local

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară;

Examinând proiectul de hotărâre privind impunerea din oficiu și scutirea la plata majorărilor de întârziere, pentru perioada 01.01.2005 - 31.03.2010, a titularilor contractelor de închiriere a terenurilor aferente apartamentelor vândute/închiriate persoanelor fizice, pentru care aceștia sunt obligați la plata impozitului/taxei la bugetul local - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 13042 din 19.01.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției taxe și impozite locale, prin care se propune scutirea la plata majorărilor de întârziere, pentru perioada 01.01.2005 - 31.03.2010, a titularilor contractelor de închiriere a terenurilor aferente apartamentelor vândute/închiriate persoanelor fizice, pentru care aceștia sunt obligați la plata impozitului/taxei la bugetul local;

Ținând cont de prevederile O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală:

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. “c”, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă impunerea din oficiu și scutirea la plata majorărilor de întârziere, pentru perioada 01.01.2005 - 31.03.2010, a titularilor contractelor de închiriere a terenurilor aferente apartamentelor vândute/închiriate persoanelor fizice, pentru care aceștia sunt obligați la plata impozitului/taxei la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Neachitarea taxei teren, la termenul scadent din 31.03.2010, generează calcularea majorărilor de întârziere, începând cu 01.04.2010.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor horărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția impozite și taxe locale.

Nr. 23 din 26 ianuarie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)
Secretarul municipiului, Jr. Aurora Țărm ure